Trafikkulykke 570 NVDB_TRAFIKKULYKKE

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Angir koordinater for å stedfeste ulykke Punkt 1..1
alvorligsteSkadegrad Alvorligste skadegrad i ulykken AlvorligsteSkadegrad (kodeliste) 1..1
- Drept Drept 1..1
- Meget alvorlig skadd Meget alvorlig skadd 1..1
- Alvorlig skadd Alvorlig skadd 1..1
- Lettere skadd Lettere skadd 1..1
- Uskadd Uskadd 1..1
- Ikke registrert Ikke registrert 1..1
ulykkesdato Dato når ulykken skjedde Date 1..1
ulykkestidspunkt Hvilket klokkeslett ulykken skjedde CharacterString 0..1
ukedag Ukedag fra 1 TIL 7 som angir dagen ulykken inntreffer på. Ukedag (kodeliste) 0..1
- Mandag Mandag 1..1
- Tirsdag Tirsdag 1..1
- Onsdag Onsdag 1..1
- Torsdag Torsdag 1..1
- Fredag Fredag 1..1
- Lørdag Lørdag 1..1
- Søndag Søndag 1..1
registreringsdatoFagdata Dato for når data ble lagt inn i databasen Date 0..1
uhellKategori Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter UhellKategori (kodeliste) 0..1
- Fotgjenger eller akende involvert Fotgjenger eller akende involvert 1..1
- Sykkelulykke Sykkelulykke 1..1
- Mc ulykke Mc ulykke 1..1
- Bilulykke Bilulykke 1..1
uhellskode Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at vedkommende har vært part i saken, må den endelige uhellssituasjonen gis som uhellskode, og antatt utløsende situasjon angis ved alternativ uhellskode Uhellskode (kodeliste) 1..1
- Uhell med dyr innblandet Uhell med dyr innblandet 1..1
- Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen 1..1
- Hull i vegen og lignende Hull i vegen o.l. 1..1
- Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen 1..1
- Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side 1..1
- Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side 1..1
- Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring 1..1
- Øvrige parkeringsuhell Øvrige parkeringsuhell 1..1
- Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy 1..1
- Uhell med uklart forløp eller uhell som ikke faller inn under noen bestemt uhellskode Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode 1..1
- Forbikjøring Forbikjøring 1..1
- Skifte av felt til venstre Skifte av felt til venstre 1..1
- Skifte av felt til høyre Skifte av felt til høyre 1..1
- Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig 1..1
- Påkjøring bakfra Påkjøring bakfra 1..1
- Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling 1..1
- Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre 1..1
- Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre 1..1
- Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning 1..1
- Møting på rett vegstrekning Møting på rett vegstrekning 1..1
- Møting i kurve Møting i kurve 1..1
- Møting under forbikjøring på rett vegstrekning Møting under forbikjøring på rett vegstrekning 1..1
- Møting under forbikjøring i høyrekurve Møting under forbikjøring i høyrekurve 1..1
- Møting under forbikjøring i venstrekurve Møting under forbikjøring i venstrekurve 1..1
- Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy 1..1
- Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling 1..1
- Uhell med uklart forløp ved møting Uhell med uklart forløp ved møting 1..1
- Påkjøring bakfra ved høyresving Påkjøring bakfra ved høyresving 1..1
- Påkjøring forøvrig ved høyresving Påkjøring forøvrig ved høyresving 1..1
- Påkjøring bakfra ved venstresving Påkjøring bakfra ved venstresving 1..1
- Påkjøring forøvrig ved venstresving Påkjøring forøvrig ved venstresving 1..1
- Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning 1..1
- Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved høyresving Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving 1..1
- Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved venstresving Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving 1..1
- Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning 1..1
- Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning 1..1
- Avsvinging i samme retning Avsvinging i samme retning 1..1
- Avsvinging i hver sin retning Avsvinging i hver sin retning 1..1
- Vending foran kjørende i motsatt retning Vending foran kjørende i motsatt retning 1..1
- Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg Avsvingning til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg 1..1
- Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg 1..1
- Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger 1..1
- Kryssende kjøreretninger uten avsvinging Kryssende kjøreretninger 1..1
- Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel 1..1
- Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel 1..1
- Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset 1..1
- Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset 1..1
- Kjørende fra gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss Kjørende fra G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss 1..1
- Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn uten at noen kjøretøy svinger av Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av 1..1
- Høyresving foran kjørende i samme retning Høyresving foran kjørende i samme retning 1..1
- Høyresving foran kjørende i motsatt retning Høyresving foran kjørende i motsatt retning 1..1
- Høyresving foran venstresvingende kjøretøy Høyresving foran venstresvingende kjøretøy 1..1
- Venstresving foran kjørende i samme retning Venstresving foran kjørende i samme retning 1..1
- Venstresving foran kjørende i motsatt retning Venstresving foran kjørende i motsatt retning 1..1
- Samtidig venstresving Samtidig venstresving 1..1
- Samtidig høyresving Samtidig høyresving 1..1
- Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn hvor ett eller begge kjøretøy svinger av Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av 1..1
- Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset 1..1
- Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset 1..1
- Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss 1..1
- Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss 1..1
- Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 1..1
- Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig 1..1
- Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy 1..1
- Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy 1..1
- Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy 1..1
- Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen 1..1
- Fotgjenger gikk på vegens høyre side Fotgjenger gikk på vegens høyre side 1..1
- Fotgjenger gikk på vegens venstre side Fotgjenger gikk på vegens venstre side 1..1
- Fotgjenger påkjørt på fortau Fotgjenger påkjørt på fortau 1..1
- Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring 1..1
- Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen 1..1
- Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss 1..1
- Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy 1..1
- Påkjøring av gjenstand i kjørebanen Påkjøring av gjenstand i kjørebanen 1..1
- Barn lekte i kjørebanen Barn lekte i kjørebanen 1..1
- Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen 1..1
- Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 1..1
- Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning 1..1
- Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 1..1
- Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 1..1
- Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 1..1
- Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve 1..1
- Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. 1..1
- Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler 1..1
- Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen 1..1
antallEnheter Antall enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se Kjøretøytype under Ulykkesinvolvert person Integer 0..1
antallDrepteIUlykken Antall drepte personer i ulykken for alle involverte enheter. Integer 0..1
antallMegetAlvorligSkadet Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 2. Integer 0..1
antallAlvorligSkadet Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 3. Integer 0..1
antallLettereSkadet Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 4. Integer 0..1
vegtype Vegtype. Vegtype (kodeliste) 0..1
- Vanlig veg gate Vanlig veg/gate 1..1
- Motorveg Motorveg (tidligere "Motorveg klasse A") 1..1
- Motortrafikkveg Motortrafikkveg (tidligere "Motorveg klasse B") 1..1
- Rampe Rampe 1..1
- Gang og sykkelveg Gang- / sykkelveg 1..1
- Gågate gatetun Gågate / gatetun 1..1
- Boliggate boligveg Boliggate, boligveg 1..1
- Skogsveg Skogsveg 1..1
- Annet plass mm Annet (plass mm) 1..1
- Ukjent ukjent 1..1
stedsforhold Stedsforhold på ulykkessted Stedsforhold (kodeliste) 0..1
- Vegstrekning utenfor kryss eller avkjørsel Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel 1..1
- 3armet kryss TkryssYkryss 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) 1..1
- 4armet kryss Xkryss 4 armet kryss (X-kryss) 1..1
- Rundkjøring Rundkjøring 1..1
- Annet kryss Annet kryss 1..1
- Avkjørsel Avkjørsel 1..1
- Planovergang Planovergang 1..1
- Bru Bru 1..1
- Bomstasjon Bomstasjon 1..1
- Undergang gang og sykkelveg Undergang (gang- og sykkelveg) 1..1
- Tunnel primært for motorkjøretøy Tunnel (primært for motorkjøretøy) 1..1
- Annet parkeringsplass torv ol annet (P-plass, torv, o. l.) 1..1
- Ukjent ukjent 1..1
midtdeler Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde Midtdeler (kodeliste) 0..1
- Ja 1..1
- Nei 1..1
dekketype Dekketype. Dekketype (kodeliste) 0..1
- Asfalt oljegrus Asfalt, oljegrus 1..1
- Grus Grus 1..1
- Gatestein Gatestein 1..1
- Betong betongstein Betong, betongstein 1..1
- Annet dekke Annet dekke 1..1
- Ukjent ukjent 1..1
føreforhold FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED Føreforhold (kodeliste) 0..1
- Tørr bar veg Tørr, bar veg 1..1
- Våt bar veg Våt, bar veg 1..1
- Snø isbelagt veg Snø / isbelagt veg 1..1
- Delvis snø isbelagt veg Delvis snø / isbelagt veg 1..1
- Glatt ellers Glatt ellers 1..1
- Ukjent ukjent 1..1
værforhold Værforhold på ulykkessted/tidspunkt. Værforhold (kodeliste) 0..1
- God sikt opphold God sikt, opphold 1..1
- God sikt nedbør God sikt, nedbør 1..1
- Dårlig sikt nedbør Dårlig sikt, nedbør 1..1
- Dårlig sikt tåke eller dis Dårlig sikt, tåke eller dis 1..1
- Dårlig sikt forøvrig Dårlig sikt forøvrig 1..1
- Ukjent ukjent 1..1
lysforhold Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt. Lysforhold (kodeliste) 0..1
- Dagslys Dagslys 1..1
- Tussmørke skumring Tussmørke, skumring 1..1
- Mørkt med vegbelysning Mørkt med vegbelysning 1..1
- Mørkt uten vegbelysning Mørkt uten vegbelysning 1..1
- Ukjent ukjent 1..1
felttype Felttype. Felttype (kodeliste) 0..1
- Vanlig kjørefelt Vanlig kjørefelt 1..1
- Forbikjøringsfelt Forbikjøringsfelt 1..1
- Krabbefelt Krabbefelt 1..1
- Flettefelt Flettefelt 1..1
- Kollektivfelt Kollektivfelt 1..1
- Svingefelt venstre høyre Svingefelt venstre / høyre 1..1
- Parkeringsfelt skiltet merket Parkeringsfelt (skiltet / merket) 1..1
- Akselerasjonsfelt Akselerasjonsfelt 1..1
- Retardasjonsfelt Retardasjonsfelt 1..1
- Skulder Skulder 1..1
- Sykkelfelt Sykkelfelt 1..1
- Fortau Fortau 1..1
- Gang sykkelveg Gang- / sykkelveg 1..1
- Busslomme holdeplass Busslomme / -holdeplass 1..1
- Annet annet 1..1
- Ukjent ukjent 1..1
antallKjørefelt Antall kjørefelt. Integer 0..1
bebyggelse Bebyggelse på ulykkesstedet. Bebyggelse (kodeliste) 0..1
- Innenfor tettbebyggelse Innenfor tettbebyggelse 1..1
- Utenfor tettbebyggelse Utenfor tettbebyggelse 1..1
- Ukjent ukjent 1..1
vegbredde Angir vegbredde på ulykkesstedet Real 0..1
fartsgrense Angir fartsgrense på ulykkesstedet Fartsgrense (kodeliste) 0..1
- 110 1..1
- 15 1..1
- 20 1..1
- 25 1..1
- 30 1..1
- 40 1..1
- 50 1..1
- 60 1..1
- 70 1..1
- 80 1..1
- 90 1..1
- 100 1..1
temperatur Temperatur i grader Celsius. Integer 0..1
kommunenummer Kommunenummer. Kan normalt utledes fra ulykkas stedfesting, men nødvendig pga. mangelfull stedfesting og i kommunikasjon med SSB Kommunenummer (kodeliste) 0..1
- 0101 Halden (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0102 Sarpsborg (Utgått) 1..1
- 0103 Fredrikstad (Utgått) 1..1
- 0104 Moss (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0105 Sarpsborg (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0106 Fredrikstad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0111 Hvaler (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0113 Borge (Utgått) 1..1
- 0114 Varteig (Utgått) 1..1
- 0115 Skjeberg (Utgått) 1..1
- 0118 Aremark (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0119 Marker (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0121 Rømskog (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0122 Trøgstad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0123 Spydeberg (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0124 Askim (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0125 Eidsberg (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0127 Skiptvet (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0128 Rakkestad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0130 Tune (Utgått) 1..1
- 0131 Rolvsøy (Utgått) 1..1
- 0133 Kråkerøy (Utgått) 1..1
- 0134 Onsøy (Utgått) 1..1
- 0135 Råde (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0136 Rygge (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0137 Våler i Østfold (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0138 Hobøl (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0211 Vestby (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0213 Ski (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0214 Ås (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0215 Frogn (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0216 Nesodden (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0217 Oppegård (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0219 Bærum (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0220 Asker (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0221 Aurskog-Høland (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0226 Sørum (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0227 Fet (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0228 Rælingen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0229 Enebakk (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0230 Lørenskog (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0231 Skedsmo (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0233 Nittedal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0234 Gjerdrum (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0235 Ullensaker (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0236 Nes i Akershus (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0237 Eidsvoll (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0238 Nannestad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0239 Hurdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0301 Oslo 1..1
- 0401 Hamar (Utgått) 1..1
- 0402 Kongsvinger (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0403 Hamar (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0412 Ringsaker (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0414 Vang (Utgått) 1..1
- 0415 Løten (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0417 Stange (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0418 Nord-Odal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0419 Sør-Odal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0420 Eidskog (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0423 Grue (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0425 Åsnes (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0426 Våler i Hedmark (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0427 Elverum (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0428 Trysil (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0429 Åmot (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0430 Stor-Elvdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0432 Rendalen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0434 Engerdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0436 Tolga (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0437 Tynset (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0438 Alvdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0439 Folldal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0441 Os i Hedmark (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0501 Lillehammer (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0502 Gjøvik (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0511 Dovre (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0512 Lesja (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0513 Skjåk (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0514 Lom (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0515 Vågå (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0516 Nord-Fron (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0517 Sel (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0519 Sør-Fron (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0520 Ringebu (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0521 Øyer (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0522 Gausdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0528 Østre Toten (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0529 Vestre Toten (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0532 Jevnaker (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0533 Lunner (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0534 Gran (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0536 Søndre Land (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0538 Nordre Land (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0540 Sør-Aurdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0541 Etnedal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0542 Nord-Aurdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0543 Vestre Slidre (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0544 Øystre Slidre (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0545 Vang (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0602 Drammen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0604 Kongsberg (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0605 Ringerike (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0612 Hole (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0615 Flå (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0616 Nes i Buskerud (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0617 Gol (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0618 Hemsedal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0619 Ål (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0620 Hol (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0621 Sigdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0622 Krødsherad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0623 Modum (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0624 Øvre Eiker (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0625 Nedre Eiker (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0626 Lier (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0627 Røyken (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0628 Hurum (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0631 Flesberg (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0632 Rollag (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0633 Nore og Uvdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0701 Horten (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0702 Holmestrand (Utgått) 1..1
- 0703 Horten (Utgått) 1..1
- 0704 Tønsberg (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0705 Tønsberg (Utgått) 1..1
- 0706 Sandefjord (Utgått) 1..1
- 0707 Larvik (Utgått) 1..1
- 0708 Stavern (Utgått) 1..1
- 0709 Larvik (Utgått) 1..1
- 0710 Sandefjord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0711 Svelvik (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0712 Larvik (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0713 Sande i Vestfold (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0714 Hof (Utgått) 1..1
- 0715 Holmestrand (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0716 Re (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0717 Borre (Utgått) 1..1
- 0718 Ramnes (Utgått) 1..1
- 0719 Andebu (Utgått) 1..1
- 0720 Stokke (Utgått) 1..1
- 0721 Sem (Utgått) 1..1
- 0722 Nøtterøy (Utgått) 1..1
- 0723 Tjøme (Utgått) 1..1
- 0725 Tjølling (Utgått) 1..1
- 0726 Brunlanes (Utgått) 1..1
- 0727 Hedrum (Utgått) 1..1
- 0728 Lardal (Utgått) 1..1
- 0729 Færder (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0805 Porsgrunn (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0806 Skien (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0807 Notodden (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0811 Siljan (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0814 Bamble (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0815 Kragerø (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0817 Drangedal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0819 Nome (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0821 Bø i Telemark (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0822 Sauherad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0826 Tinn (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0827 Hjartdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0828 Seljord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0829 Kviteseid (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0830 Nissedal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0831 Fyresdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0833 Tokke (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0834 Vinje (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0901 Risør (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0903 Arendal (Utgått) 1..1
- 0904 Grimstad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0906 Arendal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0911 Gjerstad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0912 Vegårshei (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0914 Tvedestrand (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0918 Moland (Utgått) 1..1
- 0919 Froland (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0920 Øyestad (Utgått) 1..1
- 0921 Tromøy (Utgått) 1..1
- 0922 Hisøy (Utgått) 1..1
- 0926 Lillesand (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0928 Birkenes (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0929 Åmli (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0935 Iveland (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0937 Evje og Hornnes (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0938 Bygland (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0940 Valle (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 0941 Bykle (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1001 Kristiansand (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1002 Mandal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1003 Farsund (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1004 Flekkefjord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1014 Vennesla (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1017 Songdalen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1018 Søgne (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1021 Marnardal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1026 Åseral (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1027 Audnedal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1029 Lindesnes (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1032 Lyngdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1034 Hægebostad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1037 Kvinesdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1046 Sirdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1101 Eigersund 1..1
- 1102 Sandnes (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1103 Stavanger 1..1
- 1106 Haugesund 1..1
- 1108 Sandnes 1..1
- 1111 Sokndal 1..1
- 1112 Lund 1..1
- 1114 Bjerkreim 1..1
- 1119 1..1
- 1120 Klepp 1..1
- 1121 Time 1..1
- 1122 Gjesdal 1..1
- 1124 Sola 1..1
- 1127 Randaberg 1..1
- 1129 Forsand (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1130 Strand 1..1
- 1133 Hjelmeland 1..1
- 1134 Suldal 1..1
- 1135 Sauda 1..1
- 1141 Finnøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1142 Rennesøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1144 Kvitsøy 1..1
- 1145 Bokn 1..1
- 1146 Tysvær 1..1
- 1149 Karmøy 1..1
- 1151 Utsira 1..1
- 1154 Vindafjord (Utgått) 1..1
- 1159 Ølen (Utgått) 1..1
- 1160 Vindafjord 1..1
- 1201 Bergen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1211 Etne (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1214 Ølen (Utgått) 1..1
- 1216 Sveio (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1219 Bømlo (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1221 Stord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1222 Fitjar (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1223 Tysnes (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1224 Kvinnherad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1227 Jondal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1228 Odda (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1231 Ullensvang (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1232 Eidfjord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1233 Ulvik (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1234 Granvin (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1235 Voss (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1238 Kvam (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1241 Fusa (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1242 Samnanger (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1243 Os i Hordaland (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1244 Austevoll (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1245 Sund (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1246 Fjell (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1247 Askøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1251 Vaksdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1252 Modalen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1253 Osterøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1256 Meland (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1259 Øygarden (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1260 Radøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1263 Lindås (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1264 Austrheim (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1265 Fedje (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1266 Masfjorden (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1401 Flora (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1411 Gulen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1412 Solund (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1413 Hyllestad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1416 Høyanger (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1417 Vik (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1418 Balestrand (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1419 Leikanger (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1420 Sogndal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1421 Aurland (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1422 Lærdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1424 Årdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1426 Luster (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1428 Askvoll (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1429 Fjaler (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1430 Gaular (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1431 Jølster (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1432 Førde (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1433 Naustdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1438 Bremanger (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1439 Vågsøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1441 Selje (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1443 Eid (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1444 Hornindal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1445 Gloppen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1449 Stryn (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1502 Molde (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1504 Ålesund (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1505 Kristiansund 1..1
- 1506 Molde 1..1
- 1507 Ålesund 1..1
- 1511 Vanylven 1..1
- 1514 Sande i Møre og Romsdal 1..1
- 1515 Herøy i Møre og Romsdal 1..1
- 1516 Ulstein 1..1
- 1517 Hareid 1..1
- 1519 Volda (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1520 Ørsta 1..1
- 1523 Ørskog (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1524 Norddal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1525 Stranda 1..1
- 1526 Stordal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1528 Sykkylven 1..1
- 1529 Skodje (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1531 Sula 1..1
- 1532 Giske 1..1
- 1534 Haram (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1535 Vestnes 1..1
- 1539 Rauma 1..1
- 1543 Nesset (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1545 Midsund (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1546 Sandøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1547 Aukra 1..1
- 1548 Fræna (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1551 Eide (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1554 Averøy 1..1
- 1557 Gjemnes 1..1
- 1560 Tingvoll 1..1
- 1563 Sunndal 1..1
- 1566 Surnadal 1..1
- 1567 Rindal (Utgått) 1..1
- 1569 Aure (Utgått) 1..1
- 1571 Halsa (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1572 Tustna (Utgått) 1..1
- 1573 Smøla 1..1
- 1576 Aure 1..1
- 1577 Volda 1..1
- 1578 Fjord 1..1
- 1579 Hustadvika 1..1
- 1601 Trondheim (Utgått) 1..1
- 1612 Hemne (Utgått) 1..1
- 1613 Snillfjord (Utgått) 1..1
- 1617 Hitra (Utgått) 1..1
- 1620 Frøya (Utgått) 1..1
- 1621 Ørland (Utgått) 1..1
- 1622 Agdenes (Utgått) 1..1
- 1624 Rissa (Utgått) 1..1
- 1627 Bjugn (Utgått) 1..1
- 1630 Åfjord (Utgått) 1..1
- 1632 Roan (Utgått) 1..1
- 1633 Osen (Utgått) 1..1
- 1634 Oppdal (Utgått) 1..1
- 1635 Rennebu (Utgått) 1..1
- 1636 Meldal (Utgått) 1..1
- 1638 Orkdal (Utgått) 1..1
- 1640 Røros (Utgått) 1..1
- 1644 Holtålen (Utgått) 1..1
- 1648 Midtre Gauldal (Utgått) 1..1
- 1653 Melhus (Utgått) 1..1
- 1657 Skaun (Utgått) 1..1
- 1662 Klæbu (Utgått) 1..1
- 1663 Malvik (Utgått) 1..1
- 1664 Selbu (Utgått) 1..1
- 1665 Tydal (Utgått) 1..1
- 1702 Steinkjer (Utgått) 1..1
- 1703 Namsos (Utgått) 1..1
- 1711 Meråker (Utgått) 1..1
- 1714 Stjørdal (Utgått) 1..1
- 1717 Frosta (Utgått) 1..1
- 1718 Leksvik (Utgått) 1..1
- 1719 Levanger (Utgått) 1..1
- 1721 Verdal (Utgått) 1..1
- 1723 Mosvik (Utgått) 1..1
- 1724 Verran (Utgått) 1..1
- 1725 Namdalseid (Utgått) 1..1
- 1729 Inderøy (Utgått) 1..1
- 1736 Snåase – Snåsa (Utgått) 1..1
- 1738 Lierne (Utgått) 1..1
- 1739 Raarvihke – Røyrvik (Utgått) 1..1
- 1740 Namsskogan (Utgått) 1..1
- 1742 Grong (Utgått) 1..1
- 1743 Høylandet (Utgått) 1..1
- 1744 Overhalla (Utgått) 1..1
- 1748 Fosnes (Utgått) 1..1
- 1749 Flatanger (Utgått) 1..1
- 1750 Vikna (Utgått) 1..1
- 1751 Nærøy (Utgått) 1..1
- 1755 Leka (Utgått) 1..1
- 1756 Inderøy (Utgått) 1..1
- 1804 Bodø 1..1
- 1805 Narvik (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1806 Narvik 1..1
- 1811 Bindal 1..1
- 1812 Sømna 1..1
- 1813 Brønnøy 1..1
- 1815 Vega 1..1
- 1816 Vevelstad 1..1
- 1818 Herøy i Nordland 1..1
- 1820 Alstahaug 1..1
- 1822 Leirfjord 1..1
- 1824 Vefsn 1..1
- 1825 Grane 1..1
- 1826 Aarborte – Hattfjelldal 1..1
- 1827 Dønna 1..1
- 1828 Nesna 1..1
- 1832 Hemnes 1..1
- 1833 Rana 1..1
- 1834 Lurøy 1..1
- 1835 Træna 1..1
- 1836 Rødøy 1..1
- 1837 Meløy 1..1
- 1838 Gildeskål 1..1
- 1839 Beiarn 1..1
- 1840 Saltdal 1..1
- 1841 Fauske – Fuossko 1..1
- 1842 Skjerstad (Utgått) 1..1
- 1845 Sørfold 1..1
- 1848 Steigen 1..1
- 1849 Hamarøy – Hábmer (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1850 Divtasvuodna – Tysfjord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1851 Lødingen 1..1
- 1852 Tjeldsund (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1853 Evenes 1..1
- 1854 Ballangen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1856 Røst 1..1
- 1857 Værøy 1..1
- 1859 Flakstad 1..1
- 1860 Vestvågøy 1..1
- 1865 Vågan 1..1
- 1866 Hadsel 1..1
- 1867 Bø i Nordland 1..1
- 1868 Øksnes 1..1
- 1870 Sortland – Suortá 1..1
- 1871 Andøy 1..1
- 1874 Moskenes 1..1
- 1875 Hábmer – Hamarøy 1..1
- 1901 Harstad (Utgått) 1..1
- 1902 Tromsø (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1903 Harstad – Hárstták (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1911 Kvæfjord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1913 Skånland (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1915 Bjarkøy (Utgått) 1..1
- 1917 Ibestad (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1919 Gratangen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1920 Loabák – Lavangen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1922 Bardu (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1923 Salangen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1924 Målselv (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1925 Sørreisa (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1926 Dyrøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1927 Tranøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1928 Torsken (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1929 Berg (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1931 Lenvik (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1933 Balsfjord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1936 Karlsøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1938 Lyngen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1939 Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1940 Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1941 Skjervøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1942 Nordreisa – Ráisa – Raisi (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 1943 Kvænangen (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2001 Hammerfest (Utgått) 1..1
- 2002 Vardø (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2003 Vadsø (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2004 Hammerfest (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2011 Guovdageaidnu – Kautokeino (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2012 Alta (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2014 Loppa (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2015 Hasvik (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2016 Sørøysund (Utgått) 1..1
- 2017 Kvalsund (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2018 Måsøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2019 Nordkapp (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2020 Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2021 Kárášjohka – Karasjok (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2022 Lebesby (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2023 Gamvik (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2024 Berlevåg (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2025 Deatnu – Tana (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2027 Unjárga – Nesseby (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2028 Båtsfjord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2030 Sør-Varanger (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 2100 Svalbard 1..1
- 2111 Spitsbergen (utgått) 1..1
- 2121 Bjørnøya (utgått) 1..1
- 2131 Hopen (utgått) 1..1
- 2211 Jan Mayen 1..1
- 2311 Sokkelen sør for 62 grader Nord 1..1
- 2321 Sokkelen nord for 62 grader Nord 1..1
- 3001 Halden 1..1
- 3002 Moss 1..1
- 3003 Sarpsborg 1..1
- 3004 Fredrikstad 1..1
- 3005 Drammen 1..1
- 3006 Kongsberg 1..1
- 3007 Ringerike 1..1
- 3011 Hvaler 1..1
- 3012 Aremark 1..1
- 3013 Marker 1..1
- 3014 Indre Østfold 1..1
- 3015 Skiptvet 1..1
- 3016 Rakkestad 1..1
- 3017 Råde 1..1
- 3018 Våler i Viken 1..1
- 3019 Vestby 1..1
- 3020 Nordre Follo 1..1
- 3021 Ås 1..1
- 3022 Frogn 1..1
- 3023 Nesodden 1..1
- 3024 Bærum 1..1
- 3025 Asker 1..1
- 3026 Aurskog-Høland 1..1
- 3027 Rælingen 1..1
- 3028 Enebakk 1..1
- 3029 Lørenskog 1..1
- 3030 Lillestrøm 1..1
- 3031 Nittedal 1..1
- 3032 Gjerdrum 1..1
- 3033 Ullensaker 1..1
- 3034 Nes 1..1
- 3035 Eidsvoll 1..1
- 3036 Nannestad 1..1
- 3037 Hurdal 1..1
- 3038 Hole 1..1
- 3039 Flå 1..1
- 3040 Nesbyen 1..1
- 3041 Gol 1..1
- 3042 Hemsedal 1..1
- 3043 Ål 1..1
- 3044 Hol 1..1
- 3045 Sigdal 1..1
- 3046 Krødsherad 1..1
- 3047 Modum 1..1
- 3048 Øvre Eiker 1..1
- 3049 Lier 1..1
- 3050 Flesberg 1..1
- 3051 Rollag 1..1
- 3052 Nore og Uvdal 1..1
- 3053 Jevnaker 1..1
- 3054 Lunner 1..1
- 3401 Kongsvinger 1..1
- 3403 Hamar 1..1
- 3405 Lillehammer 1..1
- 3407 Gjøvik 1..1
- 3411 Ringsaker 1..1
- 3412 Løten 1..1
- 3413 Stange 1..1
- 3414 Nord-Odal 1..1
- 3415 Sør-Odal 1..1
- 3416 Eidskog 1..1
- 3417 Grue 1..1
- 3418 Åsnes 1..1
- 3419 Våler i Innlandet 1..1
- 3420 Elverum 1..1
- 3421 Trysil 1..1
- 3422 Åmot 1..1
- 3423 Stor-Elvdal 1..1
- 3424 Rendalen 1..1
- 3425 Engerdal 1..1
- 3426 Tolga 1..1
- 3427 Tynset 1..1
- 3428 Alvdal 1..1
- 3429 Folldal 1..1
- 3430 Os 1..1
- 3431 Dovre 1..1
- 3432 Lesja 1..1
- 3433 Skjåk 1..1
- 3434 Lom 1..1
- 3435 Vågå 1..1
- 3436 Nord-Fron 1..1
- 3437 Sel 1..1
- 3438 Sør-Fron 1..1
- 3439 Ringebu 1..1
- 3440 Øyer 1..1
- 3441 Gausdal 1..1
- 3442 Østre Toten 1..1
- 3443 Vestre Toten 1..1
- 3446 Gran 1..1
- 3447 Søndre Land 1..1
- 3448 Nordre Land 1..1
- 3449 Sør-Aurdal 1..1
- 3450 Etnedal 1..1
- 3451 Nord-Aurdal 1..1
- 3452 Vestre Slidre 1..1
- 3453 Øystre Slidre 1..1
- 3454 Vang 1..1
- 3801 Horten 1..1
- 3802 Holmestrand 1..1
- 3803 Tønsberg 1..1
- 3804 Sandefjord 1..1
- 3805 Larvik 1..1
- 3806 Porsgrunn 1..1
- 3807 Skien 1..1
- 3808 Notodden 1..1
- 3811 Færder 1..1
- 3812 Siljan 1..1
- 3813 Bamble 1..1
- 3814 Kragerø 1..1
- 3815 Drangedal 1..1
- 3816 Nome 1..1
- 3817 Midt-Telemark 1..1
- 3818 Tinn 1..1
- 3819 Hjartdal 1..1
- 3820 Seljord 1..1
- 3821 Kviteseid 1..1
- 3822 Nissedal 1..1
- 3823 Fyresdal 1..1
- 3824 Tokke 1..1
- 3825 Vinje 1..1
- 4201 Risør 1..1
- 4202 Grimstad 1..1
- 4203 Arendal 1..1
- 4204 Kristiansand 1..1
- 4205 Lindesnes 1..1
- 4206 Farsund 1..1
- 4207 Flekkefjord 1..1
- 4211 Gjerstad 1..1
- 4212 Vegårshei 1..1
- 4213 Tvedestrand 1..1
- 4214 Froland 1..1
- 4215 Lillesand 1..1
- 4216 Birkenes 1..1
- 4217 Åmli 1..1
- 4218 Iveland 1..1
- 4219 Evje og Hornnes 1..1
- 4220 Bygland 1..1
- 4221 Valle 1..1
- 4222 Bykle 1..1
- 4223 Vennesla 1..1
- 4224 Åseral 1..1
- 4225 Lyngdal 1..1
- 4226 Hægebostad 1..1
- 4227 Kvinesdal 1..1
- 4228 Sirdal 1..1
- 4601 Bergen 1..1
- 4602 Kinn 1..1
- 4611 Etne 1..1
- 4612 Sveio 1..1
- 4613 Bømlo 1..1
- 4614 Stord 1..1
- 4615 Fitjar 1..1
- 4616 Tysnes 1..1
- 4617 Kvinnherad 1..1
- 4618 Ullensvang 1..1
- 4619 Eidfjord 1..1
- 4620 Ulvik 1..1
- 4621 Voss 1..1
- 4622 Kvam 1..1
- 4623 Samnanger 1..1
- 4624 Bjørnafjorden 1..1
- 4625 Austevoll 1..1
- 4626 Øygarden 1..1
- 4627 Askøy 1..1
- 4628 Vaksdal 1..1
- 4629 Modalen 1..1
- 4630 Osterøy 1..1
- 4631 Alver 1..1
- 4632 Austrheim 1..1
- 4633 Fedje 1..1
- 4634 Masfjorden 1..1
- 4635 Gulen 1..1
- 4636 Solund 1..1
- 4637 Hyllestad 1..1
- 4638 Høyanger 1..1
- 4639 Vik 1..1
- 4640 Sogndal 1..1
- 4641 Aurland 1..1
- 4642 Lærdal 1..1
- 4643 Årdal 1..1
- 4644 Luster 1..1
- 4645 Askvoll 1..1
- 4646 Fjaler 1..1
- 4647 Sunnfjord 1..1
- 4648 Bremanger 1..1
- 4649 Stad 1..1
- 4650 Gloppen 1..1
- 4651 Stryn 1..1
- 5001 Trondheim 1..1
- 5004 Steinkjer (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5005 Namsos (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5006 Steinkjer 1..1
- 5007 Namsos – Nåavmesjenjaelmie 1..1
- 5011 Hemne (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5012 Snillfjord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5013 Hitra (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5014 Frøya 1..1
- 5015 Ørland (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5016 Agdenes (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5017 Bjugn (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5018 Åfjord (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5019 Roan (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5020 Osen 1..1
- 5021 Oppdal 1..1
- 5022 Rennebu 1..1
- 5023 Meldal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5024 Orkdal (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5025 Røros 1..1
- 5026 Holtålen 1..1
- 5027 Midtre Gauldal 1..1
- 5028 Melhus 1..1
- 5029 Skaun 1..1
- 5030 Klæbu (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5031 Malvik 1..1
- 5032 Selbu 1..1
- 5033 Tydal 1..1
- 5034 Meråker 1..1
- 5035 Stjørdal 1..1
- 5036 Frosta 1..1
- 5037 Levanger 1..1
- 5038 Verdal 1..1
- 5039 Verran (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5040 Namdalseid (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5041 Snåase – Snåsa 1..1
- 5042 Lierne 1..1
- 5043 Raarvihke – Røyrvik 1..1
- 5044 Namsskogan 1..1
- 5045 Grong 1..1
- 5046 Høylandet 1..1
- 5047 Overhalla 1..1
- 5048 Fosnes (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5049 Flatanger 1..1
- 5050 Vikna (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5051 Nærøy (Utgått 2020-01-01) 1..1
- 5052 Leka 1..1
- 5053 Inderøy 1..1
- 5054 Indre Fosen 1..1
- 5055 Heim 1..1
- 5056 Hitra 1..1
- 5057 Ørland 1..1
- 5058 Åfjord 1..1
- 5059 Orkland 1..1
- 5060 Nærøysund 1..1
- 5061 Rindal 1..1
- 5401 Tromsø 1..1
- 5402 Harstad – Hárstták 1..1
- 5403 Alta 1..1
- 5404 Vardø 1..1
- 5405 Vadsø 1..1
- 5406 Hammerfest – Hámmerfeasta 1..1
- 5411 Kvæfjord 1..1
- 5412 Tjeldsund – Dielddanuorri 1..1
- 5413 Ibestad 1..1
- 5414 Gratangen 1..1
- 5415 Loabák – Lavangen 1..1
- 5416 Bardu 1..1
- 5417 Salangen 1..1
- 5418 Målselv 1..1
- 5419 Sørreisa 1..1
- 5420 Dyrøy 1..1
- 5421 Senja 1..1
- 5422 Balsfjord 1..1
- 5423 Karlsøy 1..1
- 5424 Lyngen 1..1
- 5425 Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono 1..1
- 5426 Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono 1..1
- 5427 Skjervøy 1..1
- 5428 Nordreisa – Ráisa – Raisi 1..1
- 5429 Kvænangen 1..1
- 5430 Guovdageaidnu – Kautokeino 1..1
- 5432 Loppa 1..1
- 5433 Hasvik 1..1
- 5434 Måsøy 1..1
- 5435 Nordkapp 1..1
- 5436 Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki 1..1
- 5437 Kárášjohka – Karasjok 1..1
- 5438 Lebesby 1..1
- 5439 Gamvik 1..1
- 5440 Berlevåg 1..1
- 5441 Deatnu – Tana 1..1
- 5442 Unjárga – Nesseby 1..1
- 5443 Båtsfjord 1..1
- 5444 Sør-Varanger 1..1
historiskVegstatus Vegstatus på ulykkestidspunkt HistoriskVegstatus (kodeliste) 0..1
- Eksisterende veg 1..1
- Anleggsveg 1..1
- B 1..1
- Eksisterende ferjekai 1..1
- Vedtatt ferjekai 1..1
- Eksisterende ferjestrekning 1..1
- Vedtatt ferjestrekning 1..1
- Planlagt ferjestrekning 1..1
- I 1..1
- Møte og rasteplass 1..1
- Veggrunn 1..1
- Midlertidig status 1..1
- Midlertidig veg 1..1
- Gang sykkelveg 1..1
historiskVegkategori Vegkategori på ulykkestidspunktet. HistoriskVegkategori (kodeliste) 0..1
- Europaveg 1..1
- Riksveg 1..1
- Fylkesveg 1..1
- Kommunal veg 1..1
- Privat veg 1..1
- Skogsbilveg 1..1
- GangSykkelveg 1..1
- B 1..1
- T 1..1
historiskVegnummer Vegnummer på uhellstidspunktet. Integer 0..1
historiskHp Hovedparsell på uhellstidspunktet. Integer 0..1
historiskKilometerverdi Kilometerverdi på uhellstidspunkt. Integer 0..1
vegnavn Beskrivelse (navn) på vegen. Benyttes i STRAKS 2.0. CharacterString 0..1
stedfestingensNøyaktighet Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke StedfestingensNøyaktighet (kodeliste) 0..1
- Nøyaktig Nøyaktig 1..1
- Tilnærmet Tilnærmet 1..1
- Unøyaktig Unøyaktig 1..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med tobokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
GEOMETRIPUNKT Punkt 1..1
ALVORLIGSTESKADEGRAD AlvorligsteSkadegrad 1 1..1
ULYKKESDATO Date 1..1
ULYKKESTIDSPUNKT CharacterString 5 0..1
UKEDAG Ukedag 10 0..1
REGDATOFAGDATA Date 0..1
UHELLKATEGORI UhellKategori 50 0..1
UHELLSKODE Uhellskode 100 1..1
ANTALLENHETER Integer 3 0..1
ANTALLDREPTEIULYKKEN Integer 3 0..1
ANTALLMEGETALVORLIGSKADET Integer 3 0..1
ANTALLALVORLIGSKADET Integer 3 0..1
ANTALLLETTERESKADET Integer 3 0..1
VEGTYPE Vegtype 30 0..1
STEDSFORHOLD Stedsforhold 50 0..1
MIDTDELER Midtdeler 3 0..1
DEKKETYPE Dekketype 30 0..1
FØREFORHOLD Føreforhold 35 0..1
VÆRFORHOLD Værforhold 35 0..1
LYSFORHOLD Lysforhold 40 0..1
FELTTYPE Felttype 50 0..1
ANTALLKJØREFELT Integer 2 0..1
BEBYGGELSE Bebyggelse 30 0..1
VEGBREDDE Real 4 0..1
FARTSGRENSE Fartsgrense 3 0..1
TEMPERATUR Integer 3 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 0..1
HISTORISKVEGSTATUS HistoriskVegstatus 30 0..1
HISTORISKVEGKATEGORI HistoriskVegkategori 30 0..1
HISTORISKVEGNUMMER Integer 7 0..1
HISTORISKHP Integer 3 0..1
HISTORISKKILOMETERVERDI Integer 5 0..1
VEGNAVN CharacterString 50 0..1
STEDFESTINGENSNØYAKTIGHET StedfestingensNøyaktighet 15 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt 5123
alvorligsteSkadegrad AlvorligsteSkadegrad 5074
ulykkesdato Date 5055
ulykkestidspunkt CharacterString 5056
ukedag Ukedag 5054
registreringsdatoFagdata Date 5057
uhellKategori UhellKategori 5065
uhellskode Uhellskode 5066
antallEnheter Integer 5069
antallDrepteIUlykken Integer 5070
antallMegetAlvorligSkadet Integer 5071
antallAlvorligSkadet Integer 5072
antallLettereSkadet Integer 5073
vegtype Vegtype 5075
stedsforhold Stedsforhold 5076
midtdeler Midtdeler 5758
dekketype Dekketype 5077
føreforhold Føreforhold 5078
værforhold Værforhold 5079
lysforhold Lysforhold 5080
felttype Felttype 5081
antallKjørefelt Integer 5082
bebyggelse Bebyggelse 5083
vegbredde Real 5084
fartsgrense Fartsgrense 5085
temperatur Integer 5086
kommunenummer Kommunenummer 8796
historiskVegstatus HistoriskVegstatus 5163
historiskVegkategori HistoriskVegkategori 5115
historiskVegnummer Integer 5116
historiskHp Integer 5117
historiskKilometerverdi Integer 5118
vegnavn CharacterString 5119
stedfestingensNøyaktighet StedfestingensNøyaktighet 5120

Vis Trafikkulykke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5123 Geometri, punkt Punkt 1 ..1
5074 Alvorligste skadegrad AlvorligsteSkadegrad 1 ..1
5055 Ulykkesdato Date 1 ..1
5056 Ulykkestidspunkt CharacterString 0 ..1
5054 Ukedag Ukedag 0 ..1
5057 Registreringsdato for fagdata Date 0 ..1
5065 Uhell kategori UhellKategori 0 ..1
5066 Uhellskode Uhellskode 1 ..1
5069 Antall enheter Integer 0 ..1
5070 Antall drepte i ulykken Integer 0 ..1
5071 Antall meget alvorlig skadet Integer 0 ..1
5072 Antall alvorlig skadet Integer 0 ..1
5073 Antall lettere skadet Integer 0 ..1
5075 Vegtype Vegtype 0 ..1
5076 Stedsforhold Stedsforhold 0 ..1
5758 Midtdeler Midtdeler 0 ..1
5077 Dekketype Dekketype 0 ..1
5078 Føreforhold Føreforhold 0 ..1
5079 Værforhold Værforhold 0 ..1
5080 Lysforhold Lysforhold 0 ..1
5081 Felttype Felttype 0 ..1
5082 Antall kjørefelt Integer 0 ..1
5083 Bebyggelse Bebyggelse 0 ..1
5084 Vegbredde Real 0 ..1
5085 Fartsgrense Fartsgrense 0 ..1
5086 Temperatur Integer 0 ..1
8796 Kommunenr Kommunenummer 0 ..1
5163 Historisk vegstatus HistoriskVegstatus 0 ..1
5115 Historisk vegkategori HistoriskVegkategori 0 ..1
5116 Historisk vegnummer Integer 0 ..1
5117 Historisk hp Integer 0 ..1
5118 Historisk kilometerverdi Integer 0 ..1
5119 Vegnavn CharacterString 0 ..1
5120 Stedfestingens nøyaktighet StedfestingensNøyaktighet 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Trafikkulykke supertype Fellesegenskaper
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon