Fanggjerde 845

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adkomst Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold AdkomstFanggjerde 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierFanggjerde 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
gjennomsnittligAvstandFraVeg Gjennomsnittlig avstand fra vegkant til vegobjektet Enhet: Meter Integer 0..1
helningsvinkelGjerde Helningsgrad for vegobjektet. Enhet: Grader (360) Integer 0..1
høyde Angir egen-høyde av vegobjektet uavhengig av hvilken vinkel det står i. Enhet: Meter Real 0..1
lengde Angir total lengde av vegobjektet Enhet: Meter Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. Produsent 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
styrke Energimengden fanggjerdet er kontruert for å motstå Enhet: KiloJoule Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligFanggjerde 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ADKOMST AdkomstFanggjerde 24 0..1
NVDB_EIER EierFanggjerde 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_GJENNOMSNITTLIGAVSTANDFRAVEG Integer 4 0..1
NVDB_HELNINGSVINKELGJERDE Integer 2 0..1
NVDB_HØYDE Real 4 0..1
NVDB_LENGDE Real 6 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_PRODUSENT Produsent 24 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_STYRKE Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligFanggjerde 50 0..1
Name Type English Description
adkomst AdkomstFanggjerde 9602
eier EierFanggjerde 9643
etableringsår Integer 9606
gjennomsnittligAvstandFraVeg Integer 9600
helningsvinkelGjerde Integer 9601
høyde Real 9598
lengde Real 9597
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
produsent Produsent 9642
prosjektreferanse CharacterString 11161
senterlinje Kurve 9604
styrke Integer 9599
tilleggsinformasjon CharacterString 9876
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligFanggjerde 9644

Vis Fanggjerde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9602 Adkomst AdkomstFanggjerde 0 ..1
9643 Eier EierFanggjerde 0 ..1
9606 Etableringsår Integer 0 ..1
9600 Gjennomsnittlig avstand fra veg Integer 0 ..1
9601 Helningsvinkel gjerde Integer 0 ..1
9598 Høyde Real 0 ..1
9597 Lengde Real 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
9642 Produsent Produsent 0 ..1
11161 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
9604 Geometri, linje Kurve 0 ..1
9599 Styrke Integer 0 ..1
9876 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
9644 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligFanggjerde 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fanggjerde 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Fanggjerde 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fanggjerde 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0