Forsterkningslag 227

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeForsterkningslag 0..1
steinstørrelse Angir største steinstørrelse Enhet: Millimeter Integer 0..1
tykkelse Angir lagets tykkelse Enhet: Millimeter Integer 0..1
bredde_Gjennomsnitt Angir gjennomsnittsbredde Enhet: Meter Real 0..1
utleggingsdato Angir dato for utlegging Date 1..1
budsjett Angir hvilket budsjett utlegging går over BudsjettForsterkningslag 0..1
merknad Gir permanent merknad CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeForsterkningslag 50 0..1
NVDB_STEINSTØRRELSE Integer 3 0..1
NVDB_TYKKELSE Integer 4 0..1
NVDB_BREDDE_GJENNOMSNITT Real 5 0..1
NVDB_UTLEGGINGSDATO Date 8 1..1
NVDB_BUDSJETT BudsjettForsterkningslag 20 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 80 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
type TypeForsterkningslag 1212
steinstørrelse Integer 11275
tykkelse Integer 1631
bredde_Gjennomsnitt Real 7035
utleggingsdato Date 5543
budsjett BudsjettForsterkningslag 5538
merknad CharacterString 5552
prosjektreferanse CharacterString 11107
senterlinje Kurve 4861
område Flate 8883
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Forsterkningslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1212 Type TypeForsterkningslag 0 ..1
11275 Steinstørrelse Integer 0 ..1
1631 Tykkelse Integer 0 ..1
7035 Bredde, gjennomsnitt Real 0 ..1
5543 Utleggingsdato Date 1 ..1
5538 Budsjett BudsjettForsterkningslag 0 ..1
5552 Merknad CharacterString 0 ..1
11107 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4861 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
8883 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Forsterkningslag 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Forsterkningslag 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Forsterkningslag 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0