Forsterkningslag 227

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bredde_Gjennomsnitt Angir gjennomsnittsbredde Real 0..1
budsjett Angir hvilket budsjett utlegging går over BudsjettForsterkningslag 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
merknad Gir permanent merknad CharacterString 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
steinstørrelse Angir største steinstørrelse Integer 0..1
tykkelse Angir lagets tykkelse Integer 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeForsterkningslag 0..1
utleggingsdato Angir dato for utlegging Date 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BREDDE_GJENNOMSNITT Real 5 0..1
NVDB_BUDSJETT BudsjettForsterkningslag 20 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_MERKNAD CharacterString 80 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_STEINSTØRRELSE Integer 3 0..1
NVDB_TYKKELSE Integer 4 0..1
NVDB_TYPE TypeForsterkningslag 50 0..1
NVDB_UTLEGGINGSDATO Date 8 1..1
Name Type English Description
bredde_Gjennomsnitt Real 7035
budsjett BudsjettForsterkningslag 5538
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
merknad CharacterString 5552
område Flate 8883
prosjektreferanse CharacterString 11107
senterlinje Kurve 4861
steinstørrelse Integer 11275
tykkelse Integer 1631
type TypeForsterkningslag 1212
utleggingsdato Date 5543

Vis Forsterkningslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7035 Bredde, gjennomsnitt Real 0 ..1
5538 Budsjett BudsjettForsterkningslag 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
5552 Merknad CharacterString 0 ..1
8883 Geometri, flate Flate 0 ..1
11107 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4861 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
11275 Steinstørrelse Integer 0 ..1
1631 Tykkelse Integer 0 ..1
1212 Type TypeForsterkningslag 0 ..1
5543 Utleggingsdato Date 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Forsterkningslag 0..1
assosiasjon assosiertEntreprenør AbstraktEntreprenør 0..1 Forsterkningslag 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Forsterkningslag 0..1
arv subtype Forsterkningslag supertype AbstraktForsterkningslag
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0