Belysningspunkt 87

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har BruksområdeBelysningspunkt 0..1
antall Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Merknad: Normalt skal det etableres et objekt per belysningspunkt. Integer 0..1
plassering Angir plassering for vegobjektet PlasseringBelysningspunkt 0..1
avstandFraVegkant Angir hvilken avstand det er fra vegkant til vegobjektet Real 0..1
strømtilførsel_Kategori Angir hvilken type strømtilkopling det er til vegobjektet Strømtilførsel_Kategori 0..1
strømtilførsel_TypeKabel Detaljert spesifikasjon av kabel for strømtilførsel. CharacterString 0..1
overbelastningsvern Angir om det er overbelastningsvern i punktet Overbelastningsvern 0..1
fellesføringMedAnnenEtat Angir om det er felles luftlinjeframføring på felles stolperekke med f.eks energiverk, teleselskap, bredbåndsselskap etc CharacterString 0..1
fellesføringLeietaker Navn på leietaker(e) ved fellesføring der SVV har vedlikeholdsansvar CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. F.eks. navn på firma som har levert vegobjektet CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierBelysningspunkt 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeBelysningspunkt 30 0..1
NVDB_ANTALL Integer 3 0..1
NVDB_PLASSERING PlasseringBelysningspunkt 30 0..1
NVDB_AVSTANDFRAVEGKANT Real 4 0..1
NVDB_STRØMTILFØRSEL_KATEGORI Strømtilførsel_Kategori 20 0..1
NVDB_STRØMTILFØRSEL_TYPEKABEL CharacterString 100 0..1
NVDB_OVERBELASTNINGSVERN Overbelastningsvern 30 0..1
NVDB_FELLESFØRINGMEDANNENETAT CharacterString 100 0..1
NVDB_FELLESFØRINGLEIETAKER CharacterString 50 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 150 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
NVDB_EIER EierBelysningspunkt 30 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt 20 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdeBelysningspunkt 1272
antall Integer 2198
plassering PlasseringBelysningspunkt 1874
avstandFraVegkant Real 1883
strømtilførsel_Kategori Strømtilførsel_Kategori 2078
strømtilførsel_TypeKabel CharacterString 8744
overbelastningsvern Overbelastningsvern 10006
fellesføringMedAnnenEtat CharacterString 8745
fellesføringLeietaker CharacterString 10005
tilleggsinformasjon CharacterString 1488
prosjektreferanse CharacterString 11072
FKB_ID CharacterString 10852
eier EierBelysningspunkt 10003
eier_Navn CharacterString 10004
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt 1555
posisjon Punkt 4787
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Belysningspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1272 Bruksområde BruksområdeBelysningspunkt 0 ..1
2198 Antall Integer 0 ..1
1874 Plassering PlasseringBelysningspunkt 0 ..1
1883 Avstand fra vegkant Real 0 ..1
2078 Strømtilførsel, kategori Strømtilførsel_Kategori 0 ..1
8744 Strømtilførsel, type kabel CharacterString 0 ..1
10006 Overbelastningsvern Overbelastningsvern 0 ..1
8745 Fellesføring med annen etat CharacterString 0 ..1
10005 Fellesføring leietaker CharacterString 0 ..1
1488 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11072 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10852 FKB_ID CharacterString 0 ..1
10003 Eier EierBelysningspunkt 0 ..1
10004 Eier, navn CharacterString 0 ..1
1555 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt 0 ..1
4787 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertSystemobjekt AbstraktSystemobjekt 0..* Belysningspunkt 0..1
assosiasjon assosiertLysmast AbstraktLysmast 0..* Belysningspunkt 0..1
assosiasjon assosiertLysarmatur AbstraktLysarmatur 0..* Belysningspunkt 0..1
assosiasjon Belysningspunkt 0..* assosiertBelysningsstrekning AbstraktBelysningsstrekning 0..1
assosiasjon assosiertTennpunkt AbstraktTennpunkt 0..* Belysningspunkt 0..1
assosiasjon Belysningspunkt 0..* assosiertTunnelløp AbstraktTunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Belysningspunkt 0..1
assosiasjon Belysningspunkt 0..* assosiertRømningslysstrekning AbstraktRømningslysstrekning 0..1
assosiasjon Belysningspunkt 0..* assosiertElektriskAnlegg AbstraktElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Belysningspunkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Belysning AbstraktTilstandSkade_Belysning 0..* Belysningspunkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt AbstraktTilstandSkadeFU_Punkt 0..* Belysningspunkt 0..1
arv subtype Belysningspunkt supertype AbstraktBelysningspunkt
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0