Rørledning 77

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har BruksområdeRørledning 0..1
materialtype Angir primær materialtype for vegobjektet MaterialtypeRørledning 0..1
tverrsnittform Angir hvilken form tverrsnittet av vegobjektet Tverrsnittform 0..1
diameter Angir diameter av rørledning. Det angis ytre eller indre diameter ut fra hva som er standard for aktuell rørtype. Enhet: Millimeter Integer 0..1
tykkelse Angir standard tykkelse av godset i rørledningen Enhet: Millimeter Real 0..1
lengde Angir lengde av vegobjektet Enhet: Meter Real 0..1
elementlengde Angir normal lengde av enkeltelement. Lengde av enkeltrør Enhet: Meter Real 0..1
helningFall Angir fall på rørledning i lengderetning. Enhet: Forholdstall Real 0..1
harInnløpsrist Angir om det er innløpsrist i tilknytning til vegobjektet HarInnløpsrist 0..1
farge Angir hovedfarge til vegobjektet. Mest aktuelt for plastrør CharacterString 0..1
skjøtemetode Angir hvordan rørene er sammenkoplet Skjøtemetode 0..1
rehabilitering Angir om vegobjektet har vært rehabilitert og hvilken form for rehabilitering Rehabilitering 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierRørledning 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligRørledning 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeRørledning 50 0..1
NVDB_MATERIALTYPE MaterialtypeRørledning 50 0..1
NVDB_TVERRSNITTFORM Tverrsnittform 50 0..1
NVDB_DIAMETER Integer 4 0..1
NVDB_TYKKELSE Real 5 0..1
NVDB_LENGDE Real 6 0..1
NVDB_ELEMENTLENGDE Real 5 0..1
NVDB_HELNINGFALL Real 8 0..1
NVDB_HARINNLØPSRIST HarInnløpsrist 3 0..1
NVDB_FARGE CharacterString 50 0..1
NVDB_SKJØTEMETODE Skjøtemetode 50 0..1
NVDB_REHABILITERING Rehabilitering 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 300 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierRørledning 50 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligRørledning 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdeRørledning 1267
materialtype MaterialtypeRørledning 1410
tverrsnittform Tverrsnittform 1677
diameter Integer 1724
tykkelse Real 1623
lengde Real 1322
elementlengde Real 1967
helningFall Real 1755
harInnløpsrist HarInnløpsrist 1922
farge CharacterString 1292
skjøtemetode Skjøtemetode 1924
rehabilitering Rehabilitering 1927
etableringsår Integer 10350
produsent CharacterString 1523
produktnavn CharacterString 1483
tilleggsinformasjon CharacterString 10882
arkivnummer CharacterString 11306
prosjektreferanse CharacterString 11066
eier EierRørledning 5821
eier_Navn CharacterString 10877
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligRørledning 5806
senterlinje Kurve 4778
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Rørledning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1267 Bruksområde BruksområdeRørledning 0 ..1
1410 Materialtype MaterialtypeRørledning 0 ..1
1677 Tverrsnittform Tverrsnittform 0 ..1
1724 Diameter Integer 0 ..1
1623 Tykkelse Real 0 ..1
1322 Lengde Real 0 ..1
1967 Elementlengde Real 0 ..1
1755 Helning/Fall Real 0 ..1
1922 Har innløpsrist HarInnløpsrist 0 ..1
1292 Farge CharacterString 0 ..1
1924 Skjøtemetode Skjøtemetode 0 ..1
1927 Rehabilitering Rehabilitering 0 ..1
10350 Etableringsår Integer 0 ..1
1523 Produsent CharacterString 0 ..1
1483 Produktnavn CharacterString 0 ..1
10882 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11306 Arkivnummer CharacterString 0 ..1
11066 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
5821 Eier EierRørledning 0 ..1
10877 Eier, navn CharacterString 0 ..1
5806 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligRørledning 0 ..1
4778 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rørledning 0..1
assosiasjon Består av Rørledning 0..* Er del av LukketRørgrøft 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Rørledning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rørledning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0