Trekkekum 853

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallRør Angir hvor mange rør som ender i kummen Enhet: Stykker Integer 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
brannsikker Angir om kum er brannsikker Brannsikker 0..1
bredde_Ytre Angir ytre bredde for trekkekum Enhet: Millimeter Real 0..1
diameter_Ytre Angir ytre diameter for trekkekum Enhet: Millimeter Real 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
dybde_Ytre Angir ytre dybde for kum Enhet: Millimeter Real 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierTrekkekum 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
kumform Angir kummens form Kumform 0..1
lengde_Ytre Angir ytre lengde for kum Enhet: Millimeter Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
materiale_Kum Angir type materiale i selve kummen Materiale_Kum 0..1
materiale_Lokk Angir materialtype for kummens lokk Materiale_Lokk 0..1
plassering Angir hvor/hvordan trekkekummen er plassert PlasseringTrekkekum 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligTrekkekum 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALLRØR Integer 3 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_BRANNSIKKER Brannsikker 3 0..1
NVDB_BREDDE_YTRE Real 6 0..1
NVDB_DIAMETER_YTRE Real 6 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_DYBDE_YTRE Real 6 0..1
NVDB_EIER EierTrekkekum 30 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
NVDB_KUMFORM Kumform 24 0..1
NVDB_LENGDE_YTRE Real 6 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_MATERIALE_KUM Materiale_Kum 24 0..1
NVDB_MATERIALE_LOKK Materiale_Lokk 25 0..1
NVDB_PLASSERING PlasseringTrekkekum 24 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligTrekkekum 50 0..1
Name Type English Description
antallRør Integer 10840
arkivnummer CharacterString 9730
arkivreferanse CharacterString 11701
brannsikker Brannsikker 9742
bredde_Ytre Real 9728
diameter_Ytre Real 9729
driftsmerking CharacterString 9757
dybde_Ytre Real 9737
eier EierTrekkekum 9732
eier_Navn CharacterString 9733
etableringsår Integer 9731
FKB_ID CharacterString 10859
kumform Kumform 9738
lengde_Ytre Real 9739
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
materiale_Kum Materiale_Kum 9741
materiale_Lokk Materiale_Lokk 11241
plassering PlasseringTrekkekum 9740
posisjon Punkt 9843
produktnavn CharacterString 9735
produsent CharacterString 9734
prosjektreferanse CharacterString 11168
tilleggsinformasjon CharacterString 11242
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrekkekum 10981

Vis Trekkekum i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10840 Antall rør Integer 0 ..1
9730 Arkivnummer CharacterString 0 ..1
11701 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
9742 Brannsikker Brannsikker 0 ..1
9728 Bredde, ytre Real 0 ..1
9729 Diameter, ytre Real 0 ..1
9757 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
9737 Dybde, ytre Real 0 ..1
9732 Eier EierTrekkekum 0 ..1
9733 Eier, navn CharacterString 0 ..1
9731 Etableringsår Integer 0 ..1
10859 FKB_ID CharacterString 0 ..1
9738 Kumform Kumform 0 ..1
9739 Lengde, ytre Real 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
9741 Materiale, kum Materiale_Kum 0 ..1
11241 Materiale, lokk Materiale_Lokk 0 ..1
9740 Plassering PlasseringTrekkekum 0 ..1
9843 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
9735 Produktnavn CharacterString 0 ..1
9734 Produsent CharacterString 0 ..1
11168 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
11242 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
10981 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTrekkekum 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Trekkekum 0..1
assosiasjon Består av Trekkekum 0..* Er del av TunnelløpUtenTrafikk 0..1
assosiasjon Består av Trekkekum 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Trekkekum 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Trekkekum 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Trekkekum 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0