Skjæring 57

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeSkjæring 0..1
areal Angir areal av vegobjektet. Dette arealet overstyrer evt. areal beregnet ut fra "bredde, gj.snitt" og utstrekning. Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
høyde_Middel Gir gjennomsnittshøyde av skjæring. Måles vertikalt Enhet: Meter Real 0..1
helning_Fjellskjæring Angir hvilken helning det er på fjellskjæring. Helning_Fjellskjæring 0..1
pall Angir om fjellskjæring er sprengt i paller Pall 0..1
brattOverFjellskjæring Angir om det er bratt sideterreng over skjæring. Bratt vil si helning på minst 30 grader. BrattOverFjellskjæring 0..1
høyde_Maksimal Angir maksimal høyde av skjæring. Måles vertikalt Enhet: Meter Real 0..1
nærmesteObjektTilFjellskjæring Angir hva som er nærmeste objekt til fjellskjæring og som dermed vil kunne bli truffet av eventuelt nedfall fra skjæringen. NærmesteObjektTilFjellskjæring 0..1
bredde_Gjennomsnitt Angir gjennomsnittlig bredde av skjæring (skråflate). Bredde måles i plan med skjæring (skråflate). Gjennomsnittsbredde kan benyttes som grunnlag for å beregne areal av skjæring (skråflate). Enhet: Meter Real 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeSkjæring 50 0..1
NVDB_AREAL Integer 7 0..1
NVDB_HØYDE_MIDDEL Real 4 0..1
NVDB_HELNING_FJELLSKJÆRING Helning_Fjellskjæring 20 0..1
NVDB_PALL Pall 3 0..1
NVDB_BRATTOVERFJELLSKJÆRING BrattOverFjellskjæring 3 0..1
NVDB_HØYDE_MAKSIMAL Real 5 0..1
NVDB_NÆRMESTEOBJEKTTILFJELLSKJÆRING NærmesteObjektTilFjellskjæring 20 0..1
NVDB_BREDDE_GJENNOMSNITT Real 4 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
type TypeSkjæring 1121
areal Integer 1311
høyde_Middel Real 9436
helning_Fjellskjæring Helning_Fjellskjæring 9437
pall Pall 9438
brattOverFjellskjæring BrattOverFjellskjæring 9439
høyde_Maksimal Real 1870
nærmesteObjektTilFjellskjæring NærmesteObjektTilFjellskjæring 9440
bredde_Gjennomsnitt Real 4669
etableringsår Integer 10360
tilleggsinformasjon CharacterString 11570
prosjektreferanse CharacterString 11055
senterlinje Kurve 4760
område Flate 10959
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Skjæring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1121 Type TypeSkjæring 0 ..1
1311 Areal Integer 0 ..1
9436 Høyde, middel Real 0 ..1
9437 Helning, fjellskjæring Helning_Fjellskjæring 0 ..1
9438 Pall Pall 0 ..1
9439 Bratt over fjellskjæring BrattOverFjellskjæring 0 ..1
1870 Høyde, maksimal Real 0 ..1
9440 Nærmeste objekt til fjellskjæring NærmesteObjektTilFjellskjæring 0 ..1
4669 Bredde, gjennomsnitt Real 0 ..1
10360 Etableringsår Integer 0 ..1
11570 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11055 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4760 Geometri, linje Kurve 0 ..1
10959 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av PlastringErosjonssikring 0..* Er del av Skjæring 0..1
assosiasjon Består av Bergsikring 0..* Er del av Skjæring 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skjæring 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Fjellskjæring 0..* Er del av Skjæring 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skjæring 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0