Trær 199

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeGruppering Angir om det er frittstående tre eller om treet inngår i ei gruppe med trær. TypeGruppering 0..1
løvfellendeVintergrønne Angir om trær tilhører kategori løvfellende eller vintergrønne LøvfellendeVintergrønneTrær 0..1
typeForm Angir at treet/trærne er formet etter beskjæring og hvilken type form det er gitt. TypeForm 0..1
antall Angir hvor mange forekomster som er representert Enhet: Stykker Integer 0..1
avstand_Innbyrdes Angir innbyrdes avstand mellom trærne Enhet: Meter Integer 0..1
areal Angir arealet av vegobjektet Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
treslag_NorskNavn Angir norsk navn på treslag. CharacterString 0..1
naturlikeVerdifulleTrær Angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. Naturlike trær som er hule grove inngår her under biologisk verdi. Kontroll og skjøtsel utdypes under "Tilleggsinformasjon". Hvis treet kan ha flere verdier velges den verdien som er mest fremtredende for treet.» NaturlikeVerdifulleTrær 0..1
treslag_BotaniskNavn Angir botanisk navn på treslag CharacterString 0..1
sortHerkomst Sort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse. CharacterString 0..1
utplantingsår Angir hvilket årstall trær ble plantet. Integer 0..1
utplantingsmåned Angir hvilken måned treet ble plantet. 1= Januar...12=Desember Integer 0..1
registreringsdato Angir dato da Stammediameter, Høyde, Kronediameter og Vekstfase sist ble registrert. Datoformat: ååååmmdd Date 0..1
utviklingsfase Angir treets utviklingsstadie og dermed hvilken type skjøtsel som kreves. Utviklingsfase 0..1
høyde Angir egenhøyde. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig høyde av alle trærne. Enhet: Meter Real 0..1
stammediameter Angir stammediameter. Stammediameter skal måles 1 meter over bakken. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig stammediameter. Enhet: Centimeter Integer 0..1
kronediameter Angir gjennomsnittlig kronediameter for angitte trær. Enhet: Meter Real 0..1
kroneOgStammestruktur Vurdering hvorvidt kronens struktur er robust og som ligger til grunn for hva slags type oppfølging som kan være aktuelt. 1 er best og 3 er dårligst. Kategori 3 krever snarlig oppfølging og tiltak. For kategori 2 må videre oppfølging og tiltak vurderes. Denne type kartlegging krever at personen som utfører registreringen har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. KroneOgStammestruktur 0..1
kravOmYtterligereOppfølging Gjelder trær som trenger å sjekkes oftere pga alder, tilstand eller fordi det står plassert i et stressende voksemiljø som f.eks. trær med for lite jordvolum, eller som står nær veien der det i tillegg er utsatt for grøfting. Hvis ja, beskriv type oppfølging i tilleggsinformasjon KravOmYtterligereOppfølging 0..1
spesielleRestriksjoner Angir om det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær. SpesielleRestriksjoner 0..1
sluttdatoForGarantitid Angir sluttdato for garantitid Date 0..1
trebeskytter Angir om det er satt opp trebeskytter for å beskytte treet/stammen mot påkjørsel, klatring, hærverk etc.. Trebeskytter 0..1
oppbinding Angir om det er noen form for oppbinding av treet/stammen. Oppbinding består vanligvis av trestolper og et bånd der båndet går rundt treet og er fest i stolpene. Oppbinding 0..1
tregruberist Angir om det er tregruberist, dvs beskyttelse på bakkenivå over røtter inn mot stamme. Tregruberist 0..1
tilleggsinformasjon Utfyllende informasjon om tilstand, ved spesielle restriksjoner, eller annen info som har verdi for skjøtsel /hensyn oppgis her CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierTrær 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligTrær 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPEGRUPPERING TypeGruppering 50 0..1
NVDB_LØVFELLENDEVINTERGRØNNE LøvfellendeVintergrønneTrær 50 0..1
NVDB_TYPEFORM TypeForm 15 0..1
NVDB_ANTALL Integer 5 0..1
NVDB_AVSTAND_INNBYRDES Integer 3 0..1
NVDB_AREAL Integer 7 0..1
NVDB_TRESLAG_NORSKNAVN CharacterString 70 0..1
NVDB_NATURLIKEVERDIFULLETRÆR NaturlikeVerdifulleTrær 30 0..1
NVDB_TRESLAG_BOTANISKNAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_SORTHERKOMST CharacterString 50 0..1
NVDB_UTPLANTINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_UTPLANTINGSMÅNED Integer 2 0..1
NVDB_REGISTRERINGSDATO Date 8 0..1
NVDB_UTVIKLINGSFASE Utviklingsfase 25 0..1
NVDB_HØYDE Real 5 0..1
NVDB_STAMMEDIAMETER Integer 4 0..1
NVDB_KRONEDIAMETER Real 4 0..1
NVDB_KRONEOGSTAMMESTRUKTUR KroneOgStammestruktur 40 0..1
NVDB_KRAVOMYTTERLIGEREOPPFØLGING KravOmYtterligereOppfølging 3 0..1
NVDB_SPESIELLERESTRIKSJONER SpesielleRestriksjoner 15 0..1
NVDB_SLUTTDATOFORGARANTITID Date 8 0..1
NVDB_TREBESKYTTER Trebeskytter 15 0..1
NVDB_OPPBINDING Oppbinding 15 0..1
NVDB_TREGRUBERIST Tregruberist 30 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 500 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierTrær 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligTrær 30 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
typeGruppering TypeGruppering 4134
løvfellendeVintergrønne LøvfellendeVintergrønneTrær 4160
typeForm TypeForm 9985
antall Integer 4142
avstand_Innbyrdes Integer 4495
areal Integer 1377
treslag_NorskNavn CharacterString 4161
naturlikeVerdifulleTrær NaturlikeVerdifulleTrær 10671
treslag_BotaniskNavn CharacterString 4494
sortHerkomst CharacterString 7552
utplantingsår Integer 7553
utplantingsmåned Integer 11270
registreringsdato Date 9984
utviklingsfase Utviklingsfase 9988
høyde Real 1902
stammediameter Integer 1731
kronediameter Real 7551
kroneOgStammestruktur KroneOgStammestruktur 10798
kravOmYtterligereOppfølging KravOmYtterligereOppfølging 10799
spesielleRestriksjoner SpesielleRestriksjoner 9986
sluttdatoForGarantitid Date 10562
trebeskytter Trebeskytter 11416
oppbinding Oppbinding 11422
tregruberist Tregruberist 11415
tilleggsinformasjon CharacterString 7554
prosjektreferanse CharacterString 11098
eier EierTrær 8009
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrær 9135
posisjon Punkt 5896
senterlinje Kurve 4840
område Flate 5903
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Trær i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4134 Type/gruppering TypeGruppering 0 ..1
4160 Løvfellende/vintergrønne LøvfellendeVintergrønneTrær 0 ..1
9985 Type/form TypeForm 0 ..1
4142 Antall Integer 0 ..1
4495 Avstand, innbyrdes Integer 0 ..1
1377 Areal Integer 0 ..1
4161 Treslag, norsk navn CharacterString 0 ..1
10671 Naturlike verdifulle trær NaturlikeVerdifulleTrær 0 ..1
4494 Treslag, botanisk navn CharacterString 0 ..1
7552 Sort/herkomst CharacterString 0 ..1
7553 Utplantingsår Integer 0 ..1
11270 Utplantingsmåned Integer 0 ..1
9984 Registreringsdato Date 0 ..1
9988 Utviklingsfase Utviklingsfase 0 ..1
1902 Høyde Real 0 ..1
1731 Stammediameter Integer 0 ..1
7551 Kronediameter Real 0 ..1
10798 Krone- og stammestruktur KroneOgStammestruktur 0 ..1
10799 Krav om ytterligere oppfølging KravOmYtterligereOppfølging 0 ..1
9986 Spesielle restriksjoner SpesielleRestriksjoner 0 ..1
10562 Sluttdato for garantitid Date 0 ..1
11416 Trebeskytter Trebeskytter 0 ..1
11422 Oppbinding Oppbinding 0 ..1
11415 Tregruberist Tregruberist 0 ..1
7554 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11098 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
8009 Eier EierTrær 0 ..1
9135 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrær 0 ..1
5896 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
4840 Geometri, linje Kurve 0 ..1
5903 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Trær 0..1
assosiasjon Består av Plantekum 0..1 Er del av Trær 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Trær_Test 0..* Er del av Trær 0..1
assosiasjon Består av Trær 0..* Er del av Trafikkdeler 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Trær 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trær 0..1
assosiasjon Har Trær 0..* Tilhører Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Består av Trær 0..* Er del av Trafikkøy 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trær 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0