Ferjeoppstillingsplass 41

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ferjeTil Angir hvor det går ferje til. Hvis det er flere steder oppgis de med semikolon mellom. CharacterString 0..1
antallOppstillingsfelt Angir hvor mange oppstillingsfelt det er. Enhet: Stykker Integer 0..1
lengdeOppstillingsfelt_Forflytningshemmede Angir total lengde oppstillingsfelt reservert for kjøretøy for forflytningshemmede. Slike felt skal være skiltet og ha ekstra god plass slik at det er mulig å få rullestol ut og inn av bilen. Det skal angis 0 om det ikke finnes slike felt. Enhet: Meter Integer 0..1
lengdeOppstillingsfelt_PersonbilKombinert Angir lengde av alle oppstillingsfelt reservert for bare personbil pluss lengde av alle oppstillingsfelt for kombinert trafikk. Enhet: Meter Integer 0..1
lengdeOppstillingsfelt_TungeKjøretøy Angir lengde av alle oppstilliongsfelt reservert for tunge kjøretøy. Angis som 0 om det kun er kombinerte oppstillingsfelt på ferjeleiet. Enhet: Meter Integer 0..1
antallOppstillingsplSmåKjt Angir hvor mange oppstillingsplasser for personbiler det er til sammen. Enhet: Stykker Integer 0..1
areal Angir areal av ferjeoppstillingsplass. Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierFerjeoppstillingsplass 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligFerjeoppstillingsplass 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_FERJETIL CharacterString 100 0..1
NVDB_ANTALLOPPSTILLINGSFELT Integer 2 0..1
NVDB_LENGDEOPPSTILLINGSFELT_FORFLYTNINGSHEMMEDE Integer 3 0..1
NVDB_LENGDEOPPSTILLINGSFELT_PERSONBILKOMBINERT Integer 4 0..1
NVDB_LENGDEOPPSTILLINGSFELT_TUNGEKJØRETØY Integer 4 0..1
NVDB_ANTALLOPPSTILLINGSPLSMÅKJT Integer 4 0..1
NVDB_AREAL Integer 8 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierFerjeoppstillingsplass 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligFerjeoppstillingsplass 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
ferjeTil CharacterString 1804
antallOppstillingsfelt Integer 2081
lengdeOppstillingsfelt_Forflytningshemmede Integer 10728
lengdeOppstillingsfelt_PersonbilKombinert Integer 10732
lengdeOppstillingsfelt_TungeKjøretøy Integer 10731
antallOppstillingsplSmåKjt Integer 1806
areal Integer 1357
etableringsår Integer 10292
tilleggsinformasjon CharacterString 11561
prosjektreferanse CharacterString 11048
eier EierFerjeoppstillingsplass 7989
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligFerjeoppstillingsplass 8053
posisjon Punkt 4748
senterlinje Kurve 9429
område Flate 10966
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Ferjeoppstillingsplass i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1804 Ferje til CharacterString 0 ..1
2081 Antall oppstillingsfelt Integer 0 ..1
10728 Lengde oppstillingsfelt, forflytningshemmede Integer 0 ..1
10732 Lengde oppstillingsfelt, personbil/kombinert Integer 0 ..1
10731 Lengde oppstillingsfelt, tunge kjøretøy Integer 0 ..1
1806 Antall oppstillingspl. små kjt. Integer 0 ..1
1357 Areal Integer 0 ..1
10292 Etableringsår Integer 0 ..1
11561 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11048 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
7989 Eier EierFerjeoppstillingsplass 0 ..1
8053 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligFerjeoppstillingsplass 0 ..1
4748 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
9429 Geometri, linje Kurve 0 ..1
10966 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Ferjeoppstillingsplass 0..20 Er del av Ferjeleie 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Ferjeoppstillingsplass 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Ferjeoppstillingsplass 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0