ArtsrikVegkant 517

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
plantelivVerdi Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde PlantelivVerdi 0..1
typeVegkant Angir hvilken type vegkant objektet gjelder TypeVegkant 0..1
bakgrunn_Kort Vurdering/beskrivelse av forekomsten. Kun viktig informasjon som ikke finnes i andre felt. Beskriv dominerende arter, typiske arter, ev sjeldne eller rødlista arter. Ev status som naturtypelokalitet (og i tilfelle verdi A, B eller C) nevnes, hvis ikke kommenteres ikke NT-lokalitet CharacterString 0..1
lokalitet Stedsbeskrivelse som angir hvor forekomsten finnes CharacterString 0..1
spesiellBeskrivelseMerknad Gir beskrivelse for skjøtsel, tidsrom for kantklipp, andre hensyn og ev. annen type skjøtsel. CharacterString 0..1
sone Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for Sone 0..1
areal Angir samlet areal Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
egenSkjøtselsplan Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen EgenSkjøtselsplan 0..1
restriksjonGrøftKantrensk Angir om det skal taes spesielle hensyn ved skjøtsel RestriksjonGrøftKantrensk 0..1
sprøyteforbud Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler Sprøyteforbud 0..1
restriksjonKantklipp Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad" RestriksjonKantklipp 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_PLANTELIVVERDI PlantelivVerdi 20 0..1
NVDB_TYPEVEGKANT TypeVegkant 40 0..1
NVDB_BAKGRUNN_KORT CharacterString 1000 0..1
NVDB_LOKALITET CharacterString 50 0..1
NVDB_SPESIELLBESKRIVELSEMERKNAD CharacterString 1000 0..1
NVDB_SONE Sone 20 0..1
NVDB_AREAL Integer 6 0..1
NVDB_EGENSKJØTSELSPLAN EgenSkjøtselsplan 3 0..1
NVDB_RESTRIKSJONGRØFTKANTRENSK RestriksjonGrøftKantrensk 40 0..1
NVDB_SPRØYTEFORBUD Sprøyteforbud 3 0..1
NVDB_RESTRIKSJONKANTKLIPP RestriksjonKantklipp 40 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
plantelivVerdi PlantelivVerdi 4162
typeVegkant TypeVegkant 9989
bakgrunn_Kort CharacterString 4496
lokalitet CharacterString 10083
spesiellBeskrivelseMerknad CharacterString 9994
sone Sone 9990
areal Integer 4149
egenSkjøtselsplan EgenSkjøtselsplan 9993
restriksjonGrøftKantrensk RestriksjonGrøftKantrensk 4163
sprøyteforbud Sprøyteforbud 9991
restriksjonKantklipp RestriksjonKantklipp 9992
senterlinje Kurve 5018
område Flate 8895
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis ArtsrikVegkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4162 Planteliv/verdi PlantelivVerdi 0 ..1
9989 Type vegkant TypeVegkant 0 ..1
4496 Bakgrunn, kort CharacterString 0 ..1
10083 Lokalitet CharacterString 0 ..1
9994 Spesiell beskrivelse/merknad CharacterString 0 ..1
9990 Sone Sone 0 ..1
4149 Areal Integer 0 ..1
9993 Egen skjøtselsplan EgenSkjøtselsplan 0 ..1
4163 Restriksjon grøft/kantrensk RestriksjonGrøftKantrensk 0 ..1
9991 Sprøyteforbud Sprøyteforbud 0 ..1
9992 Restriksjon kantklipp RestriksjonKantklipp 0 ..1
5018 Geometri, linje Kurve 0 ..1
8895 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av ArtsrikVegkant 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av ArtsrikVegkant 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0