Ledelysstrekning_Optisk 861

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med rømningslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lyskildeType Angir type lyskilder i ledelyset LyskildeType 0..1
plassering Angir hvor ledelys er plassert PlasseringLedelysstrekning_Optisk 0..1
inngårINødsystemetITunnel Angir om ledelyset inngår i nødsystemet i en tunnel InngårINødsystemetITunnel 0..1
antallLedelyspunkt Angir hvor mange ledelyspunkt det er totalt i ledelysstrekning Enhet: Stykker Integer 0..1
avstandInnbyrdes Angir normal innbyrdes avstand mellom ledelyspunktene i ledelysstrekningen. Enhet: Meter Integer 0..1
fjernstyring Angir om ledelyset kan fjernstyres FjernstyringLedelysstrekning_Optisk 0..1
effekt Angir effekt for ett ledelys Enhet: Watt Integer 0..1
spenning Driftspenning for lysene Enhet: Volt SpenningLedelysstrekning_Optisk 0..1
driftsstrøm Angir driftsstrøm for en lyskilde ved full lysstyrke Enhet: Milliampere Real 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
produsent_Lysarmatur Angir navn på produsent/fabrikant av de enkelte lysarmaturene. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for lysarmatur. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierLedelysstrekning_Optisk 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligLedelysstrekning_Optisk 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_LYSKILDETYPE LyskildeType 50 0..1
NVDB_PLASSERING PlasseringLedelysstrekning_Optisk 50 0..1
NVDB_INNGÅRINØDSYSTEMETITUNNEL InngårINødsystemetITunnel 3 0..1
NVDB_ANTALLLEDELYSPUNKT Integer 4 0..1
NVDB_AVSTANDINNBYRDES Integer 3 0..1
NVDB_FJERNSTYRING FjernstyringLedelysstrekning_Optisk 3 0..1
NVDB_EFFEKT Integer 3 0..1
NVDB_SPENNING SpenningLedelysstrekning_Optisk 3 0..1
NVDB_DRIFTSSTRØM Real 4 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PRODUSENT_LYSARMATUR CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierLedelysstrekning_Optisk 50 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligLedelysstrekning_Optisk 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
lyskildeType LyskildeType 9917
plassering PlasseringLedelysstrekning_Optisk 9923
inngårINødsystemetITunnel InngårINødsystemetITunnel 9916
antallLedelyspunkt Integer 9907
avstandInnbyrdes Integer 9908
fjernstyring FjernstyringLedelysstrekning_Optisk 9921
effekt Integer 9912
spenning SpenningLedelysstrekning_Optisk 9920
driftsstrøm Real 9911
etableringsår Integer 9909
produsent_Lysarmatur CharacterString 9919
produktnavn CharacterString 9918
tilleggsinformasjon CharacterString 11647
prosjektreferanse CharacterString 11173
eier EierLedelysstrekning_Optisk 9913
eier_Navn CharacterString 9914
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLedelysstrekning_Optisk 9924
senterlinje Kurve 9915
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Ledelysstrekning_Optisk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9917 Lyskilde type LyskildeType 0 ..1
9923 Plassering PlasseringLedelysstrekning_Optisk 0 ..1
9916 Inngår i nødsystemet i tunnel InngårINødsystemetITunnel 0 ..1
9907 Antall ledelyspunkt Integer 0 ..1
9908 Avstand innbyrdes Integer 0 ..1
9921 Fjernstyring FjernstyringLedelysstrekning_Optisk 0 ..1
9912 Effekt Integer 0 ..1
9920 Spenning SpenningLedelysstrekning_Optisk 0 ..1
9911 Driftsstrøm Real 0 ..1
9909 Etableringsår Integer 0 ..1
9919 Produsent, lysarmatur CharacterString 0 ..1
9918 Produktnavn CharacterString 0 ..1
11647 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11173 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
9913 Eier EierLedelysstrekning_Optisk 0 ..1
9914 Eier, navn CharacterString 0 ..1
9924 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLedelysstrekning_Optisk 0 ..1
9915 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Ledelysstrekning_Optisk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Ledelysstrekning_Optisk 0..1
assosiasjon Består av Ledelysstrekning_Optisk 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0