Rekkverk 5

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
rekkverkstype Angir hvilken type rekkverk det er tale om Rekkverkstype 0..1
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har, hva det skjermer mot. BruksområdeRekkverk 0..1
skinneutrustning Angir skinneutrustning for rekkverket. Skinneutrustning 0..1
plasseringPåBru Angir hvor på brua rekkverket er plassert PlasseringPåBru 0..1
MC_Skinne Angir om det er festet ekstra skinne/hinder under hovedskinne for å hindre eventuelt skrensende motorsykler å treffe rekkverksstolper. MC_Skinne 0..1
panel Felles betegnelse på elementer i et stålrekkverk som plasseres mellom stolpene, som f.eks sprosser, brøytetette gitter e.l. (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal Panel 0..1
utblokking Anordning mellom rekkverksskinne og rekkverksstolper for å skape større avstand mellom skinnen og stive stolper (se figur 1.2 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal. Utblokking 0..1
håndlist Element i et stål-/betongrekkverk som fungerer som rekkverkets øvre føring, og som har sin primære funksjon å gi ekstra sikkerhet for gående og syklende. Håndlist 0..1
lengde Angir total lengde av rekkverket Enhet: Meter Real 0..1
stolpeavstand Angir normal avstand mellom stolper Enhet: Meter Stolpeavstand 0..1
elementlengde Angir lengde av enkeltelement (skinner/betongelement etc) Enhet: Meter Real 0..1
høyde Angir den høyde over vegkant som rekkverket var dimensjonert for ved oppsetting langs veg Enhet: Meter Real 0..1
rekkverksbredde Avstanden mellom forkant og bakkant av rekkverket (inkl. skinne og stolper - se figur l.5 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal Enhet: Meter Real 0..1
styrkeklasse Angir styrkeklasse i henhold til håndbok N101 (231), vedlegg 1.1 Styrkeklasse 0..1
produktnavnTypegodkjenning Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverk godkjent av Statens vegvesen.Jfr: http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master ProduktnavnTypegodkjenning 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierRekkverk 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligRekkverk 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_REKKVERKSTYPE Rekkverkstype 50 0..1
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeRekkverk 50 0..1
NVDB_SKINNEUTRUSTNING Skinneutrustning 50 0..1
NVDB_PLASSERINGPÅBRU PlasseringPåBru 30 0..1
NVDB_MC_SKINNE MC_Skinne 3 0..1
NVDB_PANEL Panel 30 0..1
NVDB_UTBLOKKING Utblokking 15 0..1
NVDB_HÅNDLIST Håndlist 3 0..1
NVDB_LENGDE Real 8 0..1
NVDB_STOLPEAVSTAND Stolpeavstand 5 0..1
NVDB_ELEMENTLENGDE Real 5 0..1
NVDB_HØYDE Real 4 0..1
NVDB_REKKVERKSBREDDE Real 4 0..1
NVDB_STYRKEKLASSE Styrkeklasse 3 0..1
NVDB_PRODUKTNAVNTYPEGODKJENNING ProduktnavnTypegodkjenning 60 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 255 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
NVDB_EIER EierRekkverk 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligRekkverk 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
rekkverkstype Rekkverkstype 1089
bruksområde BruksområdeRekkverk 1248
skinneutrustning Skinneutrustning 1647
plasseringPåBru PlasseringPåBru 4665
MC_Skinne MC_Skinne 9591
panel Panel 4662
utblokking Utblokking 1645
håndlist Håndlist 9592
lengde Real 1298
stolpeavstand Stolpeavstand 1567
elementlengde Real 1965
høyde Real 1574
rekkverksbredde Real 4663
styrkeklasse Styrkeklasse 9554
produktnavnTypegodkjenning ProduktnavnTypegodkjenning 10881
etableringsår Integer 7558
tilleggsinformasjon CharacterString 10415
prosjektreferanse CharacterString 11030
FKB_ID CharacterString 10847
eier EierRekkverk 7984
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligRekkverk 8048
senterlinje Kurve 4714
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Rekkverk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1089 Rekkverkstype Rekkverkstype 0 ..1
1248 Bruksområde BruksområdeRekkverk 0 ..1
1647 Skinneutrustning Skinneutrustning 0 ..1
4665 Plassering på bru PlasseringPåBru 0 ..1
9591 MC-skinne MC_Skinne 0 ..1
4662 Panel Panel 0 ..1
1645 Utblokking Utblokking 0 ..1
9592 Håndlist Håndlist 0 ..1
1298 Lengde Real 0 ..1
1567 Stolpeavstand Stolpeavstand 0 ..1
1965 Elementlengde Real 0 ..1
1574 Høyde Real 0 ..1
4663 Rekkverksbredde Real 0 ..1
9554 Styrkeklasse Styrkeklasse 0 ..1
10881 Produktnavn/typegodkjenning ProduktnavnTypegodkjenning 0 ..1
7558 Etableringsår Integer 0 ..1
10415 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11030 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10847 FKB_ID CharacterString 0 ..1
7984 Eier EierRekkverk 0 ..1
8048 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligRekkverk 0 ..1
4714 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Rekkverksskjøt 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Tilstandsgrad_Rekkverk 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Rekkverksende 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Rekkverk 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Støtpute 0..* Er del av Rekkverk 0..1
assosiasjon Består av Rekkverk 0..* Er del av Trafikkdeler 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0