Vegnormalstrekning 604

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

En vegstrekning med krav til ulike parametre som gir definerte enhetlige vegnormalstrekninger. Tidligere register 40-Vegnormal i VDB. Tilstandsanalyse ( TAV )
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vegnormaldata Gir databuffer CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_VEGNORMALDATA CharacterString 999 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
vegnormaldata CharacterString 5473
senterlinje Kurve 6914
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Vegnormalstrekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5473 Vegnormaldata CharacterString 0 ..1
6914 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Vegnormalstrekning 0..1
arv subtype Vegnormalstrekning supertype AbstraktVegnormalstrekning
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0