TS_Inspeksjon 914

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Oversikt og status for TS-inspeksjoner
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
strekningsnavn Navn på strekning / stedsbestemmelse. Angis med navn fra-til i metreringsretning. Som navn kan benyttes stedsnavn i NVDB, kryss navn eller andre stedsnavn. Navnet vil framgå av rapporten fra aktuell TS-inspeksjon CharacterString 0..1
rapportnavn Navn på rapporten som beskriver funnene fra TS-inspeksjonen. Kan være nyttig for å kunne gjenfinne den aktuelle rapporten. CharacterString 0..1
inspeksjonstype Angir type TS-inspeksjon. Inspeksjonstype 0..1
utførtDato Angir dato når inspeksjonen er gjennomført. Date 0..1
rapportDato Angir dato når rapporten er levert bestiller Date 0..1
bestiller Angir navn på enhet eller prosjekt som har bestilt inspeksjonen. For enhet angis fortrinnsvis navn som er registrert i adresseboka i Outlook (f.eks. Drift Oppland). For prosjekt angis normalt navnet på prosjektet som har bestilt inspeksjonen (f.eks. Prosjekt E6 Biri-Otta). Prosjekt som bestiller vil i hovedsak være aktuelt for inspeksjon før og etter åpning. CharacterString 0..1
kostnad Angir total beregnet kostnad for gjennomføring av alle kartlagte funn i den aktuelle TS-inspeksjonen Enhet: KiloKroner Integer 0..1
størreInvestering Angir om tiltak er større investering eller ikke StørreInvestering 0..1
rapportreferanse Referanse til TS-rapport som er lagret på O:\Landsdekkende eller i Mime. CharacterString 0..1
merknad Kan gi tilleggsinformasjon. F.eks. nærmere beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført, planlagt tid for gjennomføring (budsjett), avhengigheter for gjennomføring (tiltak som krever regulering) o.s.v. CharacterString 0..1
status Angir status for gjennomføring av tiltak. StatusTS_Inspeksjon 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_STREKNINGSNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_RAPPORTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_INSPEKSJONSTYPE Inspeksjonstype 30 0..1
NVDB_UTFØRTDATO Date 8 0..1
NVDB_RAPPORTDATO Date 8 0..1
NVDB_BESTILLER CharacterString 50 0..1
NVDB_KOSTNAD Integer 5 0..1
NVDB_STØRREINVESTERING StørreInvestering 3 0..1
NVDB_RAPPORTREFERANSE CharacterString 150 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 400 0..1
NVDB_STATUS StatusTS_Inspeksjon 30 0..1
Kurve 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
strekningsnavn CharacterString 11227
rapportnavn CharacterString 11228
inspeksjonstype Inspeksjonstype 11229
utførtDato Date 11230
rapportDato Date 11231
bestiller CharacterString 11232
kostnad Integer 11236
størreInvestering StørreInvestering 11318
rapportreferanse CharacterString 11239
merknad CharacterString 11237
status StatusTS_Inspeksjon 11319
senterlinje Kurve
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis TS_Inspeksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11227 Strekningsnavn CharacterString 0 ..1
11228 Rapportnavn CharacterString 0 ..1
11229 Inspeksjonstype Inspeksjonstype 0 ..1
11230 Utført dato Date 0 ..1
11231 Rapport dato Date 0 ..1
11232 Bestiller CharacterString 0 ..1
11236 Kostnad Integer 0 ..1
11318 Større investering StørreInvestering 0 ..1
11239 Rapportreferanse CharacterString 0 ..1
11237 Merknad CharacterString 0 ..1
11319 Status StatusTS_Inspeksjon 0 ..1
Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TS_Inspeksjon 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0