Fartsgrense 105

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fartsgrenseVerdi Fartsgrense FartsgrenseVerdi 1..1
vedtaksnummer Angir vedtaksnummer CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
gyldigFraDato Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble "avduket". Date 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_FARTSGRENSEVERDI FartsgrenseVerdi 3 1..1
NVDB_VEDTAKSNUMMER CharacterString 30 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_GYLDIGFRADATO Date 8 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
fartsgrenseVerdi FartsgrenseVerdi 2021
vedtaksnummer CharacterString 1891
senterlinje Kurve 11845
gyldigFraDato Date 5127
arkivnummer CharacterString 9155
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Fartsgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2021 Fartsgrense FartsgrenseVerdi 1 ..1
1891 Vedtaksnummer CharacterString 0 ..1
11845 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
5127 Gyldig fra dato Date 0 ..1
9155 Arkivnummer CharacterString 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Fartsgrense 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Fartsgrense 0..1
arv subtype Fartsgrense supertype AbstraktFartsgrense
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0