Ferjeleie 64

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på ferjeleie CharacterString 0..1
driftsstatus Angir driftsstatus til ferjeleie Driftsstatus 0..1
antallFerjelemmer Angir antall ferjelemmer på ferjeleiet Integer 0..1
ferjeleieId Angir unikt nummer på ferjeleie i Ferjedatabanken. Integer 0..1
NSR_Stopplace_ID Unikt nummer på stoppestedet som Ferjeleie tilhører. Forbeholdt nummer som benyttes i Nasjonalt Stoppestedregister (NSR). Benytes for datautveksling mellom NVDB og NSR. NSR administreres av Entur AS CharacterString 0..1
arealTotaltØvrig Angir øvrig areal på ferjeleiet. Dvs samme areal som øvrig kjørbart areal, samt annet areal i tilknytning til ferjeleiet som eier har ansvar for. Integer 0..1
arealKjørbartØvrig Angir øvrig kjørbart areal på ferjeleiet. Dvs kjørbart areal som kommer i tillegg til areal av oppstillingsområde, parkeringområde og areal av veger med eget vegnett. Integer 0..1
egenGangbaneTilFerje Angir om det er egen gangbane for gående for ombordstigning til ferje EgenGangbaneTilFerje 0..1
kaikantsikring Beskriver om ferjeleiet har en form for sikring mot vann. Ja: om hele ferjeleiet har sikring. Delvis: deler av kaikanten er sikret Kaikantsikring 0..1
venterom Angir om det er venterom i tilknytning til ferjeleiet Venterom 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eierFerjeleie Angir hvem som eier ferjeleiet EierFerjeleie 0..1
vedlikeholdsansvarligFerjeleie Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligFerjeleie 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_DRIFTSSTATUS Driftsstatus 15 0..1
NVDB_ANTALLFERJELEMMER Integer 1 0..1
NVDB_FERJELEIEID Integer 6 0..1
NVDB_NSR_STOPPLACE_ID CharacterString 30 0..1
NVDB_AREALTOTALTØVRIG Integer 6 0..1
NVDB_AREALKJØRBARTØVRIG Integer 6 0..1
NVDB_EGENGANGBANETILFERJE EgenGangbaneTilFerje 10 0..1
NVDB_KAIKANTSIKRING Kaikantsikring 6 0..1
NVDB_VENTEROM Venterom 20 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 255 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIERFERJELEIE EierFerjeleie 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIGFERJELEIE VedlikeholdsansvarligFerjeleie 30 0..1
NVDB_POSISJON Punkt 0..1
NVDB_SENTERLINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 2179
driftsstatus Driftsstatus 9229
antallFerjelemmer Integer 9491
ferjeleieId Integer 2180
NSR_Stopplace_ID CharacterString 10727
arealTotaltØvrig Integer 9487
arealKjørbartØvrig Integer 9488
egenGangbaneTilFerje EgenGangbaneTilFerje 9493
kaikantsikring Kaikantsikring 9492
venterom Venterom 10729
etableringsår Integer 10291
tilleggsinformasjon CharacterString 9228
prosjektreferanse CharacterString 11467
eierFerjeleie EierFerjeleie 7559
vedlikeholdsansvarligFerjeleie VedlikeholdsansvarligFerjeleie 7560
posisjon Punkt 4766
senterlinje Kurve 9432
område Flate 10967
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Ferjeleie i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2179 Navn CharacterString 0 ..1
9229 Driftsstatus Driftsstatus 0 ..1
9491 Antall ferjelemmer Integer 0 ..1
2180 FDB_ID Integer 0 ..1
10727 NSR_Stopplace_ID CharacterString 0 ..1
9487 Areal, totalt øvrig Integer 0 ..1
9488 Areal, kjørbart øvrig Integer 0 ..1
9493 Egen gangbane til ferje EgenGangbaneTilFerje 0 ..1
9492 Kaikantsikring Kaikantsikring 0 ..1
10729 Venterom Venterom 0 ..1
10291 Etableringsår Integer 0 ..1
9228 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11467 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
7559 Eier EierFerjeleie 0 ..1
7560 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligFerjeleie 0 ..1
4766 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
9432 Geometri, linje Kurve 0 ..1
10967 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertBygning AbstraktBygning 0..30 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertLekeapparat AbstraktLekeapparat 0..20 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk AbstraktSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk 0..* Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertFerjeoppstillingsplass AbstraktFerjeoppstillingsplass 0..20 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertUtemøbler AbstraktUtemøbler 0..50 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertParkeringsområde AbstraktParkeringsområde 0..20 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertRenovasjon AbstraktRenovasjon 0..30 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertTaktileIndikatorer AbstraktTaktileIndikatorer 0..* Ferjeleie 0..1
assosiasjon Ferjeleie 0..2 assosiertFerjestrekning AbstraktFerjestrekning 0..1
assosiasjon assosiertGangadkomst AbstraktGangadkomst 0..30 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertLadetårn AbstraktLadetårn 0..* Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertToalettanlegg AbstraktToalettanlegg 0..10 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertStativForTuristinfo AbstraktStativForTuristinfo 0..10 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertGrøntanlegg AbstraktGrøntanlegg 0..30 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertService AbstraktService 0..10 Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertVegbom AbstraktVegbom 0..* Ferjeleie 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Ferjeleie 0..1
arv subtype Ferjeleie supertype AbstraktFerjeleie
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0