LabvingeSkjærProsedyre LabVaneShearProcedure

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

metodebeskrivelse av laboratorieforsøk
description of a lab test
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
labVingeMetode prosedyrer for bestemmelse av udrenert skjærfasthet for uforstyrret og omrørt prøvemateriale ved laboratorievingebor LabVingeMetode (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
LabVingeMetode 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
labVingeMetode LabVingeMetode procedure for determination of undrained shear strength for undisturbed and remoulded samples by laboratory vane

Vis LabvingeSkjærProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
LabVingeMetode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon LabvingeSkjærProsedyre labvingeObservasjon LabVinge 0..*
arv subtype LabvingeSkjærProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab