Gangfelt 174 NVDB_GANGFELT

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Oppmerket felt for fotgjengere (1)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
stedsangivelse Stedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn. Detalplassering i kryssområder CharacterString 1..1
markeringAvStriper Angir hvordan striper er markert MarkeringAvStriper (kodeliste) 1..1
hevet Angir om gangfeltet er hevet i forhold til vegplanet. Hevet (kodeliste) 1..1
belegning_Type Angir type belegning for gangfeltet. Belegning_Type (kodeliste) 1..1
etableringsår Angir etableringsår for vegobjektet Integer 1..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 1..1
posisjon Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt (datatype) 0..*
- posisjon posisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong Real 1..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
endringsflagg endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede "objekter". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen Endringsflagg (datatype) 0..1
- typeEndring endringsstatus for objektet TypeEndring (kodeliste) 1..1
- tidspunktEndring tidspunkt for endring av objektet Date 1..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. Date 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. Date 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString 0..1
høydereferanse koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt Høydereferanse (kodeliste) 0..1
kommunenummer nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
vegreferanse posisjon i Vegreferansesystemet Vegreferanse (datatype) 0..*
- vegkategori angir hvilken type veg veglenken beskriver Vegkategori (kodeliste) 0..1
- vegstatus angir veglenkens status Vegstatus (kodeliste) 0..1
- vegnummer angir nummeret til en vegrute Integer 0..1
- hovedparsell oppdeling av vegruter i kortere parseller med relativt enhetlig standard og funksjon Integer 0..1
- veglenkeMeterFra meterverdi i veglenkens start Integer 0..1
- veglenkeMeterTil meterverdi i veglenkens slutt Integer 0..1
- referanseretning retning for vegreferansen, med eller mot koordinatrekkefølgen. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting og lenkenes geometri. Retningskode 0..1
- vegreferanseFraDato gyldighetsdato fra for vegreferanse (startdato) Date 0..1
- vegreferanseTilDato gyldighetsdato til for vegreferanse (avslutningsdato) Date 0..1
sideposisjon Angir sideposisjon i for vegobjekt i forhold til vegens metreringsretning Sideposisjon (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
Endringsflagg (datatype) 0..1
TypeEndring (kodeliste) 1..1
- ENDRET_TID Date 1..1
DATAFANGSTDATO Date 0..1
OPPDATERINGSDATO Date 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..1
HREF Høydereferanse (kodeliste) 6 0..1
KOMM Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
Vegreferanse (datatype) 0..*
Vegkategori (kodeliste) 0..*
Vegstatus (kodeliste) 0..*
- VEGNUMMER Integer 5 0..*
- HOVEDPARSELL Integer 3 0..*
- METERFRA Integer 5 0..*
- METERTIL Integer 5 0..*
- REFERANSERETNING Retningskode 0..*
- VFRADATO Date 0..*
- VTILDATO Date 0..*
Sideposisjon (kodeliste) 0..1
NVDB_STEDSANGIVELSE CharacterString 150 1..1
NVDB_MARKERINGAVSTRIPER MarkeringAvStriper 30 1..1
NVDB_HEVET Hevet 3 1..1
NVDB_BELEGNING_TYPE Belegning_Type 30 1..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 1..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 1..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
endringsflagg Endringsflagg (datatype)
- typeEndring TypeEndring (kodeliste)
- tidspunktEndring Date
datafangstdato Date
oppdateringsdato Date
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
prosesshistorie CharacterString
høydereferanse Høydereferanse (kodeliste)
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste)
vegreferanse Vegreferanse (datatype)
- vegkategori Vegkategori (kodeliste)
- vegstatus Vegstatus (kodeliste)
- vegnummer Integer
- hovedparsell Integer
- veglenkeMeterFra Integer
- veglenkeMeterTil Integer
- referanseretning Retningskode
- vegreferanseFraDato Date
- vegreferanseTilDato Date
sideposisjon Sideposisjon (kodeliste)
stedsangivelse CharacterString 7904
markeringAvStriper MarkeringAvStriper 8738
hevet Hevet 8739
belegning_Type Belegning_Type 8736
etableringsår Integer 10300
senterlinje Kurve 9434
posisjon Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Gangfelt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7904 Stedsangivelse CharacterString 1 ..1
8738 Markering av striper MarkeringAvStriper 1 ..1
8739 Hevet Hevet 1 ..1
8736 Belegning, type Belegning_Type 1 ..1
10300 Etableringsår Integer 1 ..1
9434 Geometri, linje Kurve 1 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertFartsdemper Fartsdemper 0..* assosiertGangfelt Gangfelt 0..1
assosiasjon assosiertVegoppmerking_Tverrgående Vegoppmerking_Tverrgående 0..* assosiertGangfelt Gangfelt 0..1
assosiasjon assosiertTaktileIndikatorer TaktileIndikatorer 0..* assosiertGangfelt Gangfelt 0..1
arv subtype Gangfelt supertype Fellesegenskaper
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0