Fordelingstavle 819

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeFordeling Angir hvilken type fordeling enheten er av TypeFordeling 0..1
antallKurser Antall kurser ut fra fordeling Integer 0..1
kapslingsgrad Skapets evne til å motstå støv og vann. Første siffer er støv, andre er vann. Går fra 00 til 68. Kapslingsgrad 0..1
parkering Angir avstand til nærmeste parkeringsmulighet for servicebil Parkering 0..1
plassering Angir hvor vegobjektet er plassert PlasseringFordelingstavle 0..1
selektivitet Angir i hvilken grad vernet som er nærmest feilstedet løser seg ut ved en feil Selektivitet 0..1
tilknyttetSRO_Sentral Angir om tavlen er tilknyttet sentral for Styring, Regulering og Overvåkning TilknyttetSRO_Sentral 0..1
varmeelement Angir om det er montert varmeelement i skapet Varmeelement 0..1
spenning Angir spenningen som leveres ut fra enheten Enhet: Volt SpenningFordelingstavle 0..1
typeEnhet Angir hvilken type/kapsling objektet er av Enhet: Volt TypeEnhet 0..1
kjølingType Angir fabrikat og type for eventuell kjøling CharacterString 0..1
låsesystem Angir hvilket låsesystem som er benyttet på skapet CharacterString 0..1
overbelastningsvernStørrelse Angir størrelse på eventuelt overbelastningsvern Enhet: Ampere Integer 0..1
overbelastningsvernType Angir produsent og typebetegnelse for eventuelt overbelastningsvern CharacterString 0..1
overspenningsvernType Angir produsent og typebetegnelse for eventuelt overspenningsvern CharacterString 0..1
stedsangivelse Angir stedsnavn og/eller eventuell beskrivelse av skapets plassering CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
SCADA_Merking Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierFordelingstavle 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPEFORDELING TypeFordeling 20 0..1
NVDB_ANTALLKURSER Integer 3 0..1
NVDB_KAPSLINGSGRAD Kapslingsgrad 12 0..1
NVDB_PARKERING Parkering 12 0..1
NVDB_PLASSERING PlasseringFordelingstavle 50 0..1
NVDB_SELEKTIVITET Selektivitet 30 0..1
NVDB_TILKNYTTETSRO_SENTRAL TilknyttetSRO_Sentral 12 0..1
NVDB_VARMEELEMENT Varmeelement 3 0..1
NVDB_SPENNING SpenningFordelingstavle 12 0..1
NVDB_TYPEENHET TypeEnhet 12 0..1
NVDB_KJØLINGTYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_LÅSESYSTEM CharacterString 50 0..1
NVDB_OVERBELASTNINGSVERNSTØRRELSE Integer 5 0..1
NVDB_OVERBELASTNINGSVERNTYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_OVERSPENNINGSVERNTYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_STEDSANGIVELSE CharacterString 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_SCADA_MERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierFordelingstavle 30 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
typeFordeling TypeFordeling 9327
antallKurser Integer 10052
kapslingsgrad Kapslingsgrad 10057
parkering Parkering 10063
plassering PlasseringFordelingstavle 10065
selektivitet Selektivitet 10037
tilknyttetSRO_Sentral TilknyttetSRO_Sentral 10067
varmeelement Varmeelement 10069
spenning SpenningFordelingstavle 10064
typeEnhet TypeEnhet 10081
kjølingType CharacterString 10059
låsesystem CharacterString 10058
overbelastningsvernStørrelse Integer 10060
overbelastningsvernType CharacterString 10061
overspenningsvernType CharacterString 10062
stedsangivelse CharacterString 10068
etableringsår Integer 10053
driftsmerking CharacterString 10054
SCADA_Merking CharacterString 11740
produsent CharacterString 10056
produktnavn CharacterString 10055
tilleggsinformasjon CharacterString 11642
arkivreferanse CharacterString 11699
prosjektreferanse CharacterString 11158
eier EierFordelingstavle 10076
eier_Navn CharacterString 10077
posisjon Punkt 9328
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Fordelingstavle i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9327 Type fordeling TypeFordeling 0 ..1
10052 Antall kurser Integer 0 ..1
10057 Kapslingsgrad Kapslingsgrad 0 ..1
10063 Parkering Parkering 0 ..1
10065 Plassering PlasseringFordelingstavle 0 ..1
10037 Selektivitet Selektivitet 0 ..1
10067 Tilknyttet SRO-sentral TilknyttetSRO_Sentral 0 ..1
10069 Varmeelement Varmeelement 0 ..1
10064 Spenning SpenningFordelingstavle 0 ..1
10081 Type enhet TypeEnhet 0 ..1
10059 Kjøling type CharacterString 0 ..1
10058 Låsesystem CharacterString 0 ..1
10060 Overbelastningsvern størrelse Integer 0 ..1
10061 Overbelastningsvern type CharacterString 0 ..1
10062 Overspenningsvern type CharacterString 0 ..1
10068 Stedsangivelse CharacterString 0 ..1
10053 Etableringsår Integer 0 ..1
10054 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
11740 SCADA-merking CharacterString 0 ..1
10056 Produsent CharacterString 0 ..1
10055 Produktnavn CharacterString 0 ..1
11642 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11699 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11158 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10076 Eier EierFordelingstavle 0 ..1
10077 Eier, navn CharacterString 0 ..1
9328 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Fordelingstavle 0..* Er del av ElektriskAnlegg 0..1
assosiasjon Består av ElektriskKomponent_Test 0..* Er del av Fordelingstavle 0..1
assosiasjon Består av Fordelingstavle 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Fordelingstavle 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Fordelingstavle 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0