Toalettanlegg 243

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type toalett det er i toalettanlegget TypeToalettanlegg 0..1
antallKlosett Angir hvor mange klosett/toalettskåler/pissoarer det finnes på toalettanlegget Enhet: Stykker Integer 0..1
universeltUtformet Angir om det finnes universelt utformet toalett UniverseltUtformet 0..1
avløpTil Angir hvor avløpet føres. (Ikke aktuelt for tørrklosset) AvløpTil 0..1
privatAvtale Angir om det finnes avtale med privat eier om bruk av toalett. PrivatAvtale 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for toalettene. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks utfyllende informasjon om toalettanlegg. Kan f.eks være ang. tilgjengelighet, eierforhold osv CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierToalettanlegg 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligToalettanlegg 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeToalettanlegg 50 0..1
NVDB_ANTALLKLOSETT Integer 2 0..1
NVDB_UNIVERSELTUTFORMET UniverseltUtformet 3 0..1
NVDB_AVLØPTIL AvløpTil 50 0..1
NVDB_PRIVATAVTALE PrivatAvtale 3 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 150 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 150 0..1
NVDB_LEVERANDØR CharacterString 150 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierToalettanlegg 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligToalettanlegg 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
type TypeToalettanlegg 1217
antallKlosett Integer 2217
universeltUtformet UniverseltUtformet 2083
avløpTil AvløpTil 3987
privatAvtale PrivatAvtale 9285
etableringsår Integer 10375
produsent CharacterString 9446
produktnavn CharacterString 9448
leverandør CharacterString 9447
tilleggsinformasjon CharacterString 10735
prosjektreferanse CharacterString 11111
eier EierToalettanlegg 4523
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligToalettanlegg 5808
posisjon Punkt 4868
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Toalettanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1217 Type TypeToalettanlegg 0 ..1
2217 Antall klosett Integer 0 ..1
2083 Universelt utformet UniverseltUtformet 0 ..1
3987 Avløp til AvløpTil 0 ..1
9285 Privat avtale PrivatAvtale 0 ..1
10375 Etableringsår Integer 0 ..1
9446 Produsent CharacterString 0 ..1
9448 Produktnavn CharacterString 0 ..1
9447 Leverandør CharacterString 0 ..1
10735 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11111 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4523 Eier EierToalettanlegg 0 ..1
5808 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligToalettanlegg 0 ..1
4868 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Toalettanlegg 0..* Er del av Rasteplass 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Toalettanlegg 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Toalettanlegg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Toalettanlegg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Toalettanlegg 0..1
assosiasjon Består av Toalettanlegg 0..10 Er del av Ferjeleie 0..1
assosiasjon Har TaktileIndikatorer 0..* Tilhører Toalettanlegg 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0