Dekketilstandsmåling 521

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Inneholder data som er felles for et sett spor- og jevnhetsmålinger (enkeltmålinger) og for avleda spor- og jevnhetsmålinger (20-metersstrekninger) som er beregnet ut fra samme måleserie (rådatafil).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallHøydeverdierITverrprofilet Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Integer 0..1
avstandHøyreSensorTilLaser Angir nøyaktig plassering av laser i forhold til høyre ende av bjelke Enhet: Meter Real 0..1
avstandMellomHøydeverdier Angir avstand mellom målte høydeverdier. Vanlig verdi er 25 cm Enhet: Meter Real 0..1
avstandMellomTverrprofil Angir avstand mellom målte tverrprofil. Vanlig verdi er 1m Enhet: Meter Real 0..1
beregningsprogram Angir navn på beregningsprogram som er benyttet CharacterString 0..1
beregningsprogram_Versjon Angir versjonsnummer for beregningsprogram som er benyttet CharacterString 0..1
filnavn_Rådatafil Angir navn på rådatafil hvor enkeltspor- og jevnhetsmålinger finnes. CharacterString 0..1
formål Angir formål med måling Formål 1..1
idLaser Gir id/serienummer til laserutstyr som ble brukt CharacterString 0..1
idUltralydbjelke Gir id/serienummer til ultralydbjelke som ble brukt CharacterString 0..1
klokkeslettStartMåling Angir klokkeslett for start måling Integer 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
målebil Angir hvilken målebil som var brukt på oppdraget CharacterString 0..1
målebredde Angir hvilken bredde det er målt i Enhet: Meter Real 0..1
måledato Angir dato for start måling Date 1..1
program20m_Strekning Angir navn på program som benyttes for å generere spor og jevnhetsdata for 20-metersstrekninger. Kan være forskjellig fra "Beregningsprogram" for data beregnet med ALFSTAT. Vil sannsynligvis ha samme verdi som "Beregningsprogram" for den nye programvaren. CharacterString 0..1
program20m_Strekning_Versjon Angir versjon på program som benyttes for å generere spor og jevnhetsdata for 20-metersstrekninger. Kan være forskjellig fra "Beregningsprogram" for data beregnet med ALFSTAT. Vil sannsynligvis ha samme verdi som "Beregningsprogram" for den nye programvaren. CharacterString 0..1
registreringsprogram Angir navn på registreringsprogram som er benyttet CharacterString 0..1
registreringsprogram_Versjon Angir versjonsnummer for registreringsprogram som er benyttet CharacterString 0..1
rosita_id Gir id for måledatafil i Rosita CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
spor_Bjelke Angir plassering av målebjelke i tverrprofilet Spor_Bjelke 0..1
spor_Laser Angir plassering av laser i tverrprofilet Spor_Laser 0..1
stedsangivelse Stedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn. CharacterString 0..1
stillbilder Angir om det blir tatt stillbilder eller ikke Stillbilder 0..1
utstyr Angir utstyr. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALLHØYDEVERDIERITVERRPROFILET Integer 2 0..1
NVDB_AVSTANDHØYRESENSORTILLASER Real 4 0..1
NVDB_AVSTANDMELLOMHØYDEVERDIER Real 4 0..1
NVDB_AVSTANDMELLOMTVERRPROFIL Real 4 0..1
NVDB_BEREGNINGSPROGRAM CharacterString 40 0..1
NVDB_BEREGNINGSPROGRAM_VERSJON CharacterString 40 0..1
NVDB_FILNAVN_RÅDATAFIL CharacterString 100 0..1
NVDB_FORMÅL Formål 50 1..1
NVDB_IDLASER CharacterString 50 0..1
NVDB_IDULTRALYDBJELKE CharacterString 50 0..1
NVDB_KLOKKESLETTSTARTMÅLING Integer 4 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_MÅLEBIL CharacterString 50 0..1
NVDB_MÅLEBREDDE Real 4 0..1
NVDB_MÅLEDATO Date 8 1..1
NVDB_PROGRAM20M_STREKNING CharacterString 40 0..1
NVDB_PROGRAM20M_STREKNING_VERSJON CharacterString 40 0..1
NVDB_REGISTRERINGSPROGRAM CharacterString 50 0..1
NVDB_REGISTRERINGSPROGRAM_VERSJON CharacterString 40 0..1
NVDB_ROSITA_ID CharacterString 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_SPOR_BJELKE Spor_Bjelke 30 0..1
NVDB_SPOR_LASER Spor_Laser 30 0..1
NVDB_STEDSANGIVELSE CharacterString 150 0..1
NVDB_STILLBILDER Stillbilder 3 0..1
NVDB_UTSTYR CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
antallHøydeverdierITverrprofilet Integer 7025
avstandHøyreSensorTilLaser Real 4420
avstandMellomHøydeverdier Real 4415
avstandMellomTverrprofil Real 4414
beregningsprogram CharacterString 7030
beregningsprogram_Versjon CharacterString 7031
filnavn_Rådatafil CharacterString 7027
formål Formål 4421
idLaser CharacterString 4424
idUltralydbjelke CharacterString 4425
klokkeslettStartMåling Integer 4417
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
målebil CharacterString 4423
målebredde Real 4413
måledato Date 4416
program20m_Strekning CharacterString 7032
program20m_Strekning_Versjon CharacterString 7033
registreringsprogram CharacterString 7028
registreringsprogram_Versjon CharacterString 7029
rosita_id CharacterString 8941
senterlinje Kurve 5021
spor_Bjelke Spor_Bjelke 4418
spor_Laser Spor_Laser 4419
stedsangivelse CharacterString 7910
stillbilder Stillbilder 4422
utstyr CharacterString 4428

Vis Dekketilstandsmåling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7025 Antall høydeverdier i tverrprofilet Integer 0 ..1
4420 Avstand høyre sensor til laser Real 0 ..1
4415 Avstand mellom høydeverdier Real 0 ..1
4414 Avstand mellom tverrprofil Real 0 ..1
7030 Beregningsprogram CharacterString 0 ..1
7031 Beregningsprogram, versjon CharacterString 0 ..1
7027 Filnavn, rådatafil CharacterString 0 ..1
4421 Formål Formål 1 ..1
4424 Id Laser CharacterString 0 ..1
4425 Id Ultralydbjelke CharacterString 0 ..1
4417 Klokkeslett start måling Integer 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
4423 Målebil CharacterString 0 ..1
4413 Målebredde Real 0 ..1
4416 Måledato Date 1 ..1
7032 Program 20m-strekning CharacterString 0 ..1
7033 Program 20m-strekning, versjon CharacterString 0 ..1
7028 Registreringsprogram CharacterString 0 ..1
7029 Registreringsprogram, versjon CharacterString 0 ..1
8941 Rosita_id CharacterString 0 ..1
5021 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
4418 Spor, bjelke Spor_Bjelke 0 ..1
4419 Spor, laser Spor_Laser 0 ..1
7910 Stedsangivelse CharacterString 0 ..1
4422 Stillbilder Stillbilder 0 ..1
4428 Utstyr CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Har tilkoplet Dekketilstandsmåling 1..1 Er tilkoplet til Jevnhetsmåling_AvledaPr20M 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Dekketilstandsmåling 1..1 Er tilkoplet til Spormåling_AvledaPr20M 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Dekketilstandsmåling 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0