Fiberduk 59

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
areal Angir arealet av vegobjektet Enhet: Kvadratmeter Real 0..1
leggedato Angir leggedato for fiberduk/armeringsnett Date 1..1
tykkelse Angir standard tykkelse av vegobjektet Enhet: Millimeter Integer 0..1
bruksklasse Angir fiberdukens bruksklasse. Jfr Håndbok N200 fig 521.1 Bruksklasse 0..1
plassering Angir hvor i en konstruksjon fiberduken er plassert. Kan f.eks være "på planering", med mer CharacterString 0..1
budsjett Angir hvilket budsjett utlegging går over BudsjettFiberduk 0..1
merknad Gir permanent merknad CharacterString 0..1
breddeGjennomsnitt Angir representativ bredde Enhet: Meter Real 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_AREAL Real 7 0..1
NVDB_LEGGEDATO Date 8 1..1
NVDB_TYKKELSE Integer 3 0..1
NVDB_BRUKSKLASSE Bruksklasse 2 0..1
NVDB_PLASSERING CharacterString 80 0..1
NVDB_BUDSJETT BudsjettFiberduk 20 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 80 0..1
NVDB_BREDDEGJENNOMSNITT Real 5 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_LEVERANDØR CharacterString 50 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
areal Real 1365
leggedato Date 5146
tykkelse Integer 1617
bruksklasse Bruksklasse 11455
plassering CharacterString 8750
budsjett BudsjettFiberduk 5536
merknad CharacterString 5550
breddeGjennomsnitt Real 5147
produsent CharacterString 1520
produktnavn CharacterString 1443
leverandør CharacterString 1480
prosjektreferanse CharacterString 11056
senterlinje Kurve 4762
område Flate 8876
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Fiberduk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1365 Areal Real 0 ..1
5146 Leggedato Date 1 ..1
1617 Tykkelse Integer 0 ..1
11455 Bruksklasse Bruksklasse 0 ..1
8750 Plassering CharacterString 0 ..1
5536 Budsjett BudsjettFiberduk 0 ..1
5550 Merknad CharacterString 0 ..1
5147 Bredde gjennomsnitt Real 0 ..1
1520 Produsent CharacterString 0 ..1
1443 Produktnavn CharacterString 0 ..1
1480 Leverandør CharacterString 0 ..1
11056 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4762 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
8876 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Fiberduk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fiberduk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fiberduk 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0