Trafikkmengde 540

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ådtTotal Angir total årsdøgntrafikk. Representativt for gitt strekning. Gjennomsnittsverdi. Integer 1..1
ådtAndelLangeKjøretøy Angir hvor stor andel (i prosent) av kjøretøyene som er definert som lange. Kjøretøy med lengde større eller lik 5,6 meter defineres som lange kjøretøy. Enhet: Prosent Integer 0..1
årGjelderFor Angir hvilket år trafikkdataene gjelder for Integer 1..1
oppdatertFra Angir hvorfra ÅDT-verdien er kommet OppdatertFra 0..1
grunnlagForÅDT Angir hva som er grunnlag for ÅDT-verdien GrunnlagForÅDT 0..1
ansvarligId Angir brukeridentifikasjon til ansvarlig for datainnlegging CharacterString 0..1
trafikkarbeidstall Antall vognkilometer pr år. Veglengde x ÅDT x 365. Integer 0..1
tellepunktPrimært Angir hvilket tellepunkt som representerer strekningen primært Integer 0..1
tellepunktSekundært Sekundært tellepunkt for kobling av ÅDT-strekninger.(Nivå-1 pkt.) Integer 0..1
forholdÅDT Prosent ÅDT på parsellen. PRSTARTR = 100.0 *VDB-VERDI / TDB-VERDI Real 0..1
forholdLange Prosent Lange på strekningen ift. prosenttallet i tellepunktet. PRLANGE = 100.0 *VDB-VERDI / TDB-VERDI Enhet: Prosent Real 0..1
mfaktor Multiplikasjonsfaktor. Faktor for å kalkulere ÅDT verdi inne på en strekning. Enhet: Forholdstall Real 0..1
ådtStart Angir årsdøgntrafikk i start av gitt strekning. Inkl tunge kjøretøy Integer 0..1
ådtSlutt Angir årsdøgntrafikk i slutt av gitt strekning. Inkl tunge kjøretøy Integer 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ÅDTTOTAL Integer 6 1..1
NVDB_ÅDTANDELLANGEKJØRETØY Integer 3 0..1
NVDB_ÅRGJELDERFOR Integer 4 1..1
NVDB_OPPDATERTFRA OppdatertFra 50 0..1
NVDB_GRUNNLAGFORÅDT GrunnlagForÅDT 50 0..1
NVDB_ANSVARLIGID CharacterString 4 0..1
NVDB_TRAFIKKARBEIDSTALL Integer 9 0..1
NVDB_TELLEPUNKTPRIMÆRT Integer 7 0..1
NVDB_TELLEPUNKTSEKUNDÆRT Integer 7 0..1
NVDB_FORHOLDÅDT Real 6 0..1
NVDB_FORHOLDLANGE Real 6 0..1
NVDB_MFAKTOR Real 11 0..1
NVDB_ÅDTSTART Integer 6 0..1
NVDB_ÅDTSLUTT Integer 6 0..1
NVDB_POSISJON Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
ådtTotal Integer 4623
ådtAndelLangeKjøretøy Integer 4624
årGjelderFor Integer 4621
oppdatertFra OppdatertFra 6843
grunnlagForÅDT GrunnlagForÅDT 4625
ansvarligId CharacterString 4620
trafikkarbeidstall Integer 7477
tellepunktPrimært Integer 5219
tellepunktSekundært Integer 5222
forholdÅDT Real 5220
forholdLange Real 5221
mfaktor Real 4622
ådtStart Integer 7475
ådtSlutt Integer 7476
senterlinje Kurve 5042
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Trafikkmengde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4623 ÅDT, total Integer 1 ..1
4624 ÅDT, andel lange kjøretøy Integer 0 ..1
4621 År, gjelder for Integer 1 ..1
6843 Oppdatert fra OppdatertFra 0 ..1
4625 Grunnlag for ÅDT GrunnlagForÅDT 0 ..1
4620 Ansvarlig - id CharacterString 0 ..1
7477 Trafikkarbeidstall Integer 0 ..1
5219 Tellepunkt, primært Integer 0 ..1
5222 Tellepunkt, sekundært Integer 0 ..1
5220 ForholdÅDT Real 0 ..1
5221 ForholdLange Real 0 ..1
4622 Mfaktor Real 0 ..1
7475 ÅDT, start Integer 0 ..1
7476 ÅDT, slutt Integer 0 ..1
5042 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Trafikkmengde_Kjørefelt 0..* Er del av Trafikkmengde 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trafikkmengde 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0