Bærelag 226

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lagtype Angir om det er tale om øvre eller nedre bærelag Lagtype 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeBærelag 1..1
øvreNominelleSteinstørrelse Angir øvre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet. ØvreNominelleSteinstørrelse 0..1
nedreNominelleSteinstørrelse Angir nedre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet. NedreNominelleSteinstørrelse 0..1
tykkelse Angir tykkelse Integer 1..1
bredde_Gjennomsnitt Real 0..1
forbruk Angir masseforbruk pr kvm Integer 0..1
leggedato Date 1..1
reseptnummer Gir reseptnummer for oppslag i Labsys CharacterString 0..1
budsjett BudsjettBærelag 0..1
modifisertBindemiddel Angir om det er brukt modifisert bindemiddel ModifisertBindemiddel 0..1
merknad Gir permanent merknad CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_LAGTYPE Lagtype 20 0..1
NVDB_TYPE TypeBærelag 75 1..1
NVDB_ØVRENOMINELLESTEINSTØRRELSE ØvreNominelleSteinstørrelse 2 0..1
NVDB_NEDRENOMINELLESTEINSTØRRELSE NedreNominelleSteinstørrelse 2 0..1
NVDB_TYKKELSE Integer 4 1..1
NVDB_BREDDE_GJENNOMSNITT Real 5 0..1
NVDB_FORBRUK Integer 3 0..1
NVDB_LEGGEDATO Date 8 1..1
NVDB_RESEPTNUMMER CharacterString 15 0..1
NVDB_BUDSJETT BudsjettBærelag 15 0..1
NVDB_MODIFISERTBINDEMIDDEL ModifisertBindemiddel 3 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 200 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
lagtype Lagtype 8742
type TypeBærelag 1211
øvreNominelleSteinstørrelse ØvreNominelleSteinstørrelse 5531
nedreNominelleSteinstørrelse NedreNominelleSteinstørrelse 11305
tykkelse Integer 1630
bredde_Gjennomsnitt Real 5143
forbruk Integer 5150
leggedato Date 5142
reseptnummer CharacterString 11304
budsjett BudsjettBærelag 5144
modifisertBindemiddel ModifisertBindemiddel 5533
merknad CharacterString 5547
prosjektreferanse CharacterString 11106
senterlinje Kurve 4860
område Flate 8882
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Bærelag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
8742 Lagtype Lagtype 0 ..1
1211 Type TypeBærelag 1 ..1
5531 Øvre nominelle steinstørrelse ØvreNominelleSteinstørrelse 0 ..1
11305 Nedre nominelle steinstørrelse NedreNominelleSteinstørrelse 0 ..1
1630 Tykkelse Integer 1 ..1
5143 Bredde, gjennomsnitt Real 0 ..1
5150 Forbruk Integer 0 ..1
5142 Leggedato Date 1 ..1
11304 Reseptnummer CharacterString 0 ..1
5144 Budsjett BudsjettBærelag 0 ..1
5533 Modifisert bindemiddel ModifisertBindemiddel 0 ..1
5547 Merknad CharacterString 0 ..1
11106 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4860 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
8882 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Bærelag 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør AbstraktEntreprenør 0..1 Bærelag 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Bærelag 0..1
assosiasjon Bærelag 0..* assosiertVegdekke AbstraktVegdekke 0..1
arv subtype Bærelag supertype AbstraktBærelag
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0