Bomstasjon 45

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bomstasjonstype Angir hvilken type bomstasjon det er tale om Bomstasjonstype 0..1
navnBompengeanlegg_FraCS Angir navn på bompengeanlegg. Overføres automatisk fra CS-Norge CharacterString 0..1
navnBomstasjon Gir navn på bomstasjon. CharacterString 0..1
vedtattTilÅr Årstall som det er vedtatt at bomstasjonen skal stå fram til Integer 0..1
linkTilBomstasjon Url til detaljer om bomstasjon i CS-Norge CharacterString 0..1
innkrevningsretning Angir hvilken retning det er betalingsinnkrevning i forhold til vegens metreringsretning Innkrevningsretning 0..1
bompengeanlegg_Id Angir ID på bompengeanlegget. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge Integer 0..1
bomstasjon_Id Angir ID på bomstasjonen. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge Integer 0..1
operatør_Id Angir ID på bompengeanleggests operatør. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra Autopass IP Integer 0..1
takstLitenBil Angir ordinær takst for å passere med liten bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag. Real 0..1
takstStorBil Angir ordinær takst for å passere bomstasjon med stor bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag. . Real 0..1
rushtidstakstLitenBil Angir takst for å passere med liten bil i rushtid Real 0..1
tidsdifferensiertTakst Angir om takst for en eller flere vektklasser varierer over døgnet. Det skal også angis Ja om det er gratis i perioder av døgnet. TidsdifferensiertTakst 0..1
rushtidstakstStorBil Angir takst for å passere bomstasjon med stor bil i rushtid Real 0..1
rushtidMorgen_Fra Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på morgenen CharacterString 0..1
rushtidMorgen_Til Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på morgenen CharacterString 0..1
rushtidEttermiddag_Fra Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på ettermiddagen CharacterString 0..1
rushtidEttermiddag_Til Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på ettermiddagen CharacterString 0..1
timesregel Angir ordning der man betaler kun for den første passeringen ved to eller flere passeringer gjennom samme bompengeanlegg i løpet av en time. Timesregel 0..1
timesregel_Varighet Angir hvor lang tid (minutter) det maksimalt kan gå mellom to bomstasjopnspasseringer for at rabatt skal innrømmes basert på timesregel. Integer 0..1
timesregel_Passeringsgruppe Unik ID som er felles for de bomstasjonene som har samme timesregel. Integer 0..1
gratisGjennomkjøringVedHC_Brikke Angir om gjennomkjøring med HC-brikke er gratis GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke 0..1
etableringsår Angir hvilket år bomstasjonen ble satt i drift Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierBomstasjon 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligBomstasjon 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BOMSTASJONSTYPE Bomstasjonstype 30 0..1
NVDB_NAVNBOMPENGEANLEGG_FRACS CharacterString 70 0..1
NVDB_NAVNBOMSTASJON CharacterString 60 0..1
NVDB_VEDTATTTILÅR Integer 4 0..1
NVDB_LINKTILBOMSTASJON CharacterString 300 0..1
NVDB_INNKREVNINGSRETNING Innkrevningsretning 20 0..1
NVDB_BOMPENGEANLEGG_ID Integer 4 0..1
NVDB_BOMSTASJON_ID Integer 4 0..1
NVDB_OPERATØR_ID Integer 6 0..1
NVDB_TAKSTLITENBIL Real 6 0..1
NVDB_TAKSTSTORBIL Real 7 0..1
NVDB_RUSHTIDSTAKSTLITENBIL Real 6 0..1
NVDB_TIDSDIFFERENSIERTTAKST TidsdifferensiertTakst 3 0..1
NVDB_RUSHTIDSTAKSTSTORBIL Real 7 0..1
NVDB_RUSHTIDMORGEN_FRA CharacterString 4 0..1
NVDB_RUSHTIDMORGEN_TIL CharacterString 4 0..1
NVDB_RUSHTIDETTERMIDDAG_FRA CharacterString 4 0..1
NVDB_RUSHTIDETTERMIDDAG_TIL CharacterString 4 0..1
NVDB_TIMESREGEL Timesregel 30 0..1
NVDB_TIMESREGEL_VARIGHET Integer 3 0..1
NVDB_TIMESREGEL_PASSERINGSGRUPPE Integer 6 0..1
NVDB_GRATISGJENNOMKJØRINGVEDHC_BRIKKE GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke 3 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierBomstasjon 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligBomstasjon 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
bomstasjonstype Bomstasjonstype 9390
navnBompengeanlegg_FraCS CharacterString 10714
navnBomstasjon CharacterString 1078
vedtattTilÅr Integer 9413
linkTilBomstasjon CharacterString 10715
innkrevningsretning Innkrevningsretning 9414
bompengeanlegg_Id Integer 9596
bomstasjon_Id Integer 9595
operatør_Id Integer 11883
takstLitenBil Real 1820
takstStorBil Real 1819
rushtidstakstLitenBil Real 9410
tidsdifferensiertTakst TidsdifferensiertTakst 9409
rushtidstakstStorBil Real 9411
rushtidMorgen_Fra CharacterString 9407
rushtidMorgen_Til CharacterString 9408
rushtidEttermiddag_Fra CharacterString 9405
rushtidEttermiddag_Til CharacterString 9406
timesregel Timesregel 9412
timesregel_Varighet Integer 10952
timesregel_Passeringsgruppe Integer 10951
gratisGjennomkjøringVedHC_Brikke GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke 9404
etableringsår Integer 10271
tilleggsinformasjon CharacterString 11565
prosjektreferanse CharacterString 11051
eier EierBomstasjon 7992
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBomstasjon 5799
posisjon Punkt 4752
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Bomstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9390 Bomstasjonstype Bomstasjonstype 0 ..1
10714 Navn bompengeanlegg (fra CS) CharacterString 0 ..1
1078 Navn bomstasjon CharacterString 0 ..1
9413 Vedtatt til år Integer 0 ..1
10715 Link til bomstasjon CharacterString 0 ..1
9414 Innkrevningsretning Innkrevningsretning 0 ..1
9596 Bompengeanlegg_Id Integer 0 ..1
9595 Bomstasjon_Id Integer 0 ..1
11883 Operatør_Id Integer 0 ..1
1820 Takst liten bil Real 0 ..1
1819 Takst stor bil Real 0 ..1
9410 Rushtidstakst liten bil Real 0 ..1
9409 Tidsdifferensiert takst TidsdifferensiertTakst 0 ..1
9411 Rushtidstakst stor bil Real 0 ..1
9407 Rushtid morgen, fra CharacterString 0 ..1
9408 Rushtid morgen, til CharacterString 0 ..1
9405 Rushtid ettermiddag, fra CharacterString 0 ..1
9406 Rushtid ettermiddag, til CharacterString 0 ..1
9412 Timesregel Timesregel 0 ..1
10952 Timesregel, varighet Integer 0 ..1
10951 Timesregel, passeringsgruppe Integer 0 ..1
9404 Gratis gjennomkjøring ved HC-brikke GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke 0 ..1
10271 Etableringsår Integer 0 ..1
11565 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11051 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
7992 Eier EierBomstasjon 0 ..1
5799 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBomstasjon 0 ..1
4752 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertBygning AbstraktBygning 0..* Bomstasjon 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt AbstraktSystemobjekt 0..* Bomstasjon 0..1
assosiasjon assosiertSkiltpunkt AbstraktSkiltpunkt 0..* Bomstasjon 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Bomstasjon 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Bomstasjon 0..1
arv subtype Bomstasjon supertype AbstraktBomstasjon
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0