KantstolperRefleks 20

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Enhet: Stykker Integer 0..1
avstand_Innbyrdes Angir normal innbyrdes avstand mellom vegobjekt som ligger etter hverandre i rekke. Innbyrdes avstand mellom kantstolper Enhet: Meter Integer 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeKantstolperRefleks 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
materialtype Angir primær materialtype for vegobjektet. Stolpemateriale MaterialtypeKantstolperRefleks 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALL Integer 4 0..1
NVDB_AVSTAND_INNBYRDES Integer 3 0..1
NVDB_TYPE TypeKantstolperRefleks 30 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_MATERIALTYPE MaterialtypeKantstolperRefleks 30 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
antall Integer 2191
avstand_Innbyrdes Integer 1712
type TypeKantstolperRefleks 1102
etableringsår Integer 10316
tilleggsinformasjon CharacterString 11550
prosjektreferanse CharacterString 11038
senterlinje Kurve 4728
materialtype MaterialtypeKantstolperRefleks 1400
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis KantstolperRefleks i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2191 Antall Integer 0 ..1
1712 Avstand, innbyrdes Integer 0 ..1
1102 Type TypeKantstolperRefleks 0 ..1
10316 Etableringsår Integer 0 ..1
11550 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11038 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4728 Geometri, linje Kurve 0 ..1
1400 Materialtype MaterialtypeKantstolperRefleks 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av KantstolperRefleks 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av KantstolperRefleks 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0