IndustrimineralLokalitet INDUSTRIMINERALLOKALITET

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

lokalitet som gir opplysninger om en industrimineralressurs
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
identRastoffobj forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101 Integer 1..1
forekomstNummer unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001 Integer 1..1
materialType hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning MaterialType (kodeliste) 1..1
materialUndertype underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn) CharacterString 0..1
navnRastoffobj navn på forekomsten CharacterString 0..1
typeRastoffVirksomhet angir type/status på eventuell aktivitet TypeRastoffVirksomhet (kodeliste) 0..1
driftMetode angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten DriftMetode (kodeliste) 0..1
driftForhold angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering DriftForhold (kodeliste) 0..1
totalProduksjon anslått tonnasje av totalt utvunnet råstoff fra forekomstobjektet Merknad: Angitt i 1000 tonn og anslaget er gjort på basis av prøvedrift eller regulær drift Integer 0..1
geolBeskrivelse beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse CharacterString 0..1
antallAnalyser antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser Integer 0..1
historiskViktig angivelse om forekomsten er historisk viktig Boolean 0..1
FellesegenskaperMineralressurser
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
STED_VERIF Boolean 0..1
PUNKT Punkt 1..1
FOREKOM_ID Integer 11 1..1
R_FNR Integer 7 1..1
MATRTYPE MaterialType 2 1..1
MATRUNTYPE CharacterString 30 0..1
FOREKNAVN CharacterString 60 0..1
VIRKSOMHET TypeRastoffVirksomhet 2 0..1
DRIFTMETOD DriftMetode 2 0..1
DRIFTFHOLD DriftForhold 2 0..1
TOT_PROD Integer 12 0..1
GEOBESK CharacterString 255 0..1
ANT_ANALYS Integer 4 0..1
HIST_VIKTIG Boolean 0..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
førsteDatafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
stedfestingVerifisert Boolean
posisjon Punkt
identRastoffobj Integer
forekomstNummer Integer
materialType MaterialType
materialUndertype CharacterString
navnRastoffobj CharacterString
typeRastoffVirksomhet TypeRastoffVirksomhet
driftMetode DriftMetode
driftForhold DriftForhold
totalProduksjon Integer
geolBeskrivelse CharacterString
antallAnalyser Integer
historiskViktig Boolean

Vis IndustrimineralLokalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
MaterialType 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
TypeRastoffVirksomhet 0 ..1
DriftMetode 0 ..1
DriftForhold 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype IndustrimineralLokalitet supertype FellesegenskaperMineralressurser