Renovasjon 27

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utstyr for søppelhåndtering
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Angir hvor mange fysiske objekt dette objektet representerer Enhet: Stykker Integer 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierRenovasjon 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet CharacterString 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeRenovasjon 0..1
tømmebehov Angir hvor ofte det er behov for tømming. Enhet: Ganger/uke Real 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligRenovasjon 0..1
volum Angir volum av vegobjektet Enhet: Kubikkmeter Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALL Integer 3 0..1
NVDB_EIER EierRenovasjon 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_LEVERANDØR CharacterString 50 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_TYPE TypeRenovasjon 30 0..1
NVDB_TØMMEBEHOV Real 4 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligRenovasjon 50 0..1
NVDB_VOLUM Real 4 0..1
Name Type English Description
antall Integer 4521
eier EierRenovasjon 5820
etableringsår Integer 10348
leverandør CharacterString 1477
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
posisjon Punkt 4735
produktnavn CharacterString 1440
produsent CharacterString 1517
prosjektreferanse CharacterString 11044
tilleggsinformasjon CharacterString 11556
type TypeRenovasjon 1108
tømmebehov Real 2046
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligRenovasjon 1551
volum Real 1384

Vis Renovasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4521 Antall Integer 0 ..1
5820 Eier EierRenovasjon 0 ..1
10348 Etableringsår Integer 0 ..1
1477 Leverandør CharacterString 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
4735 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
1440 Produktnavn CharacterString 0 ..1
1517 Produsent CharacterString 0 ..1
11044 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
11556 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
1108 Type TypeRenovasjon 0 ..1
2046 Tømmebehov Real 0 ..1
1551 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligRenovasjon 0 ..1
1384 Volum Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av Renovasjon 0..* Er del av Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av Renovasjon 0..* Er del av Rasteplass 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Renovasjon 0..1
assosiasjon Består av Renovasjon 0..30 Er del av Ferjeleie 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0