Vegstengning 485

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Informasjon om periodevis stengning av veg.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
hovedårsakTilStengning Gir informasjon om hva som er hovedårsak til stengning av vegen HovedårsakTilStengning 1..1
skredtype Angir hvilken type skred det er fare for. Bare aktuell dersom hovedårsak til vegstengning er "Skred" eller "Skredfare". SkredtypeVegstengning 0..1
stengtRetning Angir hvilken trafikkretning vegen er stengt for. Det er særlig for veger med midtdeler det er aktuelt å stenge for en trafikkretning. Envegskjørte veger angis som "helt stengt". StengtRetning 1..1
stedsangivelse Stedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn. CharacterString 0..1
værforholdPåVegen Angir hvilke værforhold det var på vegen i forkant av da vegstengning VærforholdPåVegenVegstengning 0..1
vindretning Angir hvilken vindretning det var på vegen i forkant av vegstengningen VindretningVegstengning 0..1
temperaturPåVeg Angir temperatur på vegen i forkant av vegstengning Enhet: Grader Celcius Real 0..1
stengning Gir informasjon om stengning av vegen StengningVegstengning 0..1
stengtFraDato Angir dato for stengning av vegen Date 0..1
stengtFraKlokkeslett Angir klokkeslett for stengning av vegen. Integer 0..1
stengtTilDato Angir dato for åpning av vegen. Date 0..1
stengtTilKlokkeslett Angir klokkeslett for åpning av vegen. Integer 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_HOVEDÅRSAKTILSTENGNING HovedårsakTilStengning 50 1..1
NVDB_SKREDTYPE SkredtypeVegstengning 50 0..1
NVDB_STENGTRETNING StengtRetning 30 1..1
NVDB_STEDSANGIVELSE CharacterString 150 0..1
NVDB_VÆRFORHOLDPÅVEGEN VærforholdPåVegenVegstengning 30 0..1
NVDB_VINDRETNING VindretningVegstengning 12 0..1
NVDB_TEMPERATURPÅVEG Real 5 0..1
NVDB_STENGNING StengningVegstengning 40 0..1
NVDB_STENGTFRADATO Date 8 0..1
NVDB_STENGTFRAKLOKKESLETT Integer 4 0..1
NVDB_STENGTTILDATO Date 8 0..1
NVDB_STENGTTILKLOKKESLETT Integer 4 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
hovedårsakTilStengning HovedårsakTilStengning 9397
skredtype SkredtypeVegstengning 3921
stengtRetning StengtRetning 9398
stedsangivelse CharacterString 7906
værforholdPåVegen VærforholdPåVegenVegstengning 3922
vindretning VindretningVegstengning 3923
temperaturPåVeg Real 5292
stengning StengningVegstengning 3924
stengtFraDato Date 3925
stengtFraKlokkeslett Integer 3926
stengtTilDato Date 3927
stengtTilKlokkeslett Integer 3928
senterlinje Kurve 4999
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Vegstengning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9397 Hovedårsak til stengning HovedårsakTilStengning 1 ..1
3921 Skredtype SkredtypeVegstengning 0 ..1
9398 Stengt retning StengtRetning 1 ..1
7906 Stedsangivelse CharacterString 0 ..1
3922 Værforhold på vegen VærforholdPåVegenVegstengning 0 ..1
3923 Vindretning VindretningVegstengning 0 ..1
5292 Temperatur på veg Real 0 ..1
3924 Stengning StengningVegstengning 0 ..1
3925 Stengt fra dato Date 0 ..1
3926 Stengt fra klokkeslett Integer 0 ..1
3927 Stengt til dato Date 0 ..1
3928 Stengt til klokkeslett Integer 0 ..1
4999 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vegstengning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Vegstengning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0