Faunapassasje 872

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lokalitetsnavn Navn på passasjen CharacterString 0..1
type Angir hvilken type utforming passasjen har TypeFaunapassasje 0..1
beskrivelse Beskrivelse av passasjen og område rundt. CharacterString 0..1
regulertFor Angir hva passasjen er regulert for i reguleringsplan CharacterString 0..1
flerbrukspassasje Angir om passasjen har jevnlig menneskelig ferdsel i form av rekreasjon (tursti) eller arbeids-/skogsveg, i tillegg til å kunne brukes som faunapassasje. CharacterString 0..1
formål Angir om passasjen er tilrettelagt for akvatiske og/eller terrestriske organismer. FormålFaunapassasje 0..1
bredde Passasjens bredde målt langs etter vegen. Integer 0..1
lengde Passasjens lengde målt på tvers av vegen. Integer 0..1
høydeMin Passasjens minste gjennomgående høyde i 2/3 av passasjens snitt Real 0..1
høydeMaks Passasjens største gjennomgående høyde Real 0..1
åpenhet En indeks som beskriver forholdet mellom høyden, bredden og lengden. Real 0..1
brutus_Id Gir referanse til brudatabanken CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierFaunapassasje 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligFaunapassasje 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_LOKALITETSNAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_TYPE TypeFaunapassasje 20 0..1
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 1000 0..1
NVDB_REGULERTFOR CharacterString 50 0..1
NVDB_FLERBRUKSPASSASJE CharacterString 150 0..1
NVDB_FORMÅL FormålFaunapassasje 20 0..1
NVDB_BREDDE Integer 4 0..1
NVDB_LENGDE Integer 3 0..1
NVDB_HØYDEMIN Real 5 0..1
NVDB_HØYDEMAKS Real 5 0..1
NVDB_ÅPENHET Real 5 0..1
NVDB_BRUTUS_ID CharacterString 30 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_EIER EierFaunapassasje 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligFaunapassasje 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
lokalitetsnavn CharacterString 10229
type TypeFaunapassasje 10230
beskrivelse CharacterString 10237
regulertFor CharacterString 10232
flerbrukspassasje CharacterString 10231
formål FormålFaunapassasje 10233
bredde Integer 10235
lengde Integer 10234
høydeMin Real 10236
høydeMaks Real 10246
åpenhet Real 10238
brutus_Id CharacterString 10239
etableringsår Integer 10289
eier EierFaunapassasje 11990
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligFaunapassasje 12018
posisjon Punkt 10240
område Flate 10241
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Faunapassasje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10229 Lokalitetsnavn CharacterString 0 ..1
10230 Type TypeFaunapassasje 0 ..1
10237 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
10232 Regulert for CharacterString 0 ..1
10231 Flerbrukspassasje CharacterString 0 ..1
10233 Formål FormålFaunapassasje 0 ..1
10235 Bredde Integer 0 ..1
10234 Lengde Integer 0 ..1
10236 Høyde min Real 0 ..1
10246 Høyde maks Real 0 ..1
10238 Åpenhet Real 0 ..1
10239 Brutus_Id CharacterString 0 ..1
10289 Etableringsår Integer 0 ..1
11990 Eier EierFaunapassasje 0 ..1
12018 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligFaunapassasje 0 ..1
10240 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
10241 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertStikkrenneKulvert AbstraktStikkrenneKulvert 0..* Faunapassasje 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Faunapassasje 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt AbstraktTilstandSkade_Punkt 0..* Faunapassasje 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Faunapassasje 0..1
arv subtype Faunapassasje supertype AbstraktFaunapassasje
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0