Kanal Canal

objekttype

Geovekst Gyldig

større menneskeskapt vannvei for rennende vann representert ved flate
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon objektets plassering GM_Point 0..1
område objektets utstrekning GM_Surface 1..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Medium (kodeliste) 1..1
vannBredde grov klassifisering av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger VannBredde (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Merknad FKB: Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem. For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato tidspunkt for siste endring på objektet Merknad FKB: Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler: i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke av klienten). ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en ”kopibase”. iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres, skal flateobjektet få ny oppdateringsdato. iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres. DateTime 1..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten. Merknad FKB: Brukes for eksempel i de sammenhenger hvor det er foretatt fotogrammetrisk ajourhold, og hvor det ikke er registrert endringer på objektet (det virkelige objektet er i samsvar med dataobjektet) Date 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (kodeliste) 0..1
informasjon generell opplysning. Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett. CharacterString 0..1
sluttdato Tid for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere. Merknad FKB: Egenskapen settes av forvaltningssystemet. Sluttdato skal kun sendes med ut fra forvaltningssystemet i sammenhenger der objektenes historikk er interessant. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
VERIFISERINGSDATO Date 0..1
REGISTRERINGSVERSJON Registreringsversjon (kodeliste) 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
SLUTTDATO DateTime 0..1
GM_Point 0..1
GM_Surface 1..1
MEDIUM Medium 1 1..1
VANNBR VannBredde 1 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
datafangstdato Date
verifiseringsdato Date
registreringsversjon Registreringsversjon (kodeliste)
informasjon CharacterString
sluttdato DateTime
posisjon GM_Point position
område GM_Surface extent
medium Medium
vannBredde VannBredde water width

Vis Kanal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Point 0 ..1
GM_Surface 1 ..1
Medium 1 ..1
VannBredde 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensesAvVannFiktivGrense VannFiktivGrense 0..* Kanal
assosiasjon avgrensesAvKanalkant Kanalkant 0..* Kanal
arv subtype Kanal supertype Fellesegenskaper
Navn Beskrivelse
avgrensningsobjekter i samsvar med områdegeometri Område-geometrien skal være lik summen av geometriene til de assosierte avgrensningsobjektene
posisjon innenfor område Dersom det finnes posisjon-geometri skal den ligge innenfor område-geometrien