StikkrenneKulvert 79

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallTininger Angir hvor mange ganger stikkrenna vanligvis må tines i løpet av en vinter Enhet: Stykker Integer 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
belegningInnløp Angir om det er spesiell belegning i området rundt innløpet av stikkrenna. BelegningInnløp 0..1
belegningUtløp Angir om det er spesiell belegning i området rundt utløpet av stikkrenna. BelegningUtløp 0..1
bredde_Innvendig Angir innvendig bredde av gjennomløpskonstruksjon. Ikke aktuell for sirkulære tverrsnitt Enhet: Millimeter Integer 0..1
bruksområde Angir hva stikkrenne kulvert primært brukes til. BruksområdeStikkrenneKulvert 0..1
diameter_Innvendig Angir innvendig diameter av gjennomløp. Benyttes fortrinnsvis for sirkulære tverrsnitt Enhet: Millimeter Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierStikkrenneKulvert 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
fundamentering Angir hvordan stikkrenne/kulvert er fundamentert FundamenteringStikkrenneKulvert 0..1
gjennomløpForElvBekk Angir om elv/bekk renner gjennom stikkrenne/kulvert GjennomløpForElvBekk 0..1
harInnløpsrist Angir om det er innløpsrist i tilknytning til vegobjektet HarInnløpsristStikkrenneKulvert 0..1
helningFall Angir fall på stikkrenne. Angis alltid som positiv verdi. Enhet: Forholdstall Real 0..1
høyde_Innvendig Angir innvendig høyde av gjennomløpskonstruksjon. Tar ikke hensyn til evt. gjennfylling i bunn av konstruksjon.. Enhet: Millimeter Integer 0..1
høyde_Passasje Angir innvendig høyde når det er tatt hensyn til eventuelle hindringer, f.eks masser i bunn, oppheng i tak. Enhet: Millimeter Integer 0..1
lengde Angir lengde av vegobjektet Enhet: Meter Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
materialtype Angir materialtype MaterialtypeStikkrenneKulvert 0..1
navn Angir navn knyttet til stikkrenne/kulvert CharacterString 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
overfyllingInnløp Angir tykkelsen på overfylling ved innløp. Det vil si tykkelse fra topp av stikkrenne til topp dekke. Enhet: Meter Real 0..1
overfyllingUtløp Angir tykkelsen på overfylling ved utløp. Det vil si tykkelse fra topp av stikkrenne til topp dekke. Enhet: Meter Real 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
prefabrikkert Angir om gjennomløp er plassprodusert eller prefabrikkert. Bare aktuelt for stikkrenne/kulvert av betong Prefabrikkert 0..1
produktnavn_Rør Angir produktnavn for rør. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
rehabilitering Angir hvilken type rehabilitering som er gjort RehabiliteringStikkrenneKulvert 0..1
retning Angir hvilken retning i forhold til metrering vegobjektet har. Angir klokkeretning som vannet renner i, 12 angir at vannet renner parallelt med vegen i metreringsretningen RetningStikkrenneKulvert 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
spesielleHensynFiskevandring Angir om det skal tas spesielle hensyn i forhold til fiskevandring. For mer info se datterobejkt av type "Fysisk inngrep i vannforekomst" SpesielleHensynFiskevandring 0..1
spesielleProblem Angir eventuelle spesielle problem knyttet til stikkrennen. Dette er problem som stadig gjentar seg. SpesielleProblem 0..1
tilknyttetLukkaDren Angir om stikkrenne er tilknytta lukka drenering. Vannet ledes inn i et lukket dreneringssystem. TilknyttetLukkaDren 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, kan f.eks være spesielle forhold knyttet til oppbygging, utdyping av spesielle problem, mm CharacterString 0..1
tverrsnittsform Angir hvilken type tverrsnitt gjennomløpskonstruksjon har. Tverrsnittsform 0..1
tykkelseOverfylling Angir tykkelse overfylling av rørledning. Det vil si gjennomsnittlig tykkelse fra topp av rørledning til topp dekke. Enhet: Meter Real 0..1
typeInnløp Angir hvilken type innløp det er i ei stikkrenne TypeInnløp 0..1
typeUtløp Angir hvilken type utløp det er i ei stikkrenne TypeUtløp 0..1
varmekabler Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet VarmekablerStikkrenneKulvert 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert 0..1
vinkel Angir om vinkel mellom stikkrenna og veg som stikkrenna krysser er rett eller skrå. Vinkel 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALLTININGER Integer 2 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_BELEGNINGINNLØP BelegningInnløp 30 0..1
NVDB_BELEGNINGUTLØP BelegningUtløp 30 0..1
NVDB_BREDDE_INNVENDIG Integer 4 0..1
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeStikkrenneKulvert 20 0..1
NVDB_DIAMETER_INNVENDIG Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_EIER EierStikkrenneKulvert 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
NVDB_FUNDAMENTERING FundamenteringStikkrenneKulvert 999 0..1
NVDB_GJENNOMLØPFORELVBEKK GjennomløpForElvBekk 3 0..1
NVDB_HARINNLØPSRIST HarInnløpsristStikkrenneKulvert 3 0..1
NVDB_HELNINGFALL Real 6 0..1
NVDB_HØYDE_INNVENDIG Integer 4 0..1
NVDB_HØYDE_PASSASJE Integer 4 0..1
NVDB_LENGDE Real 6 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_MATERIALTYPE MaterialtypeStikkrenneKulvert 40 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
NVDB_OVERFYLLINGINNLØP Real 4 0..1
NVDB_OVERFYLLINGUTLØP Real 4 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PREFABRIKKERT Prefabrikkert 30 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN_RØR CharacterString 100 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_REHABILITERING RehabiliteringStikkrenneKulvert 35 0..1
NVDB_RETNING RetningStikkrenneKulvert 2 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_SPESIELLEHENSYNFISKEVANDRING SpesielleHensynFiskevandring 10 0..1
NVDB_SPESIELLEPROBLEM SpesielleProblem 50 0..1
NVDB_TILKNYTTETLUKKADREN TilknyttetLukkaDren 3 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_TVERRSNITTSFORM Tverrsnittsform 30 0..1
NVDB_TYKKELSEOVERFYLLING Real 4 0..1
NVDB_TYPEINNLØP TypeInnløp 50 0..1
NVDB_TYPEUTLØP TypeUtløp 50 0..1
NVDB_VARMEKABLER VarmekablerStikkrenneKulvert 3 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert 50 0..1
NVDB_VINKEL Vinkel 10 0..1
Name Type English Description
antallTininger Integer 1942
arkivnummer CharacterString 11307
arkivreferanse CharacterString 11659
belegningInnløp BelegningInnløp 11418
belegningUtløp BelegningUtløp 11419
bredde_Innvendig Integer 4548
bruksområde BruksområdeStikkrenneKulvert 6981
diameter_Innvendig Integer 3113
driftsmerking CharacterString 10481
eier EierStikkrenneKulvert 7996
etableringsår Integer 4556
FKB_ID CharacterString 10855
fundamentering FundamenteringStikkrenneKulvert 6982
gjennomløpForElvBekk GjennomløpForElvBekk 10223
harInnløpsrist HarInnløpsristStikkrenneKulvert 1923
helningFall Real 3112
høyde_Innvendig Integer 4549
høyde_Passasje Integer 6979
lengde Real 1323
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
materialtype MaterialtypeStikkrenneKulvert 6983
navn CharacterString 6980
område Flate 5902
overfyllingInnløp Real 10224
overfyllingUtløp Real 10225
posisjon Punkt 4780
prefabrikkert Prefabrikkert 6985
produktnavn_Rør CharacterString 3111
prosjektreferanse CharacterString 11068
rehabilitering RehabiliteringStikkrenneKulvert 10766
retning RetningStikkrenneKulvert 2049
senterlinje Kurve 5899
spesielleHensynFiskevandring SpesielleHensynFiskevandring 11200
spesielleProblem SpesielleProblem 4562
tilknyttetLukkaDren TilknyttetLukkaDren 1941
tilleggsinformasjon CharacterString 10771
tverrsnittsform Tverrsnittsform 6984
tykkelseOverfylling Real 3115
typeInnløp TypeInnløp 1939
typeUtløp TypeUtløp 1940
varmekabler VarmekablerStikkrenneKulvert 1832
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert 8060
vinkel Vinkel 2123

Vis StikkrenneKulvert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1942 Antall tininger Integer 0 ..1
11307 Arkivnummer CharacterString 0 ..1
11659 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11418 Belegning innløp BelegningInnløp 0 ..1
11419 Belegning utløp BelegningUtløp 0 ..1
4548 Bredde, innvendig Integer 0 ..1
6981 Bruksområde BruksområdeStikkrenneKulvert 0 ..1
3113 Diameter, innvendig Integer 0 ..1
10481 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
7996 Eier EierStikkrenneKulvert 0 ..1
4556 Etableringsår Integer 0 ..1
10855 FKB_ID CharacterString 0 ..1
6982 Fundamentering FundamenteringStikkrenneKulvert 0 ..1
10223 Gjennomløp for elv/bekk GjennomløpForElvBekk 0 ..1
1923 Har innløpsrist HarInnløpsristStikkrenneKulvert 0 ..1
3112 Helning/Fall Real 0 ..1
4549 Høyde, innvendig Integer 0 ..1
6979 Høyde, passasje Integer 0 ..1
1323 Lengde Real 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
6983 Materialtype MaterialtypeStikkrenneKulvert 0 ..1
6980 Navn CharacterString 0 ..1
5902 Geometri, flate Flate 0 ..1
10224 Overfylling innløp Real 0 ..1
10225 Overfylling utløp Real 0 ..1
4780 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
6985 Prefabrikkert Prefabrikkert 0 ..1
3111 Produktnavn, rør CharacterString 0 ..1
11068 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10766 Rehabilitering RehabiliteringStikkrenneKulvert 0 ..1
2049 Retning RetningStikkrenneKulvert 0 ..1
5899 Geometri, linje Kurve 0 ..1
11200 Spesielle hensyn fiskevandring SpesielleHensynFiskevandring 0 ..1
4562 Spesielle problem SpesielleProblem 0 ..1
1941 Tilknyttet lukka dren TilknyttetLukkaDren 0 ..1
10771 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
6984 Tverrsnittsform Tverrsnittsform 0 ..1
3115 Tykkelse overfylling Real 0 ..1
1939 Type innløp TypeInnløp 0 ..1
1940 Type utløp TypeUtløp 0 ..1
1832 Varmekabler VarmekablerStikkrenneKulvert 0 ..1
8060 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert 0 ..1
2123 Vinkel Vinkel 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av Tilstandsgrad_StikkrenneKulvert 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av Kum 0..2 Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av FysiskInngrepIVannforekomst 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av StikkrenneKulvert 0..1
assosiasjon Består av StikkrenneKulvert 0..* Er del av Faunapassasje 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0