Tunnelløp 67

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på tunnelløp. CharacterString 1..1
kategori Angir hvilken kategori tunnelløpet tilhører KategoriTunnelløp 1..1
tunnelprofil Angir hvilket standard tunnelprofil tunnelløpet er bygd etter. Merknad: Dersom tunnelløpet har varierende standard, skal det oppgis det profilet som beskriver det minste tverrsnittet. Tunnelprofil 1..1
typeTunnelløp Angir hvilken type tunnelløp det er tale om. TypeTunnelløp 1..1
lengde Angir lengde av tunnelløpet. Et tunnelløp sees på som et rør. Eventuelle portaler regnes som del av tunnelløpet. Lengde av tunnelløp blir lik lengde av "røret". Eksempelvis vil lengde av et rampe-løp strekker seg til der rampen kommer inn i hovedløpet selv om rampeparsell kan fortsette et stykke parallelt med hovevegen i hovedløpet. Enhet: Meter Real 1..1
arealTverrsnitt Angir areal av tunnelløpets tverrsnitt. Enhet: Kvadratmeter Real 0..1
bredde Angir tunnelløpets minimum bredde målt fra tunnelvegg til tunnelvegg i kjørebanenivå. Enhet: Meter Real 0..1
høyde Angir tunnelløpets minimum høyde målt fra topp kjørebane til tak. Real 0..1
ekstraBelysningInngangssone Angir om det er ekstra belysning i tunnelens inngangssoner i forhold til midt inne i tunnelen.. EkstraBelysningInngangssone 0..1
malteTunnelvegger Angir hvorvidt tunnellvegger er malte eller ikke. MalteTunnelvegger 0..1
brutus_Id Gir referanse til brudatabanken CharacterString 0..1
merknad Permanent merknad til aktuell forekomst CharacterString 0..1
åpningsår Angir hvilket år tunnelløpet ble åpnet for trafikk Integer 1..1
rehabiliteringsår Angir hvilket år tunnelløp enten er planlagt rehabiltert eller sist var rehabilitert. Det er her tale om full rehabilitering. Årstall fram i tid tolkes som planlagt år for rehabilitering. Årstall tilbake i tid tolkes som forrige gang tunnelløp ble rehabilitert Integer 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 1..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 60 1..1
NVDB_KATEGORI KategoriTunnelløp 30 1..1
NVDB_TUNNELPROFIL Tunnelprofil 50 1..1
NVDB_TYPETUNNELLØP TypeTunnelløp 50 1..1
NVDB_LENGDE Real 7 1..1
NVDB_AREALTVERRSNITT Real 5 0..1
NVDB_BREDDE Real 5 0..1
NVDB_HØYDE Real 4 0..1
NVDB_EKSTRABELYSNINGINNGANGSSONE EkstraBelysningInngangssone 3 0..1
NVDB_MALTETUNNELVEGGER MalteTunnelvegger 3 0..1
NVDB_BRUTUS_ID CharacterString 30 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 50 0..1
NVDB_ÅPNINGSÅR Integer 4 1..1
NVDB_REHABILITERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 1..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 1081
kategori KategoriTunnelløp 8944
tunnelprofil Tunnelprofil 1977
typeTunnelløp TypeTunnelløp 1130
lengde Real 1317
arealTverrsnitt Real 1367
bredde Real 3897
høyde Real 10883
ekstraBelysningInngangssone EkstraBelysningInngangssone 7864
malteTunnelvegger MalteTunnelvegger 10970
brutus_Id CharacterString 9305
merknad CharacterString 5286
åpningsår Integer 8356
rehabiliteringsår Integer 10693
prosjektreferanse CharacterString 11060
senterlinje Kurve 4769
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Tunnelløp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1081 Navn CharacterString 1 ..1
8944 Kategori KategoriTunnelløp 1 ..1
1977 Tunnelprofil Tunnelprofil 1 ..1
1130 Type tunnelløp TypeTunnelløp 1 ..1
1317 Lengde Real 1 ..1
1367 Areal tverrsnitt Real 0 ..1
3897 Bredde Real 0 ..1
10883 Høyde Real 0 ..1
7864 Ekstra belysning inngangssone EkstraBelysningInngangssone 0 ..1
10970 Malte tunnelvegger MalteTunnelvegger 0 ..1
9305 Brutus_Id CharacterString 0 ..1
5286 Merknad CharacterString 0 ..1
8356 Åpningsår Integer 1 ..1
10693 Rehabiliteringsår Integer 0 ..1
11060 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4769 Geometri, linje Kurve 1 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertSkiltpunkt Skiltpunkt 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBelysningspunkt Belysningspunkt 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertHøydebegrensning Høydebegrensning 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTelefonsentral Telefonsentral 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBelysningsstrekning Belysningsstrekning 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKum Kum 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVegbom Vegbom 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertNødstrømsaggregat Nødstrømsaggregat 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTaljerLøfteutstyr TaljerLøfteutstyr 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertStøtpute Støtpute 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTemperaturmåler Temperaturmåler 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSignalpunkt Signalpunkt 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertGrøft_Åpen Grøft_Åpen 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKabelgrøft Kabelgrøft 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertDyresperre Dyresperre 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTrafo Trafo 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertLysmåler Lysmåler 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTrekkekum Trekkekum 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertMobiltelefonsamband Mobiltelefonsamband 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertAntenne Antenne 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertHøydehinder Høydehinder 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTrekkerørKanal TrekkerørKanal 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertLukketRørgrøft LukketRørgrøft 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertRømningslysstrekning Rømningslysstrekning 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBrannvarslingsanlegg Brannvarslingsanlegg 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSignalanlegg Signalanlegg 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTunnelportal Tunnelportal 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSidearealTunnel SidearealTunnel 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertFjellrom Bergrom 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertDetektor_Trafikk Detektor_Trafikk 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBergsikring Bergsikring 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSkap_Teknisk Skap_Teknisk 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKabelbr_Uten_Stige Kabelbr_Uten_Stige 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKamera Kamera 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertNødutgang Nødutgang 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKantstolperRefleks KantstolperRefleks 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertElektrostatiskRensesløyfe ElektrostatiskRensesløyfe 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKlimaanlegg Klimaanlegg 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertInspeksjonsluke Inspeksjonsluke 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSnuplass Snuplass 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVentilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegg 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKondensmåler Kondensmåler 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSiktmåler Siktmåler 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBrannslokningsapparat Brannslokningsapparat 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTunnelport Tunnelport 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVannOgFrostsikring VannOgFrostsikring 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertGassmåler Gassmåler 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBranndetektor Branndetektor 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVindmåler Vindmåler 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertNødtelefon Nødtelefon 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertFordelingstavle Fordelingstavle 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTunnelovervåkning Tunnelovervåkning 0..1 assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertPortDør PortDør 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..* assosiertTunnel Tunnel 0..1
assosiasjon assosiertVifteVentilator VifteVentilator 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertLedelysstrekning_Optisk Ledelysstrekning_Optisk 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertPumpestasjon Pumpestasjon 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBrannslokkingsanlegg Brannslokkingsanlegg 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVannstandsmåler Vannstandsmåler 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTrafikklomme Trafikklomme 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertHydrant Hydrant 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertUPS UPS 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertElektriskAnlegg ElektriskAnlegg 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBetongutstøping Betongutstøping 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertNødstasjon Nødstasjon 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertHøydemåler Høydemåler 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertRadioanlegg Radioanlegg 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertFotocelle Fotocelle 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0