Jevnhetsmåling_AvledaPr20M 525

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Resulterende jevnhetsmåling for en 20-metersstrekning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
måledato Angir måledato Date 1..1
jevnhetsformål Angir formal med spormåling Jevnhetsformål 1..1
utstyrsnummer Angir hvilket utstyr som er benytta CharacterString 0..1
spor_Laser Angir hvilket spor dataene gjelder Spor_LaserJevnhetsmåling_AvledaPr20M 1..1
IRI_Beregningslengde Angir IRI-Beregningslengde Integer 0..1
IRI_Jevnhetsindeks Angir IRI-Jevnhetsindeks Real 1..1
MPD_Middelverdi Midlere profilhøyde Integer 0..1
MPD_Standardavvik Midlere profilhøyde, standardavvik Integer 0..1
HV_Median Helningsvinkel Integer 0..1
HV_IQR Helningsvinkel, IQR (Inter-quartile range) Innenfor 25-75% Integer 0..1
rosita_id Gir id for måledatafil/profil i Rosita CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_MÅLEDATO Date 8 1..1
NVDB_JEVNHETSFORMÅL Jevnhetsformål 50 1..1
NVDB_UTSTYRSNUMMER CharacterString 50 0..1
NVDB_SPOR_LASER Spor_LaserJevnhetsmåling_AvledaPr20M 50 1..1
NVDB_IRI_BEREGNINGSLENGDE Integer 3 0..1
NVDB_IRI_JEVNHETSINDEKS Real 4 1..1
NVDB_MPD_MIDDELVERDI Integer 3 0..1
NVDB_MPD_STANDARDAVVIK Integer 3 0..1
NVDB_HV_MEDIAN Integer 3 0..1
NVDB_HV_IQR Integer 3 0..1
NVDB_ROSITA_ID CharacterString 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
måledato Date 4471
jevnhetsformål Jevnhetsformål 4473
utstyrsnummer CharacterString 4476
spor_Laser Spor_LaserJevnhetsmåling_AvledaPr20M 4472
IRI_Beregningslengde Integer 4475
IRI_Jevnhetsindeks Real 4474
MPD_Middelverdi Integer 5907
MPD_Standardavvik Integer 5908
HV_Median Integer 5909
HV_IQR Integer 5910
rosita_id CharacterString 8942
senterlinje Kurve 5025
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Jevnhetsmåling_AvledaPr20M i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4471 Måledato Date 1 ..1
4473 Jevnhetsformål Jevnhetsformål 1 ..1
4476 Utstyrsnummer CharacterString 0 ..1
4472 Spor, laser Spor_LaserJevnhetsmåling_AvledaPr20M 1 ..1
4475 IRI-Beregningslengde Integer 0 ..1
4474 IRI-Jevnhetsindeks Real 1 ..1
5907 MPD, Middelverdi Integer 0 ..1
5908 MPD, Standardavvik Integer 0 ..1
5909 HV, Median Integer 0 ..1
5910 HV, IQR Integer 0 ..1
8942 Rosita_id CharacterString 0 ..1
5025 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertDekketilstandsmåling AbstraktDekketilstandsmåling 1..1 Jevnhetsmåling_AvledaPr20M 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Jevnhetsmåling_AvledaPr20M 0..1
arv subtype Jevnhetsmåling_AvledaPr20M supertype AbstraktJevnhetsmåling_AvledaPr20M
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0