Brøytestikk 21

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Enhet: Stykker Integer 0..1
avstand_Innbyrdes Angir normal innbyrdes avstand mellom vegobjekt som ligger etter hverandre i rekke Enhet: Meter Integer 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
høydeOverVegkant Angir gjennomsnittlig høyde over nærmeste vegkant for hele vegobjektet. Enhet: Meter Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
optiskLedning Angir om brøytestikk benyttes for optisk ledning. OptiskLedning 0..1
permanent Angir om vegobjektet er permanent eller midlertidig/sesongbetinga. Angir om brøytestikk er fast montert hele året, eller om de tas ned i sommersesongen Permanent 0..1
refleks Angir om det er refleks i tilknytning til vegobjektet og evt hvilken type. Angir om brøytestikk har refleks eller ikke Refleks 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeBrøytestikk 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALL Integer 4 0..1
NVDB_AVSTAND_INNBYRDES Integer 3 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_HØYDEOVERVEGKANT Real 5 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_OPTISKLEDNING OptiskLedning 3 0..1
NVDB_PERMANENT Permanent 3 0..1
NVDB_REFLEKS Refleks 3 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_TYPE TypeBrøytestikk 30 0..1
Name Type English Description
antall Integer 2192
avstand_Innbyrdes Integer 1713
etableringsår Integer 10279
høydeOverVegkant Real 1580
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
optiskLedning OptiskLedning 4553
permanent Permanent 2068
refleks Refleks 1920
senterlinje Kurve 4729
tilleggsinformasjon CharacterString 11551
type TypeBrøytestikk 1103

Vis Brøytestikk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2192 Antall Integer 0 ..1
1713 Avstand, innbyrdes Integer 0 ..1
10279 Etableringsår Integer 0 ..1
1580 Høyde over vegkant Real 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
4553 Optisk ledning OptiskLedning 0 ..1
2068 Permanent Permanent 0 ..1
1920 Refleks Refleks 0 ..1
4729 Geometri, linje Kurve 0 ..1
11551 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
1103 Type TypeBrøytestikk 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Brøytestikk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Brøytestikk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Brøytestikk 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Brøytestikk 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0