Tunnelløp 67

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på tunnelløp. CharacterString 0..1
kategori Angir hvilken kategori tunnelløpet tilhører KategoriTunnelløp 0..1
tunnelprofil Angir hvilket standard tunnelprofil tunnelløpet er bygd etter. Merknad: Dersom tunnelløpet har varierende standard, skal det oppgis det profilet som beskriver det minste tverrsnittet. Tunnelprofil 0..1
typeTunnelløp Angir hvilken type tunnelløp det er tale om. TypeTunnelløp 0..1
lengde Angir lengde av tunnelløpet. Et tunnelløp sees på som et rør. Eventuelle portaler regnes som del av tunnelløpet. Lengde av tunnelløp blir lik lengde av "røret". Eksempelvis vil lengde av et rampe-løp strekker seg til der rampen kommer inn i hovedløpet selv om rampeparsell kan fortsette et stykke parallelt med hovevegen i hovedløpet. Enhet: Meter Real 0..1
arealTverrsnitt Angir areal av tunnelløpets tverrsnitt. Enhet: Kvadratmeter Real 0..1
bredde Angir tunnelløpets minimum bredde målt fra tunnelvegg til tunnelvegg i kjørebanenivå. Enhet: Meter Real 0..1
høyde Angir tunnelløpets minimum høyde målt fra topp kjørebane til tak. Real 0..1
ekstraBelysningInngangssone Angir om det er ekstra belysning i tunnelens inngangssoner i forhold til midt inne i tunnelen.. EkstraBelysningInngangssone 0..1
malteTunnelvegger Angir hvorvidt tunnellvegger er malte eller ikke. MalteTunnelvegger 0..1
brutus_Id Gir referanse til brudatabanken CharacterString 0..1
merknad Permanent merknad til aktuell forekomst CharacterString 0..1
åpningsår Angir hvilket år tunnelløpet ble åpnet for trafikk Integer 0..1
rehabiliteringsår Angir hvilket år tunnelløp enten er planlagt rehabiltert eller sist var rehabilitert. Det er her tale om full rehabilitering. Årstall fram i tid tolkes som planlagt år for rehabilitering. Årstall tilbake i tid tolkes som forrige gang tunnelløp ble rehabilitert Integer 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 60 0..1
NVDB_KATEGORI KategoriTunnelløp 30 0..1
NVDB_TUNNELPROFIL Tunnelprofil 50 0..1
NVDB_TYPETUNNELLØP TypeTunnelløp 50 0..1
NVDB_LENGDE Real 7 0..1
NVDB_AREALTVERRSNITT Real 5 0..1
NVDB_BREDDE Real 5 0..1
NVDB_HØYDE Real 4 0..1
NVDB_EKSTRABELYSNINGINNGANGSSONE EkstraBelysningInngangssone 3 0..1
NVDB_MALTETUNNELVEGGER MalteTunnelvegger 3 0..1
NVDB_BRUTUS_ID CharacterString 30 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 50 0..1
NVDB_ÅPNINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_REHABILITERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 1081
kategori KategoriTunnelløp 8944
tunnelprofil Tunnelprofil 1977
typeTunnelløp TypeTunnelløp 1130
lengde Real 1317
arealTverrsnitt Real 1367
bredde Real 3897
høyde Real 10883
ekstraBelysningInngangssone EkstraBelysningInngangssone 7864
malteTunnelvegger MalteTunnelvegger 10970
brutus_Id CharacterString 9305
merknad CharacterString 5286
åpningsår Integer 8356
rehabiliteringsår Integer 10693
prosjektreferanse CharacterString 11060
senterlinje Kurve 4769
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Tunnelløp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1081 Navn CharacterString 0 ..1
8944 Kategori KategoriTunnelløp 0 ..1
1977 Tunnelprofil Tunnelprofil 0 ..1
1130 Type tunnelløp TypeTunnelløp 0 ..1
1317 Lengde Real 0 ..1
1367 Areal tverrsnitt Real 0 ..1
3897 Bredde Real 0 ..1
10883 Høyde Real 0 ..1
7864 Ekstra belysning inngangssone EkstraBelysningInngangssone 0 ..1
10970 Malte tunnelvegger MalteTunnelvegger 0 ..1
9305 Brutus_Id CharacterString 0 ..1
5286 Merknad CharacterString 0 ..1
8356 Åpningsår Integer 0 ..1
10693 Rehabiliteringsår Integer 0 ..1
11060 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4769 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Skiltpunkt 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Belysningspunkt 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Høydebegrensning 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Telefonsentral 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Belysningsstrekning 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kum 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Vegbom 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Nødstrømsaggregat 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av TaljerLøfteutstyr 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Støtpute 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Temperaturmåler 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Signalpunkt 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Grøft_Åpen 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kabelgrøft 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Dyresperre 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Trafo 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Lysmåler 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Trekkekum 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Mobiltelefonsamband 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Antenne 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Høydehinder 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av TrekkerørKanal 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av LukketRørgrøft 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Rømningslysstrekning 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Brannvarslingsanlegg 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Signalanlegg 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Tunnelportal 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av SidearealTunnel 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Bergrom 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Detektor_Trafikk 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Bergsikring 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Skap_Teknisk 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kabelbr_Uten_Stige 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kamera 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Nødutgang 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av KantstolperRefleks 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av ElektrostatiskRensesløyfe 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Klimaanlegg 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Inspeksjonsluke 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Snuplass 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Ventilasjonsanlegg 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Kondensmåler 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Siktmåler 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Brannslokningsapparat 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Tunnelport 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av VannOgFrostsikring 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Gassmåler 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Branndetektor 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Vindmåler 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Nødtelefon 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Fordelingstavle 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Tunnelovervåkning 0..1 Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av PortDør 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Tunnelløp 0..* Er del av Tunnel 0..1
assosiasjon Består av VifteVentilator 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Ledelysstrekning_Optisk 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Har Pumpestasjon 0..* Tilhører Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Brannslokkingsanlegg 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Vannstandsmåler 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Trafikklomme 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Hydrant 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av UPS 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av ElektriskAnlegg 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Betongutstøping 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Nødstasjon 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Høydemåler 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av BrannhendelseITunnel 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Radioanlegg 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Fotocelle 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0