Nedbøyningsmåleserie 774

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Serie med nedbøyningsmålinger
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
formål Angir formål med nedbøyningsmåling FormålNedbøyningsmåleserie 0..1
måledato Dato for måling Date 0..1
spor Angir hvor nedbøyning er foretatt SporNedbøyningsmåleserie 0..1
utstyrstype Angir hvilken type utstyr som er benyttet ved nedbøyningsmåling Utstyrstype 0..1
utstyrsid Angir Id for utstyrstype CharacterString 0..1
operatør Angir hvem som er ansvarlig operatør ved dataregistrering CharacterString 0..1
beskrivelse Beskrivelse som er aktuell for hele måleserie CharacterString 0..1
måledatafilnavn Gir filnavn til rådatafil som ligger på o:\landsdekkende.... CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_FORMÅL FormålNedbøyningsmåleserie 30 0..1
NVDB_MÅLEDATO Date 8 0..1
NVDB_SPOR SporNedbøyningsmåleserie 20 0..1
NVDB_UTSTYRSTYPE Utstyrstype 30 0..1
NVDB_UTSTYRSID CharacterString 20 0..1
NVDB_OPERATØR CharacterString 8 0..1
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 200 0..1
NVDB_MÅLEDATAFILNAVN CharacterString 20 0..1
Kurve 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
formål FormålNedbøyningsmåleserie 7915
måledato Date 8767
spor SporNedbøyningsmåleserie 7916
utstyrstype Utstyrstype 8768
utstyrsid CharacterString 8769
operatør CharacterString 8771
beskrivelse CharacterString 11271
måledatafilnavn CharacterString 8770
senterlinje Kurve
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Nedbøyningsmåleserie i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7915 Formål FormålNedbøyningsmåleserie 0 ..1
8767 Måledato Date 0 ..1
7916 Spor SporNedbøyningsmåleserie 0 ..1
8768 Utstyrstype Utstyrstype 0 ..1
8769 Utstyrsid CharacterString 0 ..1
8771 Operatør CharacterString 0 ..1
11271 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
8770 Måledatafilnavn CharacterString 0 ..1
Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Nedbøyningsmåleserie 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Nedbøyningsmåleserie 0..1 Er tilkoplet til Nedbøyningsmåling 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0