Fortau 48

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
belegning Angir hvilken belegning det er på fortauet. Belegning 0..1
belegning_Detaljer Beskrivelse av belegning. Kan angi typebetegnelser, produsent, lagdeling, fundamentering mm CharacterString 0..1
bredde_GjSnitt Angir gjennomsnittlig bredde av vegobjektet. Enhet: Meter Real 0..1
bredde_Punkthinder Angir bredde på fortau ved mest fremtredende punkthinder. Enhet: Centimeter Integer 0..1
punkthinder Sted hvor det er markant innsnevring av fortau. Kan være til hinder for gående og drift av fortauet Punkthinder 0..1
lengde Angir lengde Enhet: Meter Integer 0..1
varmekabler Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet Varmekabler 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierFortau 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligFortau 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BELEGNING Belegning 30 0..1
NVDB_BELEGNING_DETALJER CharacterString 1000 0..1
NVDB_BREDDE_GJSNITT Real 5 0..1
NVDB_BREDDE_PUNKTHINDER Integer 3 0..1
NVDB_PUNKTHINDER Punkthinder 25 0..1
NVDB_LENGDE Integer 4 0..1
NVDB_VARMEKABLER Varmekabler 3 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierFortau 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligFortau 30 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
belegning Belegning 5637
belegning_Detaljer CharacterString 10953
bredde_GjSnitt Real 2241
bredde_Punkthinder Integer 10717
punkthinder Punkthinder 10718
lengde Integer 11268
varmekabler Varmekabler 1830
etableringsår Integer 10295
tilleggsinformasjon CharacterString 11568
prosjektreferanse CharacterString 11053
eier EierFortau 7994
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligFortau 5638
senterlinje Kurve 4755
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Fortau i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5637 Belegning Belegning 0 ..1
10953 Belegning, detaljer CharacterString 0 ..1
2241 Bredde, gj.snitt Real 0 ..1
10717 Bredde, punkthinder Integer 0 ..1
10718 Punkthinder Punkthinder 0 ..1
11268 Lengde Integer 0 ..1
1830 Varmekabler Varmekabler 0 ..1
10295 Etableringsår Integer 0 ..1
11568 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11053 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
7994 Eier EierFortau 0 ..1
5638 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligFortau 0 ..1
4755 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Fortau 0..1
assosiasjon Består av Kantstein 0..* Er del av Fortau 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Dekke 0..* Er del av Fortau 0..1
assosiasjon Består av TaktileIndikatorer 0..* Er del av Fortau 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fortau 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fortau 0..1
assosiasjon Består av Breddemåling 0..* Er del av Fortau 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0