Rømningslysstrekning 860

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeLyskilde Angir type lyskilde TypeLyskilde 0..1
antallRømningslyspunkt Angir hvor mange rømningslyspunkt som inngår i rømningslysstrekning. Der det er flere lyskilder på samme oppsetting telles det som ett rømningslyspunkt. Dersom Type lyskilde = LED-list gis antall=1 Enhet: Stykker Integer 0..1
antallLyskilderIPunkt Angir hvor mange lyskilder (pærer) det er per rømningslyspunkt Enhet: Stykker Integer 0..1
avstandInnbyrdes Angir innbyrdes avstand mellom de enkelte rømningslyspunktene som ligger etter hverandre i rekke. Enhet: Meter Integer 0..1
montasje Angir hvor lys er montert Montasje 0..1
dynamisk Dynamisk 0..1
farge Farge på lys CharacterString 0..1
fjernstyring Angir om rømningslys kan fjernstyres FjernstyringRømningslysstrekning 0..1
effekt Angir effekt for ett rømningslyspunkt. For LED-list angis effekt per 25 meter Enhet: Watt Integer 0..1
driftsstrøm Angir driftsstrøm for en lyskilde ved full lysstyrke Enhet: Milliampere Real 0..1
spenning Driftspenning for lysene Enhet: Volt SpenningRømningslysstrekning 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
produsent_Lysarmatur Angir navn på produsent/fabrikant av de enkelte lysarmaturene. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for lysarmatur. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierRømningslysstrekning 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligRømningslysstrekning 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPELYSKILDE TypeLyskilde 50 0..1
NVDB_ANTALLRØMNINGSLYSPUNKT Integer 4 0..1
NVDB_ANTALLLYSKILDERIPUNKT Integer 1 0..1
NVDB_AVSTANDINNBYRDES Integer 3 0..1
NVDB_MONTASJE Montasje 20 0..1
NVDB_DYNAMISK Dynamisk 3 0..1
NVDB_FARGE CharacterString 30 0..1
NVDB_FJERNSTYRING FjernstyringRømningslysstrekning 3 0..1
NVDB_EFFEKT Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSSTRØM Real 4 0..1
NVDB_SPENNING SpenningRømningslysstrekning 30 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PRODUSENT_LYSARMATUR CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierRømningslysstrekning 50 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligRømningslysstrekning 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
typeLyskilde TypeLyskilde 9899
antallRømningslyspunkt Integer 9890
antallLyskilderIPunkt Integer 10185
avstandInnbyrdes Integer 9891
montasje Montasje 11274
dynamisk Dynamisk 11823
farge CharacterString 11824
fjernstyring FjernstyringRømningslysstrekning 9903
effekt Integer 9895
driftsstrøm Real 9894
spenning SpenningRømningslysstrekning 9902
etableringsår Integer 9892
produsent_Lysarmatur CharacterString 9901
produktnavn CharacterString 9900
tilleggsinformasjon CharacterString 11646
prosjektreferanse CharacterString 11172
eier EierRømningslysstrekning 9896
eier_Navn CharacterString 9897
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligRømningslysstrekning 9906
senterlinje Kurve 9898
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Rømningslysstrekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9899 Type lyskilde TypeLyskilde 0 ..1
9890 Antall rømningslyspunkt Integer 0 ..1
10185 Antall lyskilder i punkt Integer 0 ..1
9891 Avstand innbyrdes Integer 0 ..1
11274 Montasje Montasje 0 ..1
11823 Dynamisk Dynamisk 0 ..1
11824 Farge CharacterString 0 ..1
9903 Fjernstyring FjernstyringRømningslysstrekning 0 ..1
9895 Effekt Integer 0 ..1
9894 Driftsstrøm Real 0 ..1
9902 Spenning SpenningRømningslysstrekning 0 ..1
9892 Etableringsår Integer 0 ..1
9901 Produsent, lysarmatur CharacterString 0 ..1
9900 Produktnavn CharacterString 0 ..1
11646 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11172 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
9896 Eier EierRømningslysstrekning 0 ..1
9897 Eier, navn CharacterString 0 ..1
9906 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligRømningslysstrekning 0 ..1
9898 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rømningslysstrekning 0..1
assosiasjon Består av Rømningslysstrekning 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rømningslysstrekning 0..1
assosiasjon Består av Belysningspunkt 0..* Er del av Rømningslysstrekning 0..1
assosiasjon Består av Rømningslysstrekning 0..* Er del av TunnelløpUtenTrafikk 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0