Sykkelrute_TurFritid 705

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Fastlagt rute for sykling, primært for tur/fritidssykling
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kategori Angir hvilken hovedkategori sykkelruta tilhører. Kategori 0..1
navn Gir navn til Sykkelvegrute CharacterString 0..1
nummer Angir nummer på sykkelrute CharacterString 0..1
beskrivelse CharacterString 0..1
nasjonalSykkelrute Angir nummer/navn på nasjonal sykkelrute NasjonalSykkelrute 0..1
euroVeloSykkelrute Angir nummer/navn på EuroVelosykkelrute EuroVeloSykkelrute 0..1
skiltet SkiltetSykkelrute_TurFritid 0..1
kvalitetssikretDato Dato informajson sist var kvalitetssikret Date 0..1
kvalitetssikretAv Angir hvem som utførte siste kvalitetsskring CharacterString 0..1
senterlinje Gir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_KATEGORI Kategori 35 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_NUMMER CharacterString 5 0..1
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 100 0..1
NVDB_NASJONALSYKKELRUTE NasjonalSykkelrute 50 0..1
NVDB_EUROVELOSYKKELRUTE EuroVeloSykkelrute 30 0..1
NVDB_SKILTET SkiltetSykkelrute_TurFritid 10 0..1
NVDB_KVALITETSSIKRETDATO Date 8 0..1
NVDB_KVALITETSSIKRETAV CharacterString 30 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
kategori Kategori 10251
navn CharacterString 6824
nummer CharacterString 6825
beskrivelse CharacterString 6826
nasjonalSykkelrute NasjonalSykkelrute 10421
euroVeloSykkelrute EuroVeloSykkelrute 10422
skiltet SkiltetSykkelrute_TurFritid 10423
kvalitetssikretDato Date 10931
kvalitetssikretAv CharacterString 10932
senterlinje Kurve 6897
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Sykkelrute_TurFritid i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10251 Kategori Kategori 0 ..1
6824 Navn CharacterString 0 ..1
6825 Nummer CharacterString 0 ..1
6826 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
10421 Nasjonal sykkelrute NasjonalSykkelrute 0 ..1
10422 EuroVelo sykkelrute EuroVeloSykkelrute 0 ..1
10423 Skiltet SkiltetSykkelrute_TurFritid 0 ..1
10931 Kvalitetssikret dato Date 0 ..1
10932 Kvalitetssikret av CharacterString 0 ..1
6897 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Sykkelrute_TurFritid 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Sykkelrute_TurFritid 0..1
arv subtype Sykkelrute_TurFritid supertype AbstraktSykkelrute_TurFritid
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0