Gatevarme 812

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Angir strekning med gatevarme
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type gatevarme TypeGatevarme 0..1
areal Angir areal av område med gatevarme Integer 0..1
effekt Angir effekt per kvadratmeter. Integer 0..1
O_Mm_Ter Angir ohm/meter for kabel Real 0..1
antallFelt Angir hvor mange varmefelt gatevarme består av Integer 0..1
overdekning Angir samla tykkelse av alle lag som ligger oppå varmekablene. Fra topp kabel til topp dekke. Real 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
detaljinformasjon Angir mer detaljert informasjon om vegobjektet. Kan f.eks være hvilken type kabler, effekt, leverandør, etc CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierGatevarme 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligGatevarme 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeGatevarme 20 0..1
NVDB_AREAL Integer 7 0..1
NVDB_EFFEKT Integer 5 0..1
NVDB_O_MM_TER Real 4 0..1
NVDB_ANTALLFELT Integer 2 0..1
NVDB_OVERDEKNING Real 4 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_DETALJINFORMASJON CharacterString 300 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierGatevarme 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligGatevarme 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
type TypeGatevarme 9310
areal Integer 9311
effekt Integer 10886
O_Mm_Ter Real 10887
antallFelt Integer 10869
overdekning Real 10870
etableringsår Integer 10871
driftsmerking CharacterString 11001
detaljinformasjon CharacterString 10425
tilleggsinformasjon CharacterString 11639
arkivreferanse CharacterString 11697
prosjektreferanse CharacterString 11157
eier EierGatevarme 10892
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligGatevarme 10977
senterlinje Kurve 9312
område Flate 10426
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Gatevarme i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9310 Type TypeGatevarme 0 ..1
9311 Areal Integer 0 ..1
10886 Effekt Integer 0 ..1
10887 Ohm/meter Real 0 ..1
10869 Antall felt Integer 0 ..1
10870 Overdekning Real 0 ..1
10871 Etableringsår Integer 0 ..1
11001 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
10425 Detaljinformasjon CharacterString 0 ..1
11639 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11697 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11157 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10892 Eier EierGatevarme 0 ..1
10977 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligGatevarme 0 ..1
9312 Geometri, linje Kurve 0 ..1
10426 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Gatevarme 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Gatevarme 0..1
arv subtype Gatevarme supertype AbstraktGatevarme
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0