Spormåling_AvledaPr20M 524

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Resulterende spormåling for en 20-metersstrekning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beregningsmetodeForSpordybde Angir hvilken beregningsmetode som er benytta BeregningsmetodeForSpordybde 0..1
filtreringskonstant Integer 0..1
horisontalradius_Spormåling Angir kurveradius Integer 0..1
kjørefeltbredde Angir kjørefeltbredde beregnet på basis av oppmerkingslinjer som avgrenser kjørefeltet. Oppmerkingslinjene er detektert av lasermålingene som gjøres i forbindelse med spor/jevnhetsmålingene. Verdien er gjennomsnittsbredde for 20-metersstrekningen. Integer 0..1
kvalitet_EkstraOppmerking_Venstre Angir kvalitet på detektert ekstra oppmerkingslinje på kjørefeltets venstre side sett i forhold til trafikkretningen, normalt vil det si ekstra midtlinje. Integer 0..1
kvalitet_Oppmerking_Høyre Angir kvalitet på detektert oppmerkingslinje på kjørefeltets høyre side sett i forhold til trafikkretningen, normalt vil det si kantlinje. Integer 0..1
kvalitet_Oppmerking_Venstre Angir kvalitet på detektert oppmerkingslinje på kjørefeltets venstre side sett i forhold til trafikkretningen, normalt vil det si midtlinje. Integer 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
måledato Angir måledato Date 1..1
måleformål Angir formal med spormåling MåleformålSpormåling_AvledaPr20M 1..1
rosita_id Gir id for måledatafil/profil i Rosita CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
sone1Sprekkarealandel Andel av målt areal (20x0,25m2) som har detekterte sprekker i sone 1 Integer 0..1
sone1Sprekkeandel Andel av målt lengde (20m) som har detekterte sprekker i sone 1 Integer 0..1
sone2Sprekkarealandel Andel av målt areal (20x0,75m2) som har detekterte sprekker i sone 2 Integer 0..1
sone2Sprekkeandel Andel av målt lengde (20m) som har detekterte sprekker i sone 2 Integer 0..1
sone3Sprekkarealandel Andel av målt areal (20x1m2) som har detekterte sprekker i sone 3 Integer 0..1
sone3Sprekkeandel Andel av målt lengde (20m) som har detekterte sprekker i sone 3 Integer 0..1
sone4Sprekkarealandel Andel av målt areal (20x0,75m2) som har detekterte sprekker i sone 4 Integer 0..1
sone4Sprekkeandel Andel av målt lengde (20m) som har detekterte sprekker i sone 4 Integer 0..1
sone5Sprekkarealandel Andel av målt areal (20x0,25m2) som har detekterte sprekker i sone 5 Integer 0..1
sone5Sprekkeandel Andel av målt lengde (20m) som har detekterte sprekker i sone 5 Integer 0..1
spor_Bjelke Angir hvilket spor dataene gjelder Spor_BjelkeSpormåling_AvledaPr20M 1..1
sporareal Angir areal av spor Integer 0..1
sporbredde Angir bredde av spor Real 0..1
spordybde Angir spordybde Real 1..1
totalSprekkarealandel Andel av målt areal (20x3m2) som har detekterte sprekker Integer 0..1
totalSprekkeandel Andel av målt lengde (20m) som har detekterte sprekker Integer 0..1
tverrfall_Spormåling Angir tverrfall Real 0..1
utstyrsnummer Angir hvilket utstyr som er benytta CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BEREGNINGSMETODEFORSPORDYBDE BeregningsmetodeForSpordybde 50 0..1
NVDB_FILTRERINGSKONSTANT Integer 1 0..1
NVDB_HORISONTALRADIUS_SPORMÅLING Integer 4 0..1
NVDB_KJØREFELTBREDDE Integer 3 0..1
NVDB_KVALITET_EKSTRAOPPMERKING_VENSTRE Integer 3 0..1
NVDB_KVALITET_OPPMERKING_HØYRE Integer 3 0..1
NVDB_KVALITET_OPPMERKING_VENSTRE Integer 3 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_MÅLEDATO Date 8 1..1
NVDB_MÅLEFORMÅL MåleformålSpormåling_AvledaPr20M 50 1..1
NVDB_ROSITA_ID CharacterString 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_SONE1SPREKKAREALANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SONE1SPREKKEANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SONE2SPREKKAREALANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SONE2SPREKKEANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SONE3SPREKKAREALANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SONE3SPREKKEANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SONE4SPREKKAREALANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SONE4SPREKKEANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SONE5SPREKKAREALANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SONE5SPREKKEANDEL Integer 2 0..1
NVDB_SPOR_BJELKE Spor_BjelkeSpormåling_AvledaPr20M 30 1..1
NVDB_SPORAREAL Integer 4 0..1
NVDB_SPORBREDDE Real 4 0..1
NVDB_SPORDYBDE Real 4 1..1
NVDB_TOTALSPREKKAREALANDEL Integer 2 0..1
NVDB_TOTALSPREKKEANDEL Integer 2 0..1
NVDB_TVERRFALL_SPORMÅLING Real 4 0..1
NVDB_UTSTYRSNUMMER CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
beregningsmetodeForSpordybde BeregningsmetodeForSpordybde 4469
filtreringskonstant Integer 5051
horisontalradius_Spormåling Integer 4468
kjørefeltbredde Integer 9494
kvalitet_EkstraOppmerking_Venstre Integer 9497
kvalitet_Oppmerking_Høyre Integer 9495
kvalitet_Oppmerking_Venstre Integer 9496
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
måledato Date 4461
måleformål MåleformålSpormåling_AvledaPr20M 4464
rosita_id CharacterString 8943
senterlinje Kurve 5024
sone1Sprekkarealandel Integer 9859
sone1Sprekkeandel Integer 9858
sone2Sprekkarealandel Integer 9861
sone2Sprekkeandel Integer 9860
sone3Sprekkarealandel Integer 9863
sone3Sprekkeandel Integer 9862
sone4Sprekkarealandel Integer 9865
sone4Sprekkeandel Integer 9864
sone5Sprekkarealandel Integer 9867
sone5Sprekkeandel Integer 9866
spor_Bjelke Spor_BjelkeSpormåling_AvledaPr20M 4462
sporareal Integer 4466
sporbredde Real 4465
spordybde Real 4463
totalSprekkarealandel Integer 9857
totalSprekkeandel Integer 9856
tverrfall_Spormåling Real 4467
utstyrsnummer CharacterString 4470

Vis Spormåling_AvledaPr20M i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4469 Beregningsmetode for spordybde BeregningsmetodeForSpordybde 0 ..1
5051 Filtreringskonstant Integer 0 ..1
4468 Horisontalradius, spormåling Integer 0 ..1
9494 Kjørefeltbredde Integer 0 ..1
9497 Kvalitet, ekstra oppmerking, venstre Integer 0 ..1
9495 Kvalitet, oppmerking, høyre Integer 0 ..1
9496 Kvalitet, oppmerking, venstre Integer 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
4461 Måledato Date 1 ..1
4464 Måleformål MåleformålSpormåling_AvledaPr20M 1 ..1
8943 Rosita_id CharacterString 0 ..1
5024 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
9859 Sone 1 sprekkarealandel Integer 0 ..1
9858 Sone 1 sprekkeandel Integer 0 ..1
9861 Sone 2 sprekkarealandel Integer 0 ..1
9860 Sone 2 sprekkeandel Integer 0 ..1
9863 Sone 3 sprekkarealandel Integer 0 ..1
9862 Sone 3 sprekkeandel Integer 0 ..1
9865 Sone 4 sprekkarealandel Integer 0 ..1
9864 Sone 4 sprekkeandel Integer 0 ..1
9867 Sone 5 sprekkarealandel Integer 0 ..1
9866 Sone 5 sprekkeandel Integer 0 ..1
4462 Spor, bjelke Spor_BjelkeSpormåling_AvledaPr20M 1 ..1
4466 Sporareal Integer 0 ..1
4465 Sporbredde Real 0 ..1
4463 Spordybde Real 1 ..1
9857 Total sprekkarealandel Integer 0 ..1
9856 Total sprekkeandel Integer 0 ..1
4467 Tverrfall, spormåling Real 0 ..1
4470 Utstyrsnummer CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertDekketilstandsmåling AbstraktDekketilstandsmåling 1..1 Spormåling_AvledaPr20M 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Spormåling_AvledaPr20M 0..1
arv subtype Spormåling_AvledaPr20M supertype AbstraktSpormåling_AvledaPr20M
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0