TilstandSkade_Fjellskjæring 834

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Angir tilstand og skade knyttet til en fjellskjæring
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
observertNedfall Angir om det er observert nedfall fra skjæring, og indikasjon på omfang ObservertNedfall 0..1
fareForNedfall Angir om det er fare for fremtidig nedfall fra fjellskjæring FareForNedfall 0..1
vannISkjæring VannISkjæring 0..1
tilstand Angir tilstand på gitt tidspunkt. EU-kategorier TilstandTilstandSkade_Fjellskjæring 0..1
tiltakNår Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført. TiltakNårTilstandSkade_Fjellskjæring 0..1
datoKontrollert Angir dato for når kontroll ble foretatt Date 0..1
kontrollertAv Angir hvem som er ansvarlig for kontroll CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_OBSERVERTNEDFALL ObservertNedfall 15 0..1
NVDB_FAREFORNEDFALL FareForNedfall 20 0..1
NVDB_VANNISKJÆRING VannISkjæring 20 0..1
NVDB_TILSTAND TilstandTilstandSkade_Fjellskjæring 30 0..1
NVDB_TILTAKNÅR TiltakNårTilstandSkade_Fjellskjæring 20 0..1
NVDB_DATOKONTROLLERT Date 8 0..1
NVDB_KONTROLLERTAV CharacterString 30 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 750 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
observertNedfall ObservertNedfall 9441
fareForNedfall FareForNedfall 9445
vannISkjæring VannISkjæring 9442
tilstand TilstandTilstandSkade_Fjellskjæring 9444
tiltakNår TiltakNårTilstandSkade_Fjellskjæring 9465
datoKontrollert Date 9463
kontrollertAv CharacterString 9464
tilleggsinformasjon CharacterString 9443
senterlinje Kurve 9542
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis TilstandSkade_Fjellskjæring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9441 Observert nedfall ObservertNedfall 0 ..1
9445 Fare for nedfall FareForNedfall 0 ..1
9442 Vann i skjæring VannISkjæring 0 ..1
9444 Tilstand TilstandTilstandSkade_Fjellskjæring 0 ..1
9465 Tiltak når TiltakNårTilstandSkade_Fjellskjæring 0 ..1
9463 Dato kontrollert Date 0 ..1
9464 Kontrollert av CharacterString 0 ..1
9443 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
9542 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av TilstandSkade_Fjellskjæring 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av TilstandSkade_Fjellskjæring 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Fjellskjæring 0..* Er del av Skjæring 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0