Tunnelløp 67

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arealTverrsnitt Angir areal av tunnelløpets tverrsnitt. Real 0..1
bredde Angir tunnelløpets minimum bredde målt fra tunnelvegg til tunnelvegg i kjørebanenivå. Real 0..1
brutus_Id Gir referanse til brudatabanken CharacterString 0..1
ekstraBelysningInngangssone Angir om det er ekstra belysning i tunnelens inngangssoner i forhold til midt inne i tunnelen.. EkstraBelysningInngangssone 0..1
høyde Angir tunnelløpets minimum høyde målt fra topp kjørebane til tak. Real 0..1
kategori Angir hvilken kategori tunnelløpet tilhører KategoriTunnelløp 0..1
lengde Angir lengde av tunnelløpet. Et tunnelløp sees på som et rør. Eventuelle portaler regnes som del av tunnelløpet. Lengde av tunnelløp blir lik lengde av "røret". Eksempelvis vil lengde av et rampe-løp strekker seg til der rampen kommer inn i hovedløpet selv om rampeparsell kan fortsette et stykke parallelt med hovevegen i hovedløpet. Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
malteTunnelvegger Angir hvorvidt tunnellvegger er malte eller ikke. MalteTunnelvegger 0..1
merknad Permanent merknad til aktuell forekomst CharacterString 0..1
navn Angir navn på tunnelløp. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
rehabiliteringsår Angir hvilket år tunnelløp enten er planlagt rehabiltert eller sist var rehabilitert. Det er her tale om full rehabilitering. Årstall fram i tid tolkes som planlagt år for rehabilitering. Årstall tilbake i tid tolkes som forrige gang tunnelløp ble rehabilitert Integer 0..1
senterlinje Gir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen Kurve 0..1
tunnelprofil Angir hvilket standard tunnelprofil tunnelløpet er bygd etter. Merknad: Dersom tunnelløpet har varierende standard, skal det oppgis det profilet som beskriver det minste tverrsnittet. Tunnelprofil 0..1
typeTunnelløp Angir hvilken type tunnelløp det er tale om. TypeTunnelløp 0..1
åpningsår Angir hvilket år tunnelløpet ble åpnet for trafikk Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_AREALTVERRSNITT Real 5 0..1
NVDB_BREDDE Real 5 0..1
NVDB_BRUTUS_ID CharacterString 30 0..1
NVDB_EKSTRABELYSNINGINNGANGSSONE EkstraBelysningInngangssone 3 0..1
NVDB_HØYDE Real 4 0..1
NVDB_KATEGORI KategoriTunnelløp 30 0..1
NVDB_LENGDE Real 7 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_MALTETUNNELVEGGER MalteTunnelvegger 3 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 50 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 60 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_REHABILITERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_TUNNELPROFIL Tunnelprofil 50 0..1
NVDB_TYPETUNNELLØP TypeTunnelløp 50 0..1
NVDB_ÅPNINGSÅR Integer 4 0..1
Name Type English Description
arealTverrsnitt Real 1367
bredde Real 3897
brutus_Id CharacterString 9305
ekstraBelysningInngangssone EkstraBelysningInngangssone 7864
høyde Real 10883
kategori KategoriTunnelløp 8944
lengde Real 1317
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
malteTunnelvegger MalteTunnelvegger 10970
merknad CharacterString 5286
navn CharacterString 1081
prosjektreferanse CharacterString 11060
rehabiliteringsår Integer 10693
senterlinje Kurve 4769
tunnelprofil Tunnelprofil 1977
typeTunnelløp TypeTunnelløp 1130
åpningsår Integer 8356

Vis Tunnelløp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1367 Areal tverrsnitt Real 0 ..1
3897 Bredde Real 0 ..1
9305 Brutus_Id CharacterString 0 ..1
7864 Ekstra belysning inngangssone EkstraBelysningInngangssone 0 ..1
10883 Høyde Real 0 ..1
8944 Kategori KategoriTunnelløp 0 ..1
1317 Lengde Real 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
10970 Malte tunnelvegger MalteTunnelvegger 0 ..1
5286 Merknad CharacterString 0 ..1
1081 Navn CharacterString 0 ..1
11060 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10693 Rehabiliteringsår Integer 0 ..1
4769 Geometri, linje Kurve 0 ..1
1977 Tunnelprofil Tunnelprofil 0 ..1
1130 Type tunnelløp TypeTunnelløp 0 ..1
8356 Åpningsår Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertBelysningspunkt AbstraktBelysningspunkt 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertLukketRørgrøft AbstraktLukketRørgrøft 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertHøydebegrensning AbstraktHøydebegrensning 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTunnelport AbstraktTunnelport 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertInspeksjonsluke AbstraktInspeksjonsluke 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTemperaturmåler AbstraktTemperaturmåler 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKantstolperRefleks AbstraktKantstolperRefleks 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTrafikklomme AbstraktTrafikklomme 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertHydrant AbstraktHydrant 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertHøydehinder AbstraktHøydehinder 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertLedelysstrekning_Optisk AbstraktLedelysstrekning_Optisk 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertDetektor_Trafikk AbstraktDetektor_Trafikk 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBelysningsstrekning AbstraktBelysningsstrekning 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertFordelingstavle AbstraktFordelingstavle 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertMobiltelefonsamband AbstraktMobiltelefonsamband 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTrekkerørKanal AbstraktTrekkerørKanal 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon Tunnelløp 0..* assosiertTunnel AbstraktTunnel 0..1
assosiasjon assosiertLysmåler AbstraktLysmåler 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBrannvarslingsanlegg AbstraktBrannvarslingsanlegg 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBranndetektor AbstraktBranndetektor 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKamera AbstraktKamera 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBergsikring AbstraktBergsikring 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTrekkekum AbstraktTrekkekum 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTaljerLøfteutstyr AbstraktTaljerLøfteutstyr 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSkiltpunkt AbstraktSkiltpunkt 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertStøtpute AbstraktStøtpute 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSidearealTunnel AbstraktSidearealTunnel 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertNødstrømsaggregat AbstraktNødstrømsaggregat 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertGrøft_Åpen AbstraktGrøft_Åpen 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertGassmåler AbstraktGassmåler 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTunnelovervåkning AbstraktTunnelovervåkning 0..1 Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertRømningslysstrekning AbstraktRømningslysstrekning 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVifteVentilator AbstraktVifteVentilator 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertElektrostatiskRensesløyfe AbstraktElektrostatiskRensesløyfe 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertDyresperre AbstraktDyresperre 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertRadioanlegg AbstraktRadioanlegg 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertElektriskAnlegg AbstraktElektriskAnlegg 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSignalanlegg AbstraktSignalanlegg 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVentilasjonsanlegg AbstraktVentilasjonsanlegg 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKabelgrøft AbstraktKabelgrøft 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSignalpunkt AbstraktSignalpunkt 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertFotocelle AbstraktFotocelle 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertHøydemåler AbstraktHøydemåler 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBergrom AbstraktBergrom 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVindmåler AbstraktVindmåler 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertNødutgang AbstraktNødutgang 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTunnelportal AbstraktTunnelportal 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBetongutstøping AbstraktBetongutstøping 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSiktmåler AbstraktSiktmåler 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertPortDør AbstraktPortDør 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertNødtelefon AbstraktNødtelefon 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKlimaanlegg AbstraktKlimaanlegg 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSnuplass AbstraktSnuplass 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKabelbr_Uten_Stige AbstraktKabelbr_Uten_Stige 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTrafo AbstraktTrafo 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVegbom AbstraktVegbom 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertPumpestasjon AbstraktPumpestasjon 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBrannslokningsapparat AbstraktBrannslokningsapparat 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVannstandsmåler AbstraktVannstandsmåler 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBrannslokkingsanlegg AbstraktBrannslokkingsanlegg 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKondensmåler AbstraktKondensmåler 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSkap_Teknisk AbstraktSkap_Teknisk 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertNødstasjon AbstraktNødstasjon 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertAntenne AbstraktAntenne 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertUPS AbstraktUPS 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKum AbstraktKum 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertVannOgFrostsikring AbstraktVannOgFrostsikring 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertBrannhendelseITunnel AbstraktBrannhendelseITunnel 0..* Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertTelefonsentral AbstraktTelefonsentral 0..* Tunnelløp 0..1
arv subtype Tunnelløp supertype AbstraktTunnelløp
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0