Holdeplassutrustning 487

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
UU_TypeTransportmiddel Angir hvilken type transportmiddel det er tilrettelagt for UU_TypeTransportmiddel 0..1
UU_Type Angir hvilken type holdeplassutrustning det er tale om. Jfr HB V123 (232) UU_Type 0..1
UU_Viktighetsnivå Angir hvilket viktighetsnivå holdeplassutrustning har UU_Viktighetsnivå 0..1
UU_PåOgAvstigning Angir om Holdeplassutrustning brukes for både på- og avstigning eller primært for avstigning UU_PåOgAvstigning 0..1
trafikkretning_Geografisk Angir hvilken trafikkretning som betjenes. Angis hvis entydig. Trafikkretning_Geografisk 0..1
holdeplassnavn_NVDB_original Navn slik det opprinnelig ligger i NVDB. Ikke synkronisert mot NSR: Beholdes inntil videre. Vil etter hvert fases ut til fordel for ET 10885 "NSR_Stopplace_Navn" som er synkronisert mot NSR. CharacterString 0..1
NSR_Stopplace_Navn Navn på Stopplace (stoppestedet) som Holdeplassutrustning tilhører. Offisielt navn hentet fra NSR - Nasjonalt Stoppestedsregister. NSR administreres av Entur AS. CharacterString 0..1
NSR_Stopplace_ID Unik ID på Stopplace (stoppestedet) som Holdeplassutrustning tilhører. NSR_Stopplace_ID hentes fra NSR - Nasjonalt Stoppestedsregister. NSR administreres av Entur AS. CharacterString 0..1
NSR_Quay_ID Unik ID på Quay (stoppunkt) som Holdeplassutrustning tilhører. NSR_Quai_ID hentes fra NSR - Nasjonalt Stoppestedsregister. NSR administreres av Entur AS. NSR_Quay_ID er basis ID for synkronisering mot NSR. CharacterString 0..1
NSR_Quay_Tag Merking/navn på Quay (Stoppunkt). CharacterString 0..1
stoppestedsnummer_Alternativ Angir alternativt holdeplassnummer, kan f.eks være 8-sifret nummer som inneholde kommunenummer. Vil bli overflødig på sikt CharacterString 0..1
stoppunktnummer_Alternativ Stoppunktnummer som er benyttet tidligere eller benyttes i andre sammenhenger. Vil bli overflødig på sikt. CharacterString 0..1
UU_poeng_Beregnet_Mulig Angir hvor mange poeng det er mulig å oppnå. Verdi beregnes på basis av andre UU-egenskapstyper. Real 0..1
UU_poeng_Beregnet_Faktisk Beregnet antall Universell utforming poeng for Holdeplassutrustning. Beregnes på basis av andre UU-egenskapstyper Real 0..1
UU_Holdeplasskilt Angir om det er holdeplasskilt knyttet til Holdeplassutrustning UU_Holdeplasskilt 0..1
UU_OppslagstavleForRutetabell Angir om det er oppslagstavle/kassett eller annen tilrettelegging for oppslag av rutetabeller. UU_OppslagstavleForRutetabell 0..1
UU_OppslagstavleRutetab_HøydeUnderkant Høyde over bakken for nedre kant av oppslagstavle for rutetabell.. Integer 0..1
UU_OppslagstavleRutetab_HøydeOverkant Høyde over bakken for øvre kant av oppslagstavle for rutetabell.. Integer 0..1
UU_OppslagstavleRutetab_Adgang Angir om det er mulig å komme helt inntil oppslagstavle for rutetabell UU_OppslagstavleRutetab_Adgang 0..1
UU_OppslagstavleRutetab_Belyst Angir om oppslagstavle er belyst eller ikke UU_OppslagstavleRutetab_Belyst 0..1
UU_Sanntidsinformasjon Angir om det er skjerm med sanntidsinformasjon på Holdeplassutrustning UU_Sanntidsinformasjon 0..1
UU_Høyttaler Angir om det er høyttaler for å formidle informasjon UU_Høyttaler 0..1
UU_Belysning Angir utvendige belysningsforhold. Evt. innvendig belysning i leskur skal knyttes til "leskur". UU_Belysning 0..1
UU_Takoverbygg Angir om det er mulighet for tak over hodet ved opphold på Holdeplassutrustning UU_Takoverbygg 0..1
UU_Leskur_FriBreddeInnvendig Angir minste frie bredde innvendig i leskur Real 0..1
UU_Leskur_FriDybdeInnvendig Angir minimum fri dybde i leskur Real 0..1
UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol Angir om det finnes fritt areal innvendig i takoverbygg/leskur på minst 1.5 x 1.5 m UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol 0..1
UU_Sittemulighet Angir om det er sittemulighet på Holdeplassutrustning UU_Sittemulighet 0..1
UU_Gangadkomst Angir om holdeplass har tilrettelagt adkomst for fotgjengere. Med tilrettelagt adkomst menes at det er fortau eller gang/sykkelveg/lokal veg fram til holdeplassen. UU_Gangadkomst 0..1
UU_Sykkelparkering Angir om det er sykkelparkering i tilknytning til Holdeplassutrustning UU_Sykkelparkering 0..1
UU_Gangadkomst_Stigning Stigningsforhold på beste adkomst til Holdeplass UU_Gangadkomst_Stigning 0..1
UU_Bilparkering Angir om det er parkering for bil i tilknytning til Holdeplassutrustning. UU_Bilparkering 0..1
UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet Angir hvilken mulighet det er for å krysse vegen ved holdeplassen. UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet 0..1
UU_Plattform_Type Angir type område hvor reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på kollektivtrafikk UU_Plattform_Type 0..1
UU_Plattform_Belegning Belegning på plattform UU_Plattform_Belegning 0..1
UU_Plattform_Dekkekvalitet Dekkekvalitet på Holdeplassutrustning UU_Plattform_Dekkekvalitet 0..1
UU_Plattform_Lengde Lengde av plattform eksklusiv inn-/utkjøringslengde Real 0..1
UU_Plattform_Bredde Fri bredde i plattformens fulle lengde. Ved varierende bredde brukes gjennomsnitt. Real 0..1
UU_Plattform_Areal Areal av plattform Integer 0..1
UU_Plattform_Punkthinder Angir om det finnes punkthinder i forflytningsbane langs plattformen UU_Plattform_Punkthinder 0..1
UU_Plattform_Minstebredde Minste bredde på beste gang-/forflytningsbane langs plattformen. Det skal tas hensyn til permanente punkthinder som trapper, skiltstolper, portaler, bygninger osv. Kjøretøy, rullestoler, vogner etc som har bredde større enn denne minstebredden vil ikke kunne passere fritt på plattform. Real 0..1
UU_Plattform_KantsteinhøydePåstigning Høyde på kantstein ved påstigningspunkt Real 0..1
UU_Plattform_KantsteinhøydeAvstigning Høyde på kantstein ved avstigningspunkt (ca 5 m bak påstigning) Real 0..1
UU_Plattform_BussAdgangTilKant Angir om buss/trikk kan kjøre uhindret inn til kant. Gjelder vanlig buss eller trikk UU_Plattform_BussAdgangTilKant 0..1
UU_Plattform_varselfeltLangsKant Angir om det er varsellinje langs perrongkant ut mot veg for å gjøre folk oppmerksom på kanten og på innkomende busser/trikker. UU_Plattform_varselfeltLangsKant 0..1
UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning Angir om det er Taktile indikatorer til påstigningpunktet UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
sistOppgradert Angir årstall for når holdeplassutrustning sist ble oppgradert. Eksempel på oppgradering kan være anleggelse av plattform, etablere bedre tilbud til trafikantene i form av sanntidsinformasjon, sykkelparkering, leskur, mm Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierHoldeplassutrustning 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligHoldeplassutrustning 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_UU_TYPETRANSPORTMIDDEL UU_TypeTransportmiddel 30 0..1
NVDB_UU_TYPE UU_Type 50 0..1
NVDB_UU_VIKTIGHETSNIVÅ UU_Viktighetsnivå 30 0..1
NVDB_UU_PÅOGAVSTIGNING UU_PåOgAvstigning 30 0..1
NVDB_TRAFIKKRETNING_GEOGRAFISK Trafikkretning_Geografisk 30 0..1
NVDB_HOLDEPLASSNAVN_NVDB_ORIGINAL CharacterString 50 0..1
NVDB_NSR_STOPPLACE_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_NSR_STOPPLACE_ID CharacterString 30 0..1
NVDB_NSR_QUAY_ID CharacterString 30 0..1
NVDB_NSR_QUAY_TAG CharacterString 30 0..1
NVDB_STOPPESTEDSNUMMER_ALTERNATIV CharacterString 10 0..1
NVDB_STOPPUNKTNUMMER_ALTERNATIV CharacterString 10 0..1
NVDB_UU_POENG_BEREGNET_MULIG Real 4 0..1
NVDB_UU_POENG_BEREGNET_FAKTISK Real 4 0..1
NVDB_UU_HOLDEPLASSKILT UU_Holdeplasskilt 30 0..1
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLEFORRUTETABELL UU_OppslagstavleForRutetabell 8 0..1
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLERUTETAB_HØYDEUNDERKANT Integer 3 0..1
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLERUTETAB_HØYDEOVERKANT Integer 3 0..1
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLERUTETAB_ADGANG UU_OppslagstavleRutetab_Adgang 8 0..1
NVDB_UU_OPPSLAGSTAVLERUTETAB_BELYST UU_OppslagstavleRutetab_Belyst 3 0..1
NVDB_UU_SANNTIDSINFORMASJON UU_Sanntidsinformasjon 8 0..1
NVDB_UU_HØYTTALER UU_Høyttaler 8 0..1
NVDB_UU_BELYSNING UU_Belysning 35 0..1
NVDB_UU_TAKOVERBYGG UU_Takoverbygg 20 0..1
NVDB_UU_LESKUR_FRIBREDDEINNVENDIG Real 4 0..1
NVDB_UU_LESKUR_FRIDYBDEINNVENDIG Real 3 0..1
NVDB_UU_LESKUR_AREALTILPASSETRULLESTOL UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol 20 0..1
NVDB_UU_SITTEMULIGHET UU_Sittemulighet 30 0..1
NVDB_UU_GANGADKOMST UU_Gangadkomst 50 0..1
NVDB_UU_SYKKELPARKERING UU_Sykkelparkering 20 0..1
NVDB_UU_GANGADKOMST_STIGNING UU_Gangadkomst_Stigning 20 0..1
NVDB_UU_BILPARKERING UU_Bilparkering 60 0..1
NVDB_UU_GANGADKOMST_KRYSSINGSMULIGHET UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet 30 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_TYPE UU_Plattform_Type 20 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_BELEGNING UU_Plattform_Belegning 20 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_DEKKEKVALITET UU_Plattform_Dekkekvalitet 20 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_LENGDE Real 5 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_BREDDE Real 4 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_AREAL Integer 4 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_PUNKTHINDER UU_Plattform_Punkthinder 8 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_MINSTEBREDDE Real 4 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_KANTSTEINHØYDEPÅSTIGNING Real 4 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_KANTSTEINHØYDEAVSTIGNING Real 4 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_BUSSADGANGTILKANT UU_Plattform_BussAdgangTilKant 20 0..1
NVDB_UU_PLATTFORM_VARSELFELTLANGSKANT UU_Plattform_varselfeltLangsKant 20 0..1
NVDB_UU_TAKTILEINDIKATORERTILPÅSTIGNING UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning 20 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_SISTOPPGRADERT Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierHoldeplassutrustning 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligHoldeplassutrustning 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
UU_TypeTransportmiddel UU_TypeTransportmiddel 10259
UU_Type UU_Type 3956
UU_Viktighetsnivå UU_Viktighetsnivå 10260
UU_PåOgAvstigning UU_PåOgAvstigning 10205
trafikkretning_Geografisk Trafikkretning_Geografisk 10213
holdeplassnavn_NVDB_original CharacterString 3957
NSR_Stopplace_Navn CharacterString 10885
NSR_Stopplace_ID CharacterString 11309
NSR_Quay_ID CharacterString 11310
NSR_Quay_Tag CharacterString 11425
stoppestedsnummer_Alternativ CharacterString 10884
stoppunktnummer_Alternativ CharacterString 10204
UU_poeng_Beregnet_Mulig Real 10261
UU_poeng_Beregnet_Faktisk Real 10188
UU_Holdeplasskilt UU_Holdeplasskilt 10416
UU_OppslagstavleForRutetabell UU_OppslagstavleForRutetabell 10206
UU_OppslagstavleRutetab_HøydeUnderkant Integer 10207
UU_OppslagstavleRutetab_HøydeOverkant Integer 10257
UU_OppslagstavleRutetab_Adgang UU_OppslagstavleRutetab_Adgang 10208
UU_OppslagstavleRutetab_Belyst UU_OppslagstavleRutetab_Belyst 10417
UU_Sanntidsinformasjon UU_Sanntidsinformasjon 10209
UU_Høyttaler UU_Høyttaler 10210
UU_Belysning UU_Belysning 3959
UU_Takoverbygg UU_Takoverbygg 10199
UU_Leskur_FriBreddeInnvendig Real 10262
UU_Leskur_FriDybdeInnvendig Real 10263
UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol 10200
UU_Sittemulighet UU_Sittemulighet 10211
UU_Gangadkomst UU_Gangadkomst 3963
UU_Sykkelparkering UU_Sykkelparkering 10212
UU_Gangadkomst_Stigning UU_Gangadkomst_Stigning 10190
UU_Bilparkering UU_Bilparkering 10220
UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet 10694
UU_Plattform_Type UU_Plattform_Type 10219
UU_Plattform_Belegning UU_Plattform_Belegning 10193
UU_Plattform_Dekkekvalitet UU_Plattform_Dekkekvalitet 10189
UU_Plattform_Lengde Real 10191
UU_Plattform_Bredde Real 10192
UU_Plattform_Areal Integer 11862
UU_Plattform_Punkthinder UU_Plattform_Punkthinder 10202
UU_Plattform_Minstebredde Real 10201
UU_Plattform_KantsteinhøydePåstigning Real 10194
UU_Plattform_KantsteinhøydeAvstigning Real 10195
UU_Plattform_BussAdgangTilKant UU_Plattform_BussAdgangTilKant 10196
UU_Plattform_varselfeltLangsKant UU_Plattform_varselfeltLangsKant 10198
UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning 10197
etableringsår Integer 10306
sistOppgradert Integer 11311
tilleggsinformasjon CharacterString 7833
prosjektreferanse CharacterString 11141
eier EierHoldeplassutrustning 10221
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligHoldeplassutrustning 3962
posisjon Punkt 5001
senterlinje Kurve 8926
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Holdeplassutrustning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10259 UU_Type transportmiddel UU_TypeTransportmiddel 0 ..1
3956 UU_Type UU_Type 0 ..1
10260 UU_Viktighetsnivå UU_Viktighetsnivå 0 ..1
10205 UU_På- og avstigning UU_PåOgAvstigning 0 ..1
10213 Trafikkretning, geografisk Trafikkretning_Geografisk 0 ..1
3957 Holdeplassnavn_NVDB_original CharacterString 0 ..1
10885 NSR_Stopplace_Navn CharacterString 0 ..1
11309 NSR_Stopplace_ID CharacterString 0 ..1
11310 NSR_Quay_ID CharacterString 0 ..1
11425 NSR_Quay_Tag CharacterString 0 ..1
10884 Stoppestedsnummer, alternativ CharacterString 0 ..1
10204 Stoppunktnummer, alternativ CharacterString 0 ..1
10261 UU_poeng, beregnet, mulig Real 0 ..1
10188 UU_poeng, beregnet, faktisk Real 0 ..1
10416 UU_Holdeplasskilt UU_Holdeplasskilt 0 ..1
10206 UU_Oppslagstavle for rutetabell UU_OppslagstavleForRutetabell 0 ..1
10207 UU_Oppslagstavle rutetab, høyde underkant Integer 0 ..1
10257 UU_Oppslagstavle rutetab, høyde overkant Integer 0 ..1
10208 UU_Oppslagstavle rutetab, adgang UU_OppslagstavleRutetab_Adgang 0 ..1
10417 UU_Oppslagstavle rutetab, belyst UU_OppslagstavleRutetab_Belyst 0 ..1
10209 UU_Sanntidsinformasjon UU_Sanntidsinformasjon 0 ..1
10210 UU_Høyttaler UU_Høyttaler 0 ..1
3959 UU_Belysning UU_Belysning 0 ..1
10199 UU_Takoverbygg UU_Takoverbygg 0 ..1
10262 UU_Leskur, fri bredde innvendig Real 0 ..1
10263 UU_Leskur, fri dybde innvendig Real 0 ..1
10200 UU_Leskur, areal tilpasset rullestol UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol 0 ..1
10211 UU_Sittemulighet UU_Sittemulighet 0 ..1
3963 UU_Gangadkomst UU_Gangadkomst 0 ..1
10212 UU_Sykkelparkering UU_Sykkelparkering 0 ..1
10190 UU_Gangadkomst, stigning UU_Gangadkomst_Stigning 0 ..1
10220 UU_Bilparkering UU_Bilparkering 0 ..1
10694 UU_Gangadkomst, kryssingsmulighet UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet 0 ..1
10219 UU_Plattform, type UU_Plattform_Type 0 ..1
10193 UU_Plattform, belegning UU_Plattform_Belegning 0 ..1
10189 UU_Plattform, dekkekvalitet UU_Plattform_Dekkekvalitet 0 ..1
10191 UU_Plattform, lengde Real 0 ..1
10192 UU_Plattform, bredde Real 0 ..1
11862 UU_Plattform, areal Integer 0 ..1
10202 UU_Plattform, punkthinder UU_Plattform_Punkthinder 0 ..1
10201 UU_Plattform, minstebredde Real 0 ..1
10194 UU_Plattform, kantsteinhøyde påstigning Real 0 ..1
10195 UU_Plattform, kantsteinhøyde avstigning Real 0 ..1
10196 UU_Plattform, buss adgang til kant UU_Plattform_BussAdgangTilKant 0 ..1
10198 UU_Plattform_varselfelt langs kant UU_Plattform_varselfeltLangsKant 0 ..1
10197 UU_Taktile indikatorer til påstigning UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning 0 ..1
10306 Etableringsår Integer 0 ..1
11311 Sist oppgradert Integer 0 ..1
7833 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11141 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10221 Eier EierHoldeplassutrustning 0 ..1
3962 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligHoldeplassutrustning 0 ..1
5001 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
8926 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertTrafikklomme AbstraktTrafikklomme 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon Holdeplassutrustning 0..* assosiertKollektivknutepunkt AbstraktKollektivknutepunkt 0..1
assosiasjon assosiertSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk AbstraktSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertUtemøbler AbstraktUtemøbler 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertParkeringsområde AbstraktParkeringsområde 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertRenovasjon AbstraktRenovasjon 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertTaktileIndikatorer AbstraktTaktileIndikatorer 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertGangadkomst AbstraktGangadkomst 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertLeskur AbstraktLeskur 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertLadetårn AbstraktLadetårn 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertSykkelparkering AbstraktSykkelparkering 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertKantstein AbstraktKantstein 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertOppslagstavleForRutetabell AbstraktOppslagstavleForRutetabell 0..* Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Holdeplassutrustning 0..1
arv subtype Holdeplassutrustning supertype AbstraktHoldeplassutrustning
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0