Blomsterbeplantning 274

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeBlomsterbeplantning 0..1
areal Angir arealet av vegobjektet Integer 0..1
norskNavn Angir norsk navn på beplantninger CharacterString 0..1
botaniskNavn Angir botanisk navn på beplantninger CharacterString 0..1
sortHerkomst Sort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse. CharacterString 0..1
plantetidspunkt Angir hvilket år området med blomsterbeplantninger ble satt i drift Integer 0..1
sluttdatoForGarantitid Angir sluttdato for garantitid Date 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. ytterligere beskrivelse dersom det finnes flere arter i arealet CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierBlomsterbeplantning 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligBlomsterbeplantning 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Benyttes primært for langstrakte forekomster Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeBlomsterbeplantning 50 0..1
NVDB_AREAL Integer 6 0..1
NVDB_NORSKNAVN CharacterString 150 0..1
NVDB_BOTANISKNAVN CharacterString 150 0..1
NVDB_SORTHERKOMST CharacterString 100 0..1
NVDB_PLANTETIDSPUNKT Integer 4 0..1
NVDB_SLUTTDATOFORGARANTITID Date 8 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 150 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierBlomsterbeplantning 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligBlomsterbeplantning 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
type TypeBlomsterbeplantning 4130
areal Integer 1383
norskNavn CharacterString 7555
botaniskNavn CharacterString 7556
sortHerkomst CharacterString 9965
plantetidspunkt Integer 10270
sluttdatoForGarantitid Date 10564
tilleggsinformasjon CharacterString 9966
prosjektreferanse CharacterString 11112
eier EierBlomsterbeplantning 10873
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBlomsterbeplantning 8783
senterlinje Kurve 4881
område Flate 8891
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Blomsterbeplantning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4130 Type TypeBlomsterbeplantning 0 ..1
1383 Areal Integer 0 ..1
7555 Norsk navn CharacterString 0 ..1
7556 Botanisk navn CharacterString 0 ..1
9965 Sort/herkomst CharacterString 0 ..1
10270 Plantetidspunkt Integer 0 ..1
10564 Sluttdato for garantitid Date 0 ..1
9966 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11112 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10873 Eier EierBlomsterbeplantning 0 ..1
8783 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBlomsterbeplantning 0 ..1
4881 Geometri, linje Kurve 0 ..1
8891 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Blomsterbeplantning 0..* assosiertTrafikkøy AbstraktTrafikkøy 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Blomsterbeplantning 0..1
assosiasjon Blomsterbeplantning 0..* assosiertGrøntanlegg AbstraktGrøntanlegg 0..1
assosiasjon Blomsterbeplantning 0..* assosiertTrafikkdeler AbstraktTrafikkdeler 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* Blomsterbeplantning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Blomsterbeplantning 0..1
arv subtype Blomsterbeplantning supertype AbstraktBlomsterbeplantning
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0