Motorveg 595

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekninger som har vedtatt status motorveg.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
motorvegtype Angir hvilken type motorveg det er tale om Motorvegtype 1..1
vedtaksnummer Angir vedtaksnummer CharacterString 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_MOTORVEGTYPE Motorvegtype 20 1..1
NVDB_VEDTAKSNUMMER CharacterString 15 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
NVDB_SENTERLINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
motorvegtype Motorvegtype 5378
vedtaksnummer CharacterString 5376
arkivnummer CharacterString 9485
senterlinje Kurve 6908
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Motorveg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5378 Motorvegtype Motorvegtype 1 ..1
5376 Vedtaksnummer CharacterString 0 ..1
9485 Arkivnummer CharacterString 0 ..1
6908 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Motorveg 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0