Bygning 65

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Bygning i tilknytning til vegen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallDører Angir hvor mange dører det er i bygning. Sum av ulike typer dører. Integer 0..1
antallRom Angir hvor mange rom det er i bygning Integer 0..1
arealGrunnflate Angir arealet av vegobjektet. Gir areal av byggets grunnflate Enhet: Kvadratmeter Real 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har BruksområdeBygning 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierBygning 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
materialtype Angir primær materialtype for vegobjektet, om flere materialtyper angis materialtype som er mest dominerende sett fra utside (kledning). MaterialtypeBygning 0..1
merknad Angir fast merknad til bygning CharacterString 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk representerer ytre omriss av bygning Flate 0..1
overflatebehandling Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla. Utvendig overflatebehandling. Overflatebehandling 0..1
plassering Angir hvor bygning er plassert PlasseringBygning 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
SCADA_Merking Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. CharacterString 0..1
taktype Angir hvilken taktype det er på en bygning Taktype 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligBygning 0..1
vedlikeholdsavtale Angir arkivnummer for henvisning til eventuell vedlikeholdsavtale for vegobjektet CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALLDØRER Integer 2 0..1
NVDB_ANTALLROM Integer 2 0..1
NVDB_AREALGRUNNFLATE Real 6 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeBygning 30 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_EIER EierBygning 50 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_MATERIALTYPE MaterialtypeBygning 30 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 80 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
NVDB_OVERFLATEBEHANDLING Overflatebehandling 30 0..1
NVDB_PLASSERING PlasseringBygning 30 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_SCADA_MERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_TAKTYPE Taktype 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligBygning 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSAVTALE CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
antallDører Integer 9259
antallRom Integer 9258
arealGrunnflate Real 1366
arkivreferanse CharacterString 11658
bruksområde BruksområdeBygning 1266
driftsmerking CharacterString 10997
eier EierBygning 11219
eier_Navn CharacterString 1547
etableringsår Integer 10281
FKB_ID CharacterString 10853
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
materialtype MaterialtypeBygning 1407
merknad CharacterString 5662
område Flate 9340
overflatebehandling Overflatebehandling 1603
plassering PlasseringBygning 9261
posisjon Punkt 4767
prosjektreferanse CharacterString 11058
SCADA_Merking CharacterString 11710
taktype Taktype 1974
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBygning 9149
vedlikeholdsavtale CharacterString 1562

Vis Bygning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9259 Antall dører Integer 0 ..1
9258 Antall rom Integer 0 ..1
1366 Areal grunnflate Real 0 ..1
11658 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
1266 Bruksområde BruksområdeBygning 0 ..1
10997 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
11219 Eier EierBygning 0 ..1
1547 Eier, navn CharacterString 0 ..1
10281 Etableringsår Integer 0 ..1
10853 FKB_ID CharacterString 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
1407 Materialtype MaterialtypeBygning 0 ..1
5662 Merknad CharacterString 0 ..1
9340 Geometri, flate Flate 0 ..1
1603 Overflatebehandling Overflatebehandling 0 ..1
9261 Plassering PlasseringBygning 0 ..1
4767 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
11058 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
11710 SCADA-merking CharacterString 0 ..1
1974 Taktype Taktype 0 ..1
9149 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBygning 0 ..1
1562 Vedlikeholdsavtale CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Har Bygning 0..* Tilhører Rasteplass 0..1
assosiasjon Har Bygning 0..* Tilhører Tunnel 0..1
assosiasjon Består av Bygning 0..* Er del av Bomstasjon 0..1
assosiasjon Består av Klimaanlegg 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av ElektriskKomponent_Test 0..* Er del av Bygning 0..1
assosiasjon Består av Bygning 0..30 Er del av Ferjeleie 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Bygning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0