Tunnelportal 69

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129))
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeTverrsnitt Angir hvilken type tverrsnitt tunnelportalen har TypeTverrsnitt 0..1
lengde Angir lengde av tunnelportal Enhet: Meter Real 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
brutus_Id Gir referanse til brudatabanken CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPETVERRSNITT TypeTverrsnitt 50 0..1
NVDB_LENGDE Real 6 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_BRUTUS_ID CharacterString 30 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
typeTverrsnitt TypeTverrsnitt 1131
lengde Real 3097
tilleggsinformasjon CharacterString 11205
brutus_Id CharacterString 9304
prosjektreferanse CharacterString 11061
FKB_ID CharacterString 10849
posisjon Punkt 4771
senterlinje Kurve 9505
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Tunnelportal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1131 Type tverrsnitt TypeTverrsnitt 0 ..1
3097 Lengde Real 0 ..1
11205 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
9304 Brutus_Id CharacterString 0 ..1
11061 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10849 FKB_ID CharacterString 0 ..1
4771 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
9505 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Tunnelportal 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Tunnelportal 0..1
assosiasjon Består av Tunnelportal 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Tunnelportal 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Tunnelportal 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0