Armeringsnett 609

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
materialtype Angir hvilket materiale armeringsnettet er av Materialtype 0..1
plassering Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert Plassering 0..1
areal Angir areal av område med armeringsnett Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
bredde_Gjennomsnitt Angir gjennomsnittsbredde av armeringsnett Enhet: Meter Real 0..1
utleggingsdato Angir dato for utlegging. Date 0..1
budsjett Angir hvilket budsjett utlegging går over Budsjett 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierArmeringsnett 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligArmeringsnett 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_MATERIALTYPE Materialtype 30 0..1
NVDB_PLASSERING Plassering 35 0..1
NVDB_AREAL Integer 6 0..1
NVDB_BREDDE_GJENNOMSNITT Real 5 0..1
NVDB_UTLEGGINGSDATO Date 8 0..1
NVDB_BUDSJETT Budsjett 20 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 300 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierArmeringsnett 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligArmeringsnett 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
materialtype Materialtype 5483
plassering Plassering 11321
areal Integer 5484
bredde_Gjennomsnitt Real 7036
utleggingsdato Date 5544
budsjett Budsjett 5540
produktnavn CharacterString 11323
tilleggsinformasjon CharacterString 8751
arkivreferanse CharacterString 11328
prosjektreferanse CharacterString 11150
eier EierArmeringsnett 11322
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligArmeringsnett 8118
senterlinje Kurve 6906
område Flate 8898
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Armeringsnett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5483 Materialtype Materialtype 0 ..1
11321 Plassering Plassering 0 ..1
5484 Areal Integer 0 ..1
7036 Bredde, gjennomsnitt Real 0 ..1
5544 Utleggingsdato Date 0 ..1
5540 Budsjett Budsjett 0 ..1
11323 Produktnavn CharacterString 0 ..1
8751 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11328 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11150 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
11322 Eier EierArmeringsnett 0 ..1
8118 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligArmeringsnett 0 ..1
6906 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
8898 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Armeringsnett 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Armeringsnett 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Armeringsnett 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Armeringsnett 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0