ATK_Punkt 162

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Navn på ATK-punkt. Hentes fra ATK-registerert CharacterString 0..1
idNummer Id-nummer fra ATK-registeret CharacterString 0..1
kontollretning Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert. Kontollretning 0..1
fartsmåler_Type Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt Fartsmåler_Type 0..1
kamera_Type Angir hvilken type kamera det er montert i tlknytning til ATK-punkt CharacterString 0..1
fartsmåler_Installeringsår Angir hvilket år fartsmåler ble installert og satt i drift. Integer 0..1
kamera_Installeringsår Angir hvilket år kameraet ble installert og satt i drift. Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierATK_Punkt 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_IDNUMMER CharacterString 20 0..1
NVDB_KONTOLLRETNING Kontollretning 25 0..1
NVDB_FARTSMÅLER_TYPE Fartsmåler_Type 30 0..1
NVDB_KAMERA_TYPE CharacterString 50 0..1
NVDB_FARTSMÅLER_INSTALLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_KAMERA_INSTALLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_EIER EierATK_Punkt 30 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 9522
idNummer CharacterString 3594
kontollretning Kontollretning 9527
fartsmåler_Type Fartsmåler_Type 9525
kamera_Type CharacterString 9523
fartsmåler_Installeringsår Integer 9526
kamera_Installeringsår Integer 9524
tilleggsinformasjon CharacterString 11583
eier EierATK_Punkt 9521
prosjektreferanse CharacterString 11461
posisjon Punkt 4828
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis ATK_Punkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9522 Navn CharacterString 0 ..1
3594 Id nummer CharacterString 0 ..1
9527 Kontollretning Kontollretning 0 ..1
9525 Fartsmåler, type Fartsmåler_Type 0 ..1
9523 Kamera, type CharacterString 0 ..1
9526 Fartsmåler, installeringsår Integer 0 ..1
9524 Kamera, installeringsår Integer 0 ..1
11583 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
9521 Eier EierATK_Punkt 0 ..1
11461 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4828 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar Kommentar 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertKamera Kamera 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertDetektor_Trafikk Detektor_Trafikk 0..* assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..1
assosiasjon assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..2 assosiertStreknings_ATK Streknings_ATK 0..1
assosiasjon assosiertATK_Punkt ATK_Punkt 0..* assosiertATK_Influensstrekning ATK_Influensstrekning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0