Værstasjon 153

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på værstasjon CharacterString 0..1
målestasjonsnummer Referanse til unikt målestasjonsnummer i NorTraf Integer 0..1
sistOppdatertFraMSR Angir dato vegobjekttype sist ble oppdatert fra Målestasjonsregisteret. Date 0..1
sistOppdatertINorTraf Angir hvilken dato informasjonen sist var oppdatert i NorTraf Date 0..1
status Angir hvilken status værstasjon har StatusVærstasjon 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierVærstasjon 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_MÅLESTASJONSNUMMER Integer 7 0..1
NVDB_SISTOPPDATERTFRAMSR Date 8 0..1
NVDB_SISTOPPDATERTINORTRAF Date 8 0..1
NVDB_STATUS StatusVærstasjon 35 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierVærstasjon 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 1083
målestasjonsnummer Integer 3591
sistOppdatertFraMSR Date 10940
sistOppdatertINorTraf Date 9394
status StatusVærstasjon 11179
tilleggsinformasjon CharacterString 10941
prosjektreferanse CharacterString 11088
eier EierVærstasjon 8003
posisjon Punkt 4824
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Værstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1083 Navn CharacterString 0 ..1
3591 Målestasjonsnummer Integer 0 ..1
10940 Sist oppdatert fra MSR Date 0 ..1
9394 Sist oppdatert i NorTraf Date 0 ..1
11179 Status StatusVærstasjon 0 ..1
10941 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11088 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
8003 Eier EierVærstasjon 0 ..1
4824 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av Kamera 0..* Er del av Værstasjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Værstasjon 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0